Teksti suurus:

Eesti teabevärava eesti.ee haldamise, teabe kättesaadavaks tegemise, arendamise ning kasutamise nõuded ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2023, 7

Eesti teabevärava eesti.ee haldamise, teabe kättesaadavaks tegemise, arendamise ning kasutamise nõuded ja kord

Vastu võetud 03.10.2013 nr 145
RT I, 04.10.2013, 8
jõustumine 07.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.11.2015RT I, 12.11.2015, 315.11.2015
18.03.2021RT I, 25.03.2021, 228.03.2021
07.07.2023RT I, 14.07.2023, 317.07.2023

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 321 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja ühtne kontaktpunkt

  (1) Määrusega kehtestatakse Eesti teabevärava eesti.ee (edaspidi teabevärav) haldamise, teabeväravas teabe ja elektrooniliselt üldkasutatavate teenuste kättesaadavaks tegemise ning teabevärava arendamise ja kasutamise nõuded ja kord.

  (2) Teabevärava kaudu avalikustatakse teavet ning pakutakse juurdepääsu teenusele.

  (3) Teabevärav täidab ühtse kontaktpunkti ülesannet. Ühtse kontaktpunkti toimimise alused põhinevad majandustegevuse seadustiku üldosa seadusel.
[RT I, 12.11.2015, 3 - jõust. 15.11.2015]

  (4) Määrusega ei reguleerita andmekogu teabeväravaga liidestamist.

§ 2.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) teabevärava lõppkasutaja (edaspidi lõppkasutaja) – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab teabevärava vahendusel avalikustatud teavet või elektroonilist üldkasutatavat teenust;
  2) teabeväravas avalikustatav teave – lõppkasutajale suunatud aja- ja asjakohane teave lõppkasutaja õiguste kohta, mis aitab tal täita seadusest tulenevaid kohustusi;
  3) elektrooniline üldkasutatav teenus (edaspidi teenus) – teabevärava vahendatav teenusepakkuja pakutav teenus, millele pole määratud juurdepääsupiiranguid ja mida saab kasutada ühtsetel alustel;
  4) teabevaldaja – avaliku teabe seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud asutus ja isik;
  5) teenusepakkuja – teenust pakkuva andmekogu vastutav töötleja või teabevaldaja või andmekogu volitatud töötleja;
  6) teenustaseme leping – leping, mis sõlmitakse teabevärava haldaja ja teenusepakkuja vahel teenusele juurdepääsu võimaldamiseks teabevärava vahendusel ja milles sätestatakse nõuded teabeväravas teenusepakkuja pakutava teenuse ja selle muudatuste kvaliteedile, teenusega seotud nõuded teenusepakkujale ja teabevärava haldajale ning poolte õigused ja kohustused;
  7) ametlik e-posti aadress – ametliku e-posti infosüsteemi kaudu lõppkasutajale teabe kättesaadavaks tegemiseks vajalik unikaalne e-posti aadress, mis moodustatakse füüsilisest isikust lõppkasutajale isikukoodi põhjal ja juriidilisest isikust lõppkasutajale registrikoodi põhjal.
[RT I, 25.03.2021, 2 - jõust. 28.03.2021]

§ 3.   Teabevärava haldaja õigused ja kohustused

  (1) Riigi Infosüsteemi Amet on teabevärava haldaja (edaspidi haldaja) avaliku teabe seaduse § 321 lõike 2 tähenduses.

  (2) Haldaja õigused on järgmised:
  1) piirata teabevärava lõppkasutaja juurdepääsu teabeväravale või selle osale, kui juurdepääsu lubamine rikuks isiku õigusi või kahjustaks riigi infosüsteemide turvalisust;
  2) sulgeda teenus teabeväravas, kui teenuse osutamiseks teabeväravas puudub õiguslik alus või kui teenus ei vasta teenusepakkujaga sõlmitud teenustaseme lepingu tingimustele;
  3) eemaldada eelneva nõusolekuta teabeväravast teenusepakkuja tegevusvaldkonnaga seonduv aegunud või asjakohatu teave;
  4) statistilisel ja teabevärava arendamisvajaduse väljaselgitamise eesmärgil töödelda isikustamata andmeid lõppkasutaja tegevuse kohta teabeväravas;
  5) lõppkasutaja avalduse alusel jälgida isikustatud lõppkasutaja ja teenusepakkuja tegevust teabeväravas;
  6) säilitada logis ja sessiooniandmestikus teabevärava tehnilisse keskkonda sisestatud andmeid ja lõppkasutaja tegevusi, võttes arvesse §-s 21 sätestatut;
  7) kasutada oma ülesannete täitmisel muust õigusaktist tulenevat õigust.

