Teksti suurus:

Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2022, 4

Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja asendamise nõuded

Vastu võetud 25.11.2021 nr 74
RT I, 27.11.2021, 2
jõustumine 01.12.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.07.2022RT I, 14.07.2022, 217.07.2022

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 31 lõike 3 alusel.

§ 1.   Põllumajanduslooma märgistamise ja registreerimise kord

  (1) Veis, kaamellane ja hirvlane märgistatakse 20 päeva jooksul looma sündimise päevast arvates või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest ettevõttest või veterinaarseaduse § 24 lõikes 4 nimetatud isiku tegevuskohast (edaspidi koos tegevuskoht) teise või tapamajja viimise korral.

  (2) Lammas ja kits märgistatakse kuue kuu jooksul looma sündimise päevast arvates või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest tegevuskohast teise või tapamajja viimise korral.

  (3) Siga märgistatakse üheksa kuu jooksul looma sündimise päevast arvates või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest tegevuskohast teise või tapamajja viimise korral.

  (4) Hobuslane märgistatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/963, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) 2016/429, (EL) 2016/1012 ja (EL) 2019/6 kohaldamiseks seoses hobuslaste identifitseerimise ja registreerimisega ning kehtestatakse nende loomade identifitseerimisdokumentide näidised (ELT L 213, 16.06.2021, lk 3–61), kohaselt.

  (5) Loomapidaja esitab veise, lamba, kitse, hobuslase ja sea liikumise kohta põllumajandusloomade registri (edaspidi register) volitatud töötlejale (edaspidi töötleja) andmed viie tööpäeva jooksul loomade tegevuskohta toomise või sealt väljaviimise päevast arvates.

  (51) Loomapidaja esitab andmed veise, lamba ja kitse kadumise, hukkumise ja tegevuskohas tapmise ning looma esmakordse poegimise kohta, kui järglast ei ole võimalik märgistada. Eelnimetatud andmed esitatakse registri töötlejale viie tööpäeva jooksul toimunud sündmusest arvates.
[RT I, 14.07.2022, 2 - jõust. 17.07.2022]

  (6) Individuaalselt identifitseerimata loomade, hirvlaste, kaamellaste ning mesilas- ja kimalasperede kohta esitatakse andmed loomarühma suuruse või perede arvu muutumise kohta kuu viimase kuupäeva seisuga sündmusele järgneva kuu 5. kuupäevaks.
[RT I, 14.07.2022, 2 - jõust. 17.07.2022]

§ 2.   Veise, lamba, kitse ja sea identifitseerimise ning registreerimise kord

  (1) Veise, lamba ja kitse märgistamise korral esitab loomapidaja töötlejale taotluse looma andmete registreerimiseks viie tööpäeva jooksul looma märgistamisest arvates.

  (2) Loomapidaja esitab töötlejale üks kord aastas teatise tema peetavate sigade vanusegruppide kohta tegevuskohtade kaupa 31. detsembri seisuga hiljemalt järgmise kuu 15. kuupäevaks.

  (3) Lõikes 2 nimetatud teatis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) põrsaste arv;
  2) kesikute arv;
  3) paaritamata nooremiste arv;
  4) paaritamata emiste arv;
  5) esimest korda paaritatud emiste arv;
  6) korduvalt paaritatud emiste arv;
  7) kultide arv;
  8) 50–80-kilogrammise eluskaaluga nuumsigade arv;
  9) üle 80-kilogrammise kuni 110-kilogrammise eluskaaluga nuumsigade arv;
  10) üle 110-kilogrammise eluskaaluga nuumsigade arv.

§ 3.   Hobuslase identifitseerimise ja registreerimise kord

  (1) Hobuslane märgistatakse ja registreeritakse kuue kuu jooksul hobuslase sünnikuupäevast arvates.

