Teksti suurus:

Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2023, 8

Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 31.07.2014 nr 121
RT I, 05.08.2014, 7
jõustumine 08.08.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.10.2016RT I, 26.10.2016, 429.10.2016, osaliselt 01.01.2017
23.08.2018RT I, 28.08.2018, 801.09.2018
12.05.2022RT I, 19.05.2022, 222.05.2022
15.06.2023RT I, 20.06.2023, 223.06.2023
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 308.07.2023
07.07.2023RT I, 14.07.2023, 317.07.2023

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 4 lõike 3, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 37 lõike 4, perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 21 lõike 5 ja välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 6 alusel.
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse rakendamisala ja andmekogu nimi

  (1) Määrusega reguleeritakse järgmiste dokumentide kohaste ülesannete täitmisega seotud andmete kogumist ja töötlemist:
  1) [kehtetu - RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  2) perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud rakenduskava;
  3) perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud rakenduskavad;
  31) perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3–5 nimetatud rakenduskavad;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  4) Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi ja Norra Finantsmehhanismi vahendite (edaspidi EMP ja Norra toetus) kasutamist reguleerivad memorandumid;
  5) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite (edaspidi EGF toetus) kasutamist reguleerivad kavad ja otsused;
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 29.10.2016]
  6) atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel kehtestatud enampakkumisest saadud tulu kasutamise tingimused;
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 01.01.2017]
  61) atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1651 lõikes 1 nimetatud moderniseerimisfondi vahenditest rahastatavad projektid;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129–171), artikli 7 punktis 1 nimetatud valdkondlike meetmete kohased ühishuviprojektid;
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 29.10.2016]
  8) [kehtetu - RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  9) maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 203 lõike 1 kohase maapiirkonna tasakaalustatud arengu regionaalprogramm;
[RT I, 28.08.2018, 8 - jõust. 01.09.2018]
  10) riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel kehtestatud ministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt rahastatud riigisisesed toetusprogrammid, kui toetusprogrammi tingimuste kohaselt toimub vahendite andmise menetlus 51. peatükis nimetatud e-toetuse keskkonnas;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu (ELT L 57, 18.02.2021, lk 17–75), artiklis 18 nimetatud taaste- ja vastupidavuskava;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1755, millega luuakse Brexitiga kohanemise reserv (ELT L 357, 08.10.2021, lk 1–26), alusel rahastatavad meetmed;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  13) keskkonnatasude seaduse § 56 lõikes 1 nimetatud toetusprogramm;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/694, millega luuakse programm „Digitaalne Euroopa“ ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2015/2240 (ELT L 166, 11.05.2021, lk 1–34), alusel rahastatavad projektid.
[RT I, 20.06.2023, 2 - jõust. 23.06.2023]

  (2) Andmekogu ametlik nimi on „Struktuuritoetuse register” (edaspidi register).

§ 2.   Registri vastutav ja volitatud töötleja ning andmeandjad
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 29.10.2016]

  (1) Registri vastutav töötleja (edaspidi vastutav töötleja) on Riigi Tugiteenuste Keskus.
[RT I, 28.08.2018, 8 - jõust. 01.09.2018]

  (2) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on Rahandusministeerium, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Siseministeerium, korraldusasutus, sertifitseerimisasutus, rakendusasutus, rakendusüksus, auditeeriv asutus, EMP ja Norra toetuse kasutamise kokkuleppe dokumendis nimetatud programmioperaator ning § 1 lõike 1 punktides 9–13 nimetatud vahendite andjad.
[RT I, 05.07.2023, 3 - jõust. 08.07.2023]

  (3) Lõikes 2 nimetatud programmioperaatorile kohaldatakse käesolevas määruses rakendusüksuse ja rakendusasutuse kohta sätestatut.

  (4) [Kehtetu - RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

  (5) Andmeandjateks käesoleva määruse tähenduses on:
  1) toetuse taotlejad ja toetuse saajad, kellel on õigusaktist tulenevalt kohustus esitada taotlus ja muud andmed 51. peatükis nimetatud e-toetuse keskkonna kaudu;
  2) tegevustes osalejad § 4 lõike 1 punkti 19 tähenduses.
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

2. peatükk Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed 

§ 3.   Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Register on veebipõhine ja koosneb:
  1) toetuse taotluste ja projektide andmete haldamise infosüsteemist (edaspidi operatiivinfomoodul);
  2) aruandluse süsteemist (edaspidi aruandlusmoodul);
  3) e-toetuse keskkonnast;
  4) sündmuste infosüsteemist.
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