  (3) Haldaja kohustused on järgmised:
  1) tagada koostöös teenusepakkujaga teabe lõppkasutajakeskselt korrastatud esitus teabeväravas;
  2) tagada juurdepääs teabevärava kaudu osutatavale teenusele, arvestades õigusaktides ning haldaja ja teenusepakkuja vahel sõlmitud teenustaseme lepingus sätestatut;
  3) tagada, et teabevärava vahendusel on kättesaadav käesolevas määruses sätestatud korras registreeritud teenus;
  4) tagada teenuse kasutajatugi teabeväravas;
  5) korraldada pääsuõigustega seonduvaid toiminguid;
  6) tagada elektroonilisel kujul juurdepääs teenusele ja § 13 lõikes 1 nimetatud andmetele.

§ 4.   Teenusepakkuja õigused ja kohustused

  (1) Teenusepakkuja õigused on järgmised:
  1) pöörduda haldaja poole kasutajatoe saamiseks;
  2) teha põhjendatud ettepanekuid enda tegevusvaldkonda või teenust puudutava teabe ümberstruktureerimiseks teabeväravas;
  3) saada juhiseid teabeväravas teabe avaldamise ning teenuse pakkumise kohta.

  (2) Teenusepakkuja kohustused on järgmised:
  1) määrata teabeväravaga suhtlemiseks kontaktisik (edaspidi toimetaja);
  2) edastada asja- ja ajakohast teavet;
  3) edastada teavet §-s 9 sätestatud viisil ja vormis;
  4) kontrollida oma tegevusvaldkonda puudutavat teavet vähemalt korra kuus;
  5) teabe muutumisel esitada haldajale muudatused esimesel võimalusel, aga hiljemalt viis tööpäeva pärast teabe muutumist;
  6) osutada teenust vastavalt sõlmitud teenustaseme lepingu tingimustele;
  7) teavitada haldajat planeeritavast ja planeerimata esinenud katkestusest oma teenuse pakkumisel vastavalt § 15 lõike 1 punktile 7;
  8) teavitada haldajat teenuse muudatusest või muudatuse soovist vastavalt § 15 lõike 1 punktidele 10 ja 11;
  9) tagada lõppkasutajale teenuse kasutajatugi sisuküsimustes.

2. peatükk Teabevärava ülesehitus, haldamine ja arendamine 

§ 5.   Teabevärava ülesehitus

  Teabevärav koosneb esitluskihist, andmetest ja järgmistest toimimist tagavatest komponentidest:
  1) teenuste register;
  2) tegevusvaldkonna teabe register;
  3) kontaktide register;
  4) autentimise infosüsteem;
  5) pääsuõiguste haldussüsteem;
  6) ametliku e-posti infosüsteem;
  7) kasutajadomeeni infosüsteem;
  8) ametlike dokumentide infrastruktuuri teenus;
  9) x-tee teenuste kasutajaliidese infosüsteem;
  10) e-vormide infosüsteem;
  11) teavitusinfosüsteem;
  12) lingimärkmiku infosüsteem;
  13) lemmatiseerimisinfosüsteem.

§ 6.   Teabevärava haldamine ja arendamine

  Haldaja teeb oma ülesannete täitmisel vähemalt järgmisi toiminguid:
  1) korraldab teabevaldaja infosisu esitamist teabeväravas;
  2) toimetab teabevaldaja esitatud tegevusvaldkonna teavet;
  3) ajakohastab teabevärava infoarhitektuuri;
  4) registreerib ja avalikustab teabeväravas teenusepakkuja pakutavat teenust;
  5) korraldab teabevärava arendusprojekte ning arendus- ja haldustöid;
  6) nõustab, koostab juhiseid ja juhendab juriidilisi ja füüsilisi isikuid teabeväravaga seotud küsimustes;
  7) seirab teabevärava kasutamist ja käsitleb turvaintsidente;
  8) koostab teabevärava aruandeid ja kasutusstatistikat;
  9) vähemalt kord aastas esitab teenusepakkujale ülevaate tema teenuste kasutamisest teabevärava kaudu;
  10) teeb asjakohase info teabevärava veebilehel teatavaks või rakendab muid meetmeid teabevärava lõppkasutaja ja teenusepakkuja teavitamiseks teabevärava toimimisest.