  (2) Loomapidaja esitab põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel hobuslaste tõuraamatu pidamiseks tegevusloa saanud ettevõtjale (edaspidi aretusühing) avalduse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2035, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses maismaaloomade pidamise ettevõtteid ja haudejaamu ning teatavate peetavate maismaaloomade ja haudemunade jälgitavust käsitlevate eeskirjadega (ELT L 314, 05.12.2019, lk 115–169), artikli 64 punktis b nimetatud andmetega või varem esitatud andmetega võrreldes muutunud andmetega viie tööpäeva jooksul hobuslase märgistamisest või andmete muutumisest arvates.

  (3) Hobuslase identifitseerimisdokumendi (edaspidi hobuslase pass) saamiseks esitab loomapidaja aretusühingule komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2035 artikli 58 lõike 3 kohase avalduse hiljemalt 30 päeva enne hobuslase kuue kuu vanuseks saamist või enne hobuslase väljaviimist tegevuskohast, kus hobuslane sündis, kui selliseks liikumiseks peab sama määruse artikli 66 kohaselt olema hobuslasega kaasas hobuslase pass.

  (4) Hobuslase passi väljastab loomapidajale aretusühing komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2035 kohaselt.

  (5) Alaliselt Eestis paikneva hobuslase kohta teises liikmesriigis komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/963 artikli 22 lõike 2 kohaselt väljastatud hobuslase pass esitatakse Eestis tegevusloa saanud aretusühingule hobuslase andmete kandmiseks registrisse.

  (6) Veterinaararst paigaldab hobuslase identifitseerimiseks loomale transpondri.

  (7) Aretusühing registreerib viie tööpäeva jooksul arvates andmete saamisest oma andmekogus hobuslase kohta vähemalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2035 artikli 64 punktis b nimetatud andmed ja annab need registrile üle viie tööpäeva jooksul hobuslase andmete registreerimisest või registrisse kantavate andmete muutumise registreerimise päevast arvates.

  (8) Loomapidaja esitab registrile taotluse hobuslase andmete muutmiseks komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2035 artikli 64 punktis c nimetatud juhul samas punktis nõutava teabega viie tööpäeva jooksul arvates kuupäevast, millal hobuslane tegevuskohta toodi või sealt välja viidi.

§ 4.   Euroopa Liidu liikmesriigist sisse toodud või Eestisse toimetatud veise, lamba, kitse, sea, hirvlase ja kaamellase identifitseerimise ja registreerimise kord

  (1) Euroopa Liidu liikmesriigist veise, lamba, kitse ja sea Eestisse sisseveo puhul esitab loomapidaja töötlejale looma andmete registreerimiseks taotluse viie tööpäeva jooksul looma Eestisse toomise päevast arvates.

  (2) Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse sisseveo puhul säilitatakse veisel, lambal, kitsel, seal, hirvlasel ja kaamellasel päritoluriigi identifitseerimisnumber.

  (3) Loomapidaja märgistab veise, lamba, kitse, sea, hirvlase ja kaamellase, kes ei ole toodud Euroopa Liidu liikmesriigist ja on läbinud profülaktilise karantiini, 20 päeva jooksul Eestisse toimetamise päevast arvates. Loomapidaja esitab töötlejale veise, lamba ja kitse andmete registreerimiseks viie tööpäeva jooksul looma märgistamisest arvates taotluse, millel on märgitud ka looma eelmine identifitseerimisnumber.

  (4) Lõikes 3 nimetatud põllumajanduslooma ei pea uuesti märgistama juhul, kui loom viiakse tapamajja ja tapetakse seal viie päeva jooksul Eestisse toimetamise päevast arvates.

  (5) Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse sisseveo puhul esitab loomapidaja veisega kaasas oleva veisepassi töötlejale koos lõikes 1 nimetatud taotlusega, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 artikli 110 lõike 1 punktis b sätestatud juhul.

§ 5.   Veisepassi väljastamise kord

  (1) Veise Eestist väljaveo puhul saadab töötleja loomapidajale või loomapidaja nimetatud looma Eestist väljaveo korraldajale veisepassi vastava isiku postiaadressile lihtkirjaga, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 artikli 110 lõike 1 punktis b sätestatud juhul.

