Teksti suurus:

Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustamisstandarditele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.08.2015, 15

Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustamisstandarditele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil

Vastu võetud 11.08.2015 nr 81

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 105 lõike 14 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.06.2011, lk 1–163) artikli 17 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), lisa 1 IX osas loetletud puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustamisstandarditele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil.

  (2) Määruses kasutatakse termineid komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 lisa V tähenduses.

§ 2.   Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse järelevalve täpsem kord jaemüügi etapil

  (1) Põllumajandusamet teeb riiklikku järelevalvet puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse üle komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 11 kohaselt.

  (2) Puu- ja köögivilja vastavust turustamisstandardite kontrollitakse asustusüksustes asuvates jaekaubandusettevõtetes vähemalt 800 korda aasta jooksul.

  (3) Linnades asuvates jaekaubandusettevõtetes tehtavate kontrollide arv peab olema vähemalt 60% lõikes 2 sätestatud kontrollimiste üldarvust.

§ 3.   Kontrollide viis puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse üle tehtava riikