Teksti suurus:

Maaeluministri 25. novembri 2021. a määruse nr 74 „Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2022, 2

Maaeluministri 25. novembri 2021. a määruse nr 74 „Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 12.07.2022 nr 40

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 31 lõike 3 alusel.

Maaeluministri 25. novembri 2021. a määrust nr 74 „Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Loomapidaja esitab andmed veise, lamba ja kitse kadumise, hukkumise ja tegevuskohas tapmise ning looma esmakordse poegimise kohta, kui järglast ei ole võimalik märgistada. Eelnimetatud andmed esitatakse registri töötlejale viie tööpäeva jooksul toimunud sündmusest arvates.”;

2) paragrahvi 1 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Individuaalselt identifitseerimata loomade, hirvlaste, kaamellaste ning mesilas- ja kimalasperede kohta esitatakse andmed loomarühma suuruse või perede arvu muutumise kohta kuu viimase kuupäeva seisuga sündmusele järgneva kuu 5. kuupäevaks.”;

3) paragrahvi 7 lõikes 5 asendatakse sõnad „sama numbrikombinatsiooniga” sõnaga „uue”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Siim Tiidemann
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json