  (2) Veisepassi kadumise, loetamatuks muutumise või selles vea avastamise korral esitab loomapidaja või looma Eestist väljaveo korraldaja töötlejale viie tööpäeva jooksul taotluse uue veisepassi saamiseks. Veisepassi loetamatuks muutumise või selles vea avastamise korral esitatakse töötlejale koos taotlusega ka veisepass.

§ 6.   Toiduseaduse alusel põllumajandusloomade tapmiseks tegevusloa saanud isiku juures põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest teavitamise ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja juures põllumajanduslooma kõrvaldamisest teavitamise kord

  (1) Toiduseaduse alusel põllumajandusloomade tapmiseks tegevusloa saanud isik esitab põllumajandusloomaga seostatavad tapmise andmed registrile viie tööpäeva jooksul põllumajanduslooma tapmise päevast arvates.

  (2) Toiduseaduse alusel põllumajandusloomade tapmiseks tegevusloa saanud isik tagastab tapetud hobuslase kehtetuks tunnistatud hobuslase passi selle väljastajale viie tööpäeva jooksul hobuslase tapmise päevast arvates.

  (3) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja esitab registrile ettevõttesse vastu võetud põllumajanduslooma kohta viie tööpäeva jooksul põllumajanduslooma ettevõttesse vastuvõtmise päevast arvates järgmised andmed:
  1) põllumajanduslooma ettevõttesse vastuvõtmise kuupäev;
  2) põllumajanduslooma liik;
  3) põllumajanduslooma identifitseerimisnumber või märgistamata põllumajandusloomade puhul nende arv;
  4) loomapidaja registri- või isikukood ja nimi.

  (4) Loomapidaja esitab registrile viie tööpäeva jooksul loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja juurde põllumajanduslooma vedamise päevast arvates järgmised andmed:
  1) selle tegevuskoha registreerimise number registris, kus põllumajanduslooma peeti;
  2) põllumajanduslooma liik;
  3) põllumajanduslooma identifitseerimisnumber või märgistamata põllumajandusloomade puhul nende arv;
  4) selle loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja nimi, kelle juurde põllumajandusloom viidi.

§ 7.   Identifitseerimisvahendi eemaldamine, kadumine ja loetamatuks muutumine

  (1) Kõrvamärgi võib eemaldada või asendada ainult töötleja loal.

  (2) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral esitab loomapidaja töötlejale taotluse uue kõrvamärgi saamiseks kahe päeva jooksul kõrvamärgi kadumisest või loetamatuks muutumisest arvates.

  (3) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral väljastab kõrvamärke väljastav isik 20 päeva jooksul lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest arvates loomapidajale sama identifitseerimisnumbriga uue kõrvamärgi (edaspidi asendusidentifitseerimisvahend). Kõrvamärke väljastav isik teavitab töötlejat väljastatud asendusidentifitseerimisvahendist 24 tunni jooksul alates asendusidentifitseerimisvahendi väljastamisest.

  (4) Loomapidaja kinnitab põllumajandusloomale asendusidentifitseerimisvahendi seitsme päeva jooksul arvates asendusidentifitseerimisvahendi väljastamise päevast.

  (5) Transpondri loetamatuks muutumisest teavitab loomapidaja kahe päeva jooksul veterinaararsti, kes paigaldab loomale 20 päeva jooksul uue transpondri ning teavitab töötlejat paigaldatud asendustranspondrist ja selle paigaldamise kuupäevast viie tööpäeva jooksul alates asendustranspondri paigaldamisest.
[RT I, 14.07.2022, 2 - jõust. 17.07.2022]

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a.

  (2) Veise kohta enne 1. detsembrit 2021. aastal väljastatud veisepassi kannab loomapidaja või tapmise korral tapamajas tapmist korraldanud isik looma hukkumise, kadumise, hädatapmise, omatarbeks kohapeal lihaks tapmise, kohapeal kontrolltapmise, kohapeal loomataudi leviku tõkestamiseks tapmise või ekspordi korral asjakohased andmed ja tagastab veisepassi töötlejale viie tööpäeva jooksul asjakohase sündmuse toimumisest arvates.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json