§ 4.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Põhiandmekogu moodustatakse järgmistest andmetest:
  1) toetuse andmisega seotud asutuste üldandmed;
  2) prioriteetsete suundade, meetmete ja meetme tegevustega seotud andmed;
  21) perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 1 punktis 13 nimetatud läbivad teemad;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  22) perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 4 lõike 3 alusel kehtestatavas meetmete nimekirjas toodud andmed;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  23) perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 47 lõike 3 alusel kehtestatavas rahastamiskavas toodud andmed;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  24) perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 2 punktis 7 nimetatud riigi pikaajalises arengustrateegias kinnitatud strateegilised sihid ja aluspõhimõtted ning näitajad;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  3) registrit kasutama volitatud isiku (edaspidi kasutaja) ja projektiosalise kontaktisiku isikuandmetest nimi, isikukood, telefon, e-posti aadress ning ametinimetus;
  4) toetuse taotleja, toetuse saaja, partneri, töövõtja ja töövõtja allhankija üldandmed;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  5) toetuse taotluse ja projektiga seotud andmed, sealhulgas projekti nimetus, kestus, eesmärgid, lõppsaaja või sihtrühma andmed, väljund- ja tulemusnäitajad, tegevused, tegevuste ajakava ja sekkumisvaldkonnad;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  6) projekti finantsallikate ja kululiikide või tegevuste eelarvega seotud andmed;
  7) rahastamisvahenditega seotud andmed;
  8) informatsioon teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest varem eraldatud toetuse ja välisabi kohta;
  9) projekti maksete prognooside ja maksetega seotud andmed;
  10) projekti seisunditega seotud informatsioon;
  11) projekti riigihangetega ja pakkumismenetlusega seotud andmed;
  12) projekti ning juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditite andmed ning tuvastatud asjaolud;
  13) kontrollidega seotud andmed;
  14) finantskorrektsioonide ja rikkumistega seotud andmed;
  15) tagasinõuete ja tagasimaksetega seotud andmed;
  16) vaietega seotud andmed;
  17) Euroopa Komisjonile esitatava kuluaruandega seotud andmed;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  18) digitaalkujul hoitav teave registris tehtavate toimingute kohta (süsteemilogid);
  19) perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 19 lõikes 3 nimetatud projektide tegevustes osalejate andmed;
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  20) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1147, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (ELT L 251, 15.07.2021, lk 1–47), artiklis 33 ning V ja VIII lisas, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1149, millega luuakse Sisejulgeolekufond (ELT L 251, 15.07.2021, lk 94–131), artiklis 27 ning V ja VIII lisas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1148, millega luuakse Integreeritud Piirihalduse Fondi osana piirihalduse ja viisapoliitika rahastu (ELT L 251, 15.07.2021, lk 48–93), artiklis 27 ning V ja VIII lisas nimetatud seire andmed.
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmete sisestamiseks ette nähtud andmeväljad, nende täitmise nõuded ja kohustuslikkus määratakse kindlaks vastutava töötleja koostatud juhendis.

  (3) Toetuse taotlemise ja toetuse kasutamisega seotud andmed esitatakse registri kaudu, kui nii on sätestatud toetuse andmise tingimusi kehtestavas õigusaktis.
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmed, mida ei ole esitatud registri kaudu, kannab registrisse volitatud töötleja.
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

3. peatükk Andmete kandmine registrisse ja juurdepääs registri andmetele 

§ 5.   Andmete kandmine registrisse

  (1) Volitatud töötleja kannab andmed registrisse kümne tööpäeva jooksul vormikohaste andmete teatavaks saamisest arvates.

  (2) Andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (3) Andmete registrisse kandmise korrektsuse eest vastutab andmete registrisse kandja.

§ 6.   Registri andmete muutmine ja puuduste kõrvaldamine

  (1) Registrisse kantud andmete muutmise õigus on volitatud töötlejal. Volitatud töötleja võib anda toetuse saajale õiguse andmete muutmiseks.

  (2) Registrisse kantud toetuse taotleja või toetuse saaja isikuandmeid võib volitatud töötleja muuta üksnes toetuse taotleja või toetuse saaja kirjaliku avalduse alusel.

  (3) Volitatud töötleja poolt andmete registrisse kandmisel tekkinud viga parandatakse ilma toetuse taotleja või toetuse saaja avalduseta.

