Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” ja rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 14.08.2015, 5

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” ja rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Vastu võetud 11.08.2015 nr 29

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 4 ja § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 18 järgmises sõnastuses:

„18) doktoranditoetust saava isiku kohta Haridus- ja Teadusministeerium.”;

2) paragrahvi 2 lõige 31 sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Kui „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktis 2, 10 või 14 nimetatud isik vastab samaaegselt muudele „Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punktides 1–4, 6–14 või lõikes 11 sätestatud tingimustele, makstakse tema eest sotsiaalmaksu selle punkti alusel, mille puhul on sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olev summa suurim.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 18 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse päev, millest alates määrab õppeasutus „Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse” § 5 lõike 3 tingimustele vastavale doktorandile doktoranditoetuse. Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemise päevaks on kuupäev, millest alates doktorant ei vasta „Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse” § 5 lõike 3 tingimustele.”;

4) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „valitsemisala asutus,” tekstiosaga „Haridus- ja Teadusministeerium,”.

§ 2.  Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” lisa 9 vorm ESD „Erijuhtude sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse deklaratsioon” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2015. aasta 1. septembril.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 9 Vorm ESD

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json