§ 7.   Teabevärava andmeturve

  (1) Teabeväravasse kantud andmete turvaklass on K2T2S2.

  (2) Teabevärava turbetase on keskmine (M).

§ 8.   Teabeväravas avalikustatava teabe jaotus

  Teabeväravas teabevaldaja poolt avalikustatav teave jaguneb:
  1) teave teabevaldaja tegevusvaldkonna kohta;
  2) teenusepakkuja pakutava teenuse kirjeldus;
  3) teave teenusepakkuja pakutava teenuse kohta.

§ 9.   Nõuded avalikustatavale teabele

  (1) Teabeväravale edastatav teave peab olema aja- ja asjakohane ning piisavalt ülevaatlik.

  (2) Avaldatud teabe õigsuse eest vastutab teabevaldaja.

  (3) Avalikustatav teave edastatakse haldajale elektrooniliselt teabevärava teenuse kaudu või tegevusvaldkonna teabe registri kaudu või muul kokkulepitud viisil.

  (4) Teabe korrastamisel ja teabeväravale sobiva failivormingu valimisel lähtutakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi väljatöötatud veebidealasest juhendmaterjalist, mis on avaldatud ministeeriumi veebilehel, ja Andmekaitse Inspektsiooni isikuandmete kaitse ning avaliku teabe alastest juhistest ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88) või isikuandmete kaitse seadusest.
[RT I, 14.07.2023, 3 - jõust. 17.07.2023]

§ 10.   Teabeväravas avalikustatava teabe menetlemise kord

  (1) Toimetaja korraldab nõuetekohase teabe haldajale esitamise ning on esitatava teabe aja- ja asjakohasuse kontaktisik.

  (2) Teabe esitamisel teabeväravale annab haldaja teabevaldajale põhjendatud hinnangu esitatud teabe heakskiitmise või tagasilükkamise kohta esimesel võimalusel, kuid hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul.

  (3) Toimetaja esitatud teabe tagasilükkamisel esitab haldaja teabevaldajale nimekirja puudustest ning ettepanekud nende kõrvaldamiseks.

  (4) Teabevaldajale tagastatud teavet, mis on parandatud ja uuesti esitatud, menetletakse nagu uut esitatud teavet.

  (5) Teabevaldaja esitatud heakskiidetud teabe avaldab haldaja esimesel võimalusel, aga hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

  (6) Haldaja võib aegunud või väära teabe avalikustamise lõpetada ette hoiatamata. Lõpetamisest teavitatakse teabevaldajat ja lisatakse ettepanek viia teave kooskõlla käesoleva määrusega kehtestatud nõuetega.

§ 11.   Teabevärava infoarhitektuur

  Teabeväravas ei dubleerita muude veebikohtade infoarhitektuuri, taksonoomiat ja muud teavet, välja arvatud juhtudel, kui:
  1) see on vajalik teabevärava infoarhitektuuri tervikluse tagamiseks;
  2) teabevaldaja veebikoha informatsiooni klassifitseerimise alused ei ühildu teabevärava klassifitseerimise alustega;
  3) teabevaldaja veebikoht ei võimalda otseviitamist seal paiknevale teabele.

§ 12.   Nõuded teenusele

  (1) Teabeväravas avalikustatavat teenust peab isik saama reaalselt kasutada, see peab olema aja- ja asjakohane ning varustatud asjakohase dokumentatsiooniga.

  (2) Infosüsteem, mille kaudu teenust pakutakse, peab vastama riigi infosüsteemi haldussüsteemi (edaspidi RIHA) nõuetele, sealhulgas peab olema läbitud asjakohane RIHA menetlus vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määrusele nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem”.

  (3) Infosüsteem, mille kaudu teenust pakutakse, peab olema vajaduse korral liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (x-tee).

  (4) Infosüsteem, mille kaudu teenust pakutakse, peab olema vajaduse korral liidestatud dokumendivahetuskeskusega (DVK).

§ 13.   Teenuse registreerimistaotluses sisalduvad andmed

  (1) Teenusepakkuja esitab teenuse registreerimiseks taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) teenuse nimi, sisu, kirjeldus, osutamise põhimõtted ja eesmärk, sealhulgas teenuste tasemed – teabeteenus, blanketiteenus, veebivorm, täiselektrooniline teenus, personaliseeritud täiselektrooniline teenus;
  2) teenusepakkuja kontaktandmed, teenuse osutamise aeg, kasutajatoe pakkumise aeg;
  3) teenuse lõppkasutajate kategooriad, teenuse lõppkasutajale esitatavad nõuded;
  4) teenuse kasutamiseks nõutav toiming;
  5) teenuse kasutamise tulemus ja teenuse õiguslik tagajärg;
  6) teenuse tasulisus ja teenuse hind;
  7) teenuse osutamise õiguslik alus ja viited teenuse osutamist reguleerivale õigusakti sättele;
  8) maksimaalne ühel ajal teenust kasutavate lõppkasutajate arv, mille korral on tagatud teenuse kvaliteetne toimimine;
  9) teenuse planeeritud katkestusest haldaja kasutajatoele etteteatamise aeg;
  10) teenuse tööajal planeeritud katkestuste maksimaalne kogukestus tundides;
  11) teenuse ühe planeeritud katkestuse maksimaalne kestus tundides;
  12) teenuse ühekordse planeerimata katkestuse kestus tundides;
  13) teenuse tööajal planeerimata katkestuste kogukestus aastas tundides;
  14) teenuse turvaklass ja turbeaste;
[RT I, 14.07.2023, 3 - jõust. 17.07.2023]
  15) teenuse kasutamise tingimused, mis avalikustatakse teenuse kasutamisel.

  (2) RIHA-s registreeritava teenuse puhul esitab teabevaldaja lõike 1 punktides 1–14 toodud andmed.

  (3) Kui teabevaldaja on lõikes 2 nimetatud teenuse RIHA-s registreerinud, kuid teenus on teabeväravas avamata, siis esitab teabevaldaja teenuse avamiseks taotluse koos lõike 1 punktides 1–14 nimetatud andmete asukohaviitega.

§ 14.   Teenuse registreerimistaotluse menetlemise kord

  (1) Teenusepakkuja esitab teenuse registreerimistaotluse haldajale elektrooniliselt teabevärava teenuse kaudu või tegevusvaldkonna teabe registri kaudu või muul kokkulepitud viisil.

  (2) Haldaja hindab ja kontrollib registreerimistaotluse menetlemisel:
  1) teenuse tehnilist vastavust õigusaktidele ning riigi IT koosvõime juhendmaterjalidele, mis on avaldatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel;
  2) dokumentatsioonis esitatud teenuse parameetrite vastavust käesoleva määruse nõuetele;
  3) teenuse osutamise raames töödeldavate andmete koosseisu ja allikate vastavust seadusele ja selle alusel antud õigusaktiga kehtestatud nõuetele;
  4) RIHA-s kooskõlastamise vajadust või kooskõlastatust;
  5) põhiandmete töötlemisele kehtestatud nõuete täitmist;
  6) teenuse dokumentatsioonis kirjeldatud teenuse sisu korral nõustamise ja tagasiside andmise protsessi kirjeldust.

  (3) Haldaja registreerib teenuse või keeldub motiveeritult registreerimisest 20 tööpäeva jooksul, arvates teenuse kogu nõutava dokumentatsiooni esitamisest.

  (4) Haldaja nimetab koos registreerimisest keeldumise põhjusega tähtaja puuduse kõrvaldamiseks.

  (5) Kui pärast teenuse dokumentatsiooni registreerimist tehakse teenuses või teenuse dokumentatsioonis muudatusi, tuleb muudatused esitada haldajale registreerimiseks.

  (6) Haldajal on õigus keelduda teenuse lisamisest, kui teenus ei vasta teabevärava üldistele eesmärkidele, teenuse teabeväravasse lisamise nõuetele või teenuse avalik huvi on kaheldav.

§ 15.   Teenustaseme lepingu tingimused

  (1) Haldaja ja teenusepakkuja arvestavad ja kirjeldavad teenustaseme lepingus järgmisi nõudeid:
  1) teenusega seotud nõuded teenusepakkujale ja haldajale ning poolte õigused ja kohustused;
  2) teenuse tööaeg, mil teenus on lõppkasutajatele kättesaadav, eristades sealjuures vähemalt töö- ja puhkepäevi. Minimaalselt peab teenus olema kättesaadav esmaspäevast reedeni kell 8.30–17.00;
  3) teenuse tööajal planeeritud katkestuste maksimaalne kogukestus aastas (tundides), mis ei tohi olla pikem kui 24 tundi;
  4) teenuse ühe planeeritud katkestuse maksimaalne kestus (tundides), mis ei tohi olla pikem kui 2 tundi;
  5) teenuse tööajal planeerimata katkestuste kogukestus aastas (tundides), mis ei tohi olla pikem kui 24 tundi;
  6) teenuse ühekordse planeerimata katkestuse kestus (tundides), mis ei tohi olla pikem kui 12 tundi;
  7) teenuse maksimaalne planeeritud katkestuste arv kuus, mis ei tohi olla suurem kui 2;
  8) teenusega seotud katkestustest peab teenusepakkuja haldaja kasutajatuge teavitama aadressil [email protected] vähemalt 48 tundi enne katkestuse toimumist. Nädalavahetusel ja/või esmaspäeval toimuvatest katkestustest tuleb teavitada hiljemalt reedel kell 10.00. Teavituse tekst peab olema korrektne, lõppkasutajale arusaadav ning sobilik teabeväravas avaldamiseks;
  9) teenusega seotud planeerimata katkestustest peab teenusepakkuja haldaja kasutajatuge teavitama aadressil [email protected] niipea kui võimalik, märkides võimaluse korral katkestuse eeldatava lõppaja;
  10) haldaja kasutajatugi teavitab teenusepakkujat teabevärava üldistest hooldustöödest ja katkestustest vähemalt 48 tundi enne nende toimumist teenusepakkuja edastatud e-posti rühmameiliaadressi kaudu;
  11) teenuse muutmise soovist, mis puudutab teenuse lõppkasutaja ekraanikuva, tuleb haldaja kasutajatuge teavitada aadressil [email protected] vähemalt viis tööpäeva enne planeeritavat teenuse muutmist;
  12) teenuse muutmisel peab olema selgelt esitatud muudatuse sisu, eesmärk ning kas lõppkasutaja jaoks muutub midagi ja vajaduse korral ka õpetus (juhis), kuidas teenusele tuge pakkuda;
  13) teabeväravas avatud teenuse sulgemine haldaja kasutajatuge teavitamata on keelatud;
  14) teenuse sulgemise soovist tuleb haldaja kasutajatuge teavitada aadressil [email protected] vähemalt viis tööpäeva enne planeeritavat teenuse sulgemist. Teavituse tekst peab olema korrektne, lõppkasutajale arusaadav ning sobilik teabeväravas avaldamiseks.

  (2) Teenustaseme lepingus sätestatud teenuse pakkumise kord, viis ja tingimused tulenevad teenusepakkuja registreerimistaotluses esitatud andmetest.

  (3) Teenus avatakse teabeväravas kasutamiseks vastavalt registreeritud teenuse dokumentatsiooni andmetele ning haldaja ja teenusepakkuja vahel sõlmitava teenustaseme lepingu tingimustele.

  (4) Lõikes 1 sätestatud nõuded tehakse haldaja veebilehel avalikult kättesaadavaks.

§ 16.   Teenuse avamine ja muutmine teabeväravas

  (1) Teenus avatakse teabeväravas kasutamiseks ja teenust muudetakse vastavalt registreeritud teenuse dokumentatsiooni andmetele ning haldaja ja teabevaldaja vahel sõlmitava teenustaseme lepingu tingimustele.

  (2) Teenustaseme lepingus sätestatakse nõuded avatava teenuse ja selle muudatuse kvaliteedile.

  (3) Teenus avatakse teabeväravas viie tööpäeva jooksul pärast teenustaseme lepingu allkirjastamist.

§ 17.   Teenuse sulgemine

  (1) Teenus suletakse teenusepakkuja taotluse alusel või haldaja algatusel, arvestades § 3 lõike 3 punktis 2 sätestatut.

  (2) Teabevaldaja taotlus teenuse sulgemiseks rahuldatakse 20 tööpäeva jooksul.

3. peatükk Teabevärava kasutamine 

§ 18.   Erisused teabevärava kasutamisel

  (1) Teenuse lõppkasutaja täidetud vormi ja päringut ei käsitata allkirjastatud dokumendina, juhul kui vormi või päringut ei ole allkirjastatud vastavalt digitaalallkirja seadusele.

  (2) Haldaja võib küsida teenuse lõppkasutajalt lisanõusolekut mugavusteenuse kasutamiseks, kui selle teenuse kasutamata jätmine ei mõjuta teenuse lõppkasutaja seaduses sätestatud õigusi.

§ 19.   Juurdepääs teabele ja teenusele

  (1) Teabevärav on kättesaadav internetiaadressilt www.eesti.ee.

  (2) Teabevärava keskkonda sisenemisel võib enne teenuse kasutamist nõuda lõppkasutaja tuvastamist ja autoriseerimist.

§ 20.   Lõppkasutaja tuvastamine ja autoriseerimine

  (1) Füüsilisest isikust lõppkasutaja tuvastatakse digitaalset isiku tuvastamist võimaldava sertifikaadiga, mis on välja antud isikut tõendavate dokumentide seaduse või teise Euroopa Liidu liikmesriigi välja antud digitaalse isiku tuvastamise vahendi alusel, mille usaldusväärsuse ja turvalisuse eest kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 73–114) vastutab selle vahendi välja andnud liikmesriik.
[RT I, 12.11.2015, 3 - jõust. 15.11.2015]

  (2) Juriidilisest isikust esindaja või volitatud lõppkasutaja tuvastatakse elektroonilise avalduse, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri või teise riigi vastava andmekogu andmete ja digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadiga, mis on välja antud lõikes 1 nimetatud alusel.
[RT I, 12.11.2015, 3 - jõust. 15.11.2015]

  (3) Riigiasutuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse organi ja asutuse esindaja või volitatud lõppkasutaja tuvastatakse vastava andmekogu või elektroonilise avalduse ja digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadiga, mis on välja antud lõikes 1 nimetatud alusel.
[RT I, 12.11.2015, 3 - jõust. 15.11.2015]

  (4) Haldaja võib sõlmida isiku tuvastamise teenusepakkujaga kokkuleppe või lepingu lõppkasutaja tuvastamiseks.
[RT I, 12.11.2015, 3 - jõust. 15.11.2015]

  (5) Haldaja võib lõppkasutajale anda erinevaid õigusi nii lõppkasutaja enda kui ka lõppkasutajaga seotud isikute õiguste rakendamiseks:
  1) lõppkasutaja elektroonilise avalduse alusel;
  2) riigi infosüsteemis olevate või teise riigi vastava andmekogu andmete alusel;
  3) teabevärava haldamise eesmärgil.

§ 201.   Ametliku e-posti infosüsteemi kaudu lõppkasutajale teabe kättesaadavaks tegemine

  (1) Ametliku e-posti infosüsteem võimaldab avaliku ülesande täitjal edastada lõppkasutaja ametlikule e-posti aadressile või telefoninumbrile teavet.

  (2) Haldaja teavitab füüsilisest isikust lõppkasutajat ametlikule e-posti aadressile saabunud teabest rahvastikuregistri järgsel e-posti aadressil või telefoninumbril või kui isik on vastavate teavituste saamiseks märkinud teabeväravasse muu e-posti aadressi või telefoninumbri, siis isiku märgitud e-posti aadressil või telefoninumbril.

  (3) Haldaja teavitab juriidilisest isikust lõppkasutajat ametlikule e-posti aadressile saabunud teabest teabeväravasse märgitud e-posti aadressil või telefoninumbril.

  (4) Ametliku e-posti infosüsteemi toimimise ja haldamise eest vastutab haldaja.
[RT I, 25.03.2021, 2 - jõust. 28.03.2021]

§ 21.   Andmete säilitamine ja logimine

  (1) Teabeväravas säilitatakse käesoleva määrusega kooskõlas olevaid andmeid.

  (2) Andmed, mis ei ole kooskõlas teabevärava toimimise eesmärkidega, kustutatakse.

  (3) Teabevärava haldaja logib kõik teabevärava andmete muudatused automaatselt.

  (4) Logides säilitatakse muudatuse sisu, muutmise kuupäev ja kellaaeg ning muudatuse tegija nimi.

  (5) Logisid säilitatakse kuni viis aastat andmete muutmise hetkest arvates.

  (6) Kõik päringud teabevärava x-tee teenusliidese kaudu logitakse ja säilitatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2008. a määruse nr 78 „Infosüsteemide andmevahetuskiht” §-le 19.

4. peatükk Teabevärava finantseerimine 

§ 22.   Teabevärava finantseerimine

  Teabevärava haldamis-, hooldus- ja arendustöid finantseeritakse riigieelarvest haldajale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json