  (4) Rakendusüksuse volitatud ametnik või töötaja võivad muuta enda poolt registrisse kantud andmeid. Toetuse saaja võib muuta § 4 lõike 1 punktis 19 nimetatud tegevustes osaleja ja lõppsaaja andmeid.
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

  (5) Andmete sisestamise, muutmise ja kustutamise registris fikseerib süsteem automaatselt, säilitades andmed paranduse sisu, paranduse tegemise kuupäeva ja paranduse tegija kohta.
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 29.10.2016]

§ 7.   Andmete avalikustamine ja väljastamine

  (1) Registrisse kantud andmed avalikustatakse avaliku teabe seaduses, konkurentsiseaduses, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse §-s 25, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-s 39, perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse §-s 20 ja muus seaduses või Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud korras.
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

  (2) Registrist väljastatakse andmeid avaliku teabe seaduses sätestatud korras, arvestades lõikes 1 nimetatud õigusaktides sätestatud erisusi.
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 29.10.2016]

  (3) Andmeid väljastatakse registrist tasuta.

  (4) Juurdepääsupiiranguga andmete väljastamise aja, andmete saaja ja väljastamise viisi ning edastatud isikuandmete kohta peetakse digitaalkujul arvestust andmete väljastaja dokumendiregistris.
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 29.10.2016]

4. peatükk Kasutajakontode haldamine 

§ 8.   Kasutajakontode loomine

  (1) Vastutav töötleja loob volitatud töötleja esitatud avalduse alusel kasutaja ees- ja perekonnanimest, tema isiku- või registrikoodist, selle organisatsiooni nimetusest, kus kasutaja töötab, ametinimetusest, kasutajanimest, paroolist, konto aktiveerimise kuupäevast ja konto kehtivuse lõpptähtpäevast kasutajakonto (edaspidi kasutajakonto) koos lisa 1 punktides 1 ja 2 nimetatud asjakohase rolliga.
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

  (2) Kasutajakonto saamiseks esitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale vormikohase volikirja (lisa 2).

  (3) Lõikes 1 nimetatud avalduse rahuldamise otsustab vastutav töötleja viie tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates. Rahuldatud avalduse alusel loob vastutav töötleja volitatud töötlejale kasutajakonto.

  (4) Vastutav töötleja võib kasutajakonto loomisest keelduda, kui:
  1) volikiri ei ole täidetud vormikohaselt või on alust kahelda esitatud andmete õigsuses;
  2) [kehtetu - RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]
  3) volikirjas nimetatud isikule juurdepääsuõiguse loomine on vastuolus õigusaktiga;
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 29.10.2016]
  4) kasutajakonto loomine ei ole põhjendatud.
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 29.10.2016]

  (5) Kasutajakonto kasutamiseks vajalik kasutajanimest ja paroolist koosnev kasutajatunnus, mis võimaldab kasutajatunnuse omanikul registrit kasutada (edaspidi kasutajatunnus), antakse volikirjas nimetatud kasutajale üle elektrooniliselt.

  (6) Pärast vastutavalt töötlejalt kasutajakonto saamist loob rakendusüksus operatiivinfomoodulisse vastavalt rakendusüksuse juhi või juhtorgani kehtestatud korrale oma asutusega seotud kasutajakontod lisa 1 punktis 3 nimetatud rollidega.
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

§ 9.   Kasutaja kohustused

  (1) Kasutaja ei tohi anda oma kasutajatunnust kasutamiseks teistele isikutele.

  (2) Volitatud töötleja vastutab oma ametnike või töötajate poolt registri operatiivinfomoodulis ja aruandlusmoodulis tehtud toimingute eest vastavalt õigusaktides sätestatule.

§ 10.   Kasutajakontode sulgemine

  (1) Volitatud töötleja peab vastutavat töötlejat viivitamata kirjalikult teavitama § 8 lõikes 1 nimetatud kasutaja volituste lõppemisest.

  (2) Volitatud töötleja loodud kasutajakonto suletakse vastavalt volitatud töötleja juhi või juhtorgani kehtestatud korrale.

  (3) Vastutav töötleja võib kasutajakonto ajutiselt sulgeda, kui:
  1) esineb kahtlus, et registrit ei kasutata eesmärgipäraselt;
  2) kasutajakonto on muutunud kättesaadavaks kolmandatele isikutele;
  3) järelevalvet teostav isik on teinud vastutavale töötlejale vastava kirjaliku ettepaneku.

  (4) Kasutajakonto on suletud, kuni vastutav töötleja ei ole otsustanud teisiti.

§ 11.   Kasutaja õiguste kontrollimine

  Vastutav töötleja ja volitatud töötleja on kohustatud iga aasta 31. jaanuariks kontrollima eelneva kalendriaasta lõpu seisuga enda loodud kasutajakontode ja nendega seotud rollide kasutamist ning rollide vastavust tööülesannetele.

