Teksti suurus:

Tootmis- ja turustamiskavade toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2020, 15

Tootmis- ja turustamiskavade toetus

Vastu võetud 21.03.2016 nr 18
RT I, 23.03.2016, 1
jõustumine 26.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.05.2017RT I, 20.05.2017, 223.05.2017
24.10.2018RT I, 30.10.2018, 302.11.2018
20.12.2018RT I, 04.01.2019, 101.03.2019
28.08.2019RT I, 06.09.2019, 109.09.2019
10.07.2020RT I, 14.07.2020, 1117.07.2020

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) meetme „Tootmis- ja turustuskavad” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1–21), artiklis 28 nimetatud tootmis- ja turustuskavade ettevalmistamiseks ja rakendamiseks.

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

  (3) Toetatav ei ole ettevõtjat või kaubamärki reklaamiv teavitus- või turustuskampaania.
[RT I, 20.05.2017, 2 - jõust. 23.05.2017]

  (4) Taotlejale määratud toetuse summast kuni 50 protsendi ulatuses saab taotleda ettemaksu.
[RT I, 14.07.2020, 11 - jõust. 17.07.2020]

§ 3.   Toetuse maksimaalne suurus ja omafinantseeringu minimaalne määr

  (1) Kalendriaasta jooksul antakse toetust maksimaalselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 66 lõikes 3 sätestatud ulatuses, võttes arvesse tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmete poolt turule lastud toodangut.

  (2) Omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on järgmised kulud:
  1) juhatuse liikme ja töötaja töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu järgne tööjõukulu kokku kuni 120 tunni eest nädalas;
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]
  2) juhatuse liikme ja töötaja koolituskulu;
  3) juhatuse liikme ja töötaja lähetuse kulu, sealhulgas lähetatu üritusel osalemise osavõtutasu;
  4) raamatupidamisteenuse ja finantsnõustamise kulu;
  5) tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamiseks, elluviimiseks ja kava seireks vajalike andmete kogumiseks tellitud töö või teenuse kulu, sealhulgas eksperdi lähetuse sõidu- ja majutuskulu;
  6) teavitus- ja turustuskampaania elluviimise, sealhulgas kampaania korraldamise, projektijuhtimise, teabe avaldamise, veebilehe tegemise, ürituste korraldamise ning kampaania korraldamiseks vajalike andmete kogumise kulu;
  7) kulu, mis kaasneb kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 3 punktis 12 sätestatud kohustuse täitmisega.
[RT I, 20.05.2017, 2 - jõust. 23.05.2017]

  (2) Lõikes 1 nimetatud abikõlblik kulu peab olema § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
  1) töötaja töölepingujärgne töötasu või juhatuse liikmele käsunduslepingu alusel makstud tasu, mis ületab rohkem kui 1,5 korda Statistikaameti andmete kohase Eesti eelnenud kalendriaasta keskmise töötasu;
[RT I, 20.05.2017, 2 - jõust. 23.05.2017]
  2) välislähetuse päevaraha, mis ületab tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 1 nimetatud välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära;
[RT I, 30.10.2018, 3 - jõust. 02.11.2018]
  3) kohtumenetluse kulu;
[RT I, 20.05.2017, 2 - jõust. 23.05.2017]
  4) kulu, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2014;
  5) sularahas tehtud kulutus, teenustasu pangatoimingu eest, tasu sularahamakse tegemise eest ja tagatismakse;
  6) erisoodustusmaks;
  7) käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
  8) rahatrahv, rahaline karistus, leppetrahv ja viivis;
[RT I, 20.05.2017, 2 - jõust. 23.05.2017]
  9) kulutus teavitus- ja turustuskampaaniale, mis ei vasta toiduseaduse §-s 38 või 40 või reklaamiseaduses sätestatud tingimustele;
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]
  10) tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamise, elluviimise ja seirega mitteseotud töö või teenuse kulu;
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]
  11) lähetuses osaleva isiku äriklassi lennuki- või laevapiletite maksumus.
[RT I, 14.07.2020, 11 - jõust. 17.07.2020]

§ 6.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse § 11 alusel tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon või kalandusturu korraldamise seaduse §-s 15 nimetatud tootjaorganisatsioonide liit (edaspidi koos taotleja).

  (2) Toetuse taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (3) Taotlejal peab olema toetatava tegevuse elluviimise kalendriaasta kohta Maaeluministeeriumi poolt kalandusturu korraldamise seaduse § 14 lõike 4 alusel heaks kiidetud tootmis- ja turustamiskava.

  (4) Toetuse taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (5) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja igal kalendriaastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab järgmiseid andmeid (edaspidi koos taotlus):
[RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) tootmis- ja turustamiskavas nimetatud tegevuste loetelu ning nende tegevuste ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kavandatavate kulutuste eelarve;
  4) kehtiv tootjaorganisatsiooni liikmete nimekiri taotlemisele eelnenud kalendriaasta kohta koos liikmelisuse alguse ja lõpu kuupäevaga juhul, kui tootjaorganisatsiooni liikmete nimekirjas on toimunud taotlemisele eelnenud aasta jooksul muudatusi;
  5) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama artikli lõikes 3 nimetatud pettust.
[RT I, 20.05.2017, 2 - jõust. 23.05.2017]

  (6) Toetuse taotlemise tähtaja avalikustab PRIA väljaandes Ametlikud Teadaanded. PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt kümme tööpäeva.

§ 7.   Nõuded tellitud tööde ja teenuste hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib toetuse taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Toetuse taotleja ei või lõikes 1 sätestatud nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames kavandatavat tööd või teenust, mis on funktsionaalselt koos toimiv või vajalik sama eesmärgi saavutamiseks.

  (3) Toetuse taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isiku käest tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (4) Toetuse taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik.

  (5) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö või teenuse eest tasutava hinnaga. Toetuse taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

§ 8.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi kalandusturu korraldamise seaduse § 29 lõike 1 alusel, lähtudes lisas toodud metoodikast.
[RT I, 14.07.2020, 11 - jõust. 17.07.2020]

  (3) Taotlus loetakse hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavaks, kui see on hindepunktide liitmisel saanud koondhindeks vähemalt neli.
[RT I, 14.07.2020, 11 - jõust. 17.07.2020]

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastava taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 3 alusel.
[RT I, 14.07.2020, 11 - jõust. 17.07.2020]

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 10.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes siis, kui kulud on seotud selle kalendriaasta tegevustega, mille kohta esitatud tootmis- ja turustamiskava aastaaruande on Maaeluministeerium heaks kiitnud.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (2) Toetust makstakse üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki asjakohaseid nõudeid.

  (3) Tööd ja teenused, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse makse tegemist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

  (4) Toetuse saaja esitab toetuse maksmiseks pärast tegevuse täielikku elluviimist ja selle eest täielikku tasumist, kuid mitte enne taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist ja kulutuste tegemise kalendriaasta tootmis- ja turustamiskava aruande heakskiitmist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste kulu tegemist tõendavate dokumentide ärakirjadega:
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]
  1) töötaja tööjõukulude esmakordsel makse taotlemisel töötajaga sõlmitud tööleping, töövõtulepingu alusel teenust osutava isiku puhul töövõtuleping või käsunduslepingu alusel teenust osutava isiku puhul käsundusleping, milledes on välja toodud toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude brutosummas ning kirjeldatud tootmis- ja turustamiskavaga seotud tööülesanded;
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]
  2) kulu tegemist tõendav dokument, sealhulgas maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud kulu puhul tööajatabel, millest nähtub tootmis- ja turustamiskava koostamise ja elluviimisega seotud töö aeg;
  4) kulutuste tegemist tõendav muu dokument;
  5) paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud hinnapakkumused ning sama paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud juhtudel asjakohane selgitus;
  6) paragrahvi 4 punktis 6 sätestatud kulu puhul tutvustatava materjali näidised, teavitus- ja turustuskampaania meediaplaan ning kampaania tegevuste kokkuvõte;
[RT I, 20.05.2017, 2 - jõust. 23.05.2017]
  7) tootmis- ja turustamiskavaga seotud tööülesannete eest lisatasu maksmisel punktis 1 nimetatud lepingu muudatus, kui varem PRIA-le esitatud lepingust lisatasu maksmine ei nähtu.
[RT I, 14.07.2020, 11 - jõust. 17.07.2020]

  (41) Lõike 4 punktis 3 nimetatud tööajatabelit ei pea esitama juhul, kui ametniku või töötaja tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68a lõike 5 kohaselt.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (5) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 2 alusel 25 tööpäeva jooksul arvates lõikes 4 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.
[RT I, 20.05.2017, 2 - jõust. 23.05.2017]

  (6) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (7) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 101.   Ettemaksu maksmise kord

  (1) Kui taotleja soovib saada § 2 lõike 4 kohaselt ettemaksu, esitab ta PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse ettemaksu saamiseks pärast PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

  (2) Kui toetuse saaja on saanud ettemaksu, esitab ta koos maksetaotlusega §-s 10 nõutud dokumendid ettemaksu ulatuses tehtud kulude kohta samas paragrahvis sätestatud tingimuste ja korra kohaselt.

  (3) Kui toetuse saaja on saanud ettemaksu, arvestatakse makseotsuse alusel makstavast summast tasaarvestuse korras maha ettemaksuna toetuse saajale makstud summa.

  (4) Kui toetuse saaja ei vii ellu toetatavaid tegevusi ettemaksuna saadud toetuse ulatuses, teavitab ta sellest viivitamata PRIA-t.
[RT I, 14.07.2020, 11 - jõust. 17.07.2020]

§ 11.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 3 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 12.   Rakendussäte

  Kui taotleja tootmis- ja turustamiskava on heaks kiidetud mitme kalendriaasta kohta, võib taotleja 2016. aastal taotleda toetust nendel kalendriaastatel tehtud kulutuste eest, mille kohta on tootmis- ja turustamiskava heaks kiidetud. Toetust ei anta kulutuste eest, mis on tehtud enne 2014. aastat.

Lisa Tootmis- ja turustuskavade toetuse taotluste hindamise metoodika

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json