5. peatükk Turvalisus, andmete säilitamine ja andmete vahetamine teise andmekoguga 

§ 12.   Turvalisus

  (1) Vastutav töötleja lähtub registri haldamisel oma asutuse infosüsteemi üldistest turvanõuetest.

  (2) Registri turvaklass on K2T2S1. Vastutav töötleja kehtestab registri täpsemad turvanõuded.
[RT I, 14.07.2023, 3 - jõust. 17.07.2023]

  (3) Volitatud töötleja tagab, et registrisse kantud andmed ei oleks kättesaadavad teistele isikutele, kehtestades infoturbe ja arvuti kasutamise eeskirjad kooskõlas lõikes 2 nimetatud nõuetega.

§ 13.   Andmete säilitamine

  (1) Andmete varundamine toimub vähemalt üks kord päevas 24-tunnise intervalliga nii, et andmeid oleks võimalik eelmise kalendripäeva seisuga taastada.

  (2) Üks kord nädalas tehakse andmetest täielik varukoopia, mida säilitatakse ühe kuu jooksul kahes kohas nii, et ühe kahjustumine või hävimine ei mõjutaks teist.

  (3) Andmeid säilitatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse §-s 5, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-s 35 ning perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse §-s 18 sätestatud dokumentide säilitamise tähtaja lõpuni.
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

  (4) Paragrahvi 1 lõike 1 punktides 4–7 nimetatud fondide toetusega seotud andmed säilitatakse nende vahendite andmist reguleeriva korra kohaselt.
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 29.10.2016]

§ 14.   Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Andmete vahetus teiste andmekogude andmetega on lubatud üksnes avaliku ülesande täitmiseks.
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 29.10.2016]

  (2) Andmete vahetusel teise andmekoguga peab seda teenindav infosüsteem vastama vastutava töötleja kehtestatud nõuetele. Vastavaks tunnistamise käigus hinnatakse:
  1) andmete vahetuse turvataset;
  2) infosüsteemi vastavust vastutava töötleja kehtestatud turvanõuetele;
  3) infosüsteemi kohta kehtivaid reegleid ja protseduure.

  (3) Vastutav töötleja kehtestab registri andmete vahetuse täpsemad tingimused ja esitab need teise infosüsteemi omanikule kirjalikult.

  (4) Kui andmed on kantud teise andmekogusse, võetakse andmed vahetuse teel teisest andmekogust õigusaktis sätestatud nõuete kohaselt.

  (5) Kui andmete vahetus ei ole võimalik, korraldab volitatud töötleja andmete registrisse kandmise käsitsi.

§ 15.   Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

51. peatükk E-toetuse keskkond 
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 29.10.2016]

§ 151.   E-toetuse keskkonna eesmärk

  E-toetuse keskkonna eesmärk on võimaldada andmeandjal esitada registri volitatud töötlejale elektrooniliselt taotlusi, andmeid ja dokumente.
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 29.10.2016]

§ 152.   Juurdepääs e-toetuse keskkonnale

  (1) E-toetuse keskkonnale pääseb ligi vaid isik, kelle isikusamasus on tuvastatud.

  (2) Isik tuvastatakse isikutunnistusele kantud, digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi alusel või isiku digitaalset tuvastamist võimaldava muu vahendi abil.

  (3) Tuvastatud isik pääseb e-toetuse keskkonna kaudu ligi nendele taotlustele ja projektidele, mille ta on esitanud või millele on talle süsteemis volitatud ligipääs.
[RT I, 26.10.2016, 4 - jõust. 29.10.2016]

52. peatükk Sündmuste infosüsteem 
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

§ 153.   Sündmuste infosüsteemi eesmärk

  Sündmuste infosüsteemi eesmärk on võimaldada andmeandjal esitada ja töödelda § 4 lõike 1 punktis 19 nimetatud tegevuses osaleja, lõppsaaja ja sihtrühma andmeid ning projekti väljund- ja tulemusnäitajate andmeid.
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

§ 154.   Juurdepääs sündmuste infosüsteemile

  Sündmuste infosüsteemile pääseb ligi isik, kelle isikusamasus on tuvastatud § 152 lõike 2 kohaselt.
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Registri asutamine

  (1) Register on asutatud Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 2004. a määrusega nr 43 „Struktuuritoetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”.

  (2) Lõikes 1 nimetatud määruses ja Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruses nr 126 „Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesoleva määruse kohaselt.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Registri kasutajakontode rollid
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

Lisa 2 Volikiri
[RT I, 19.05.2022, 2 - jõust. 22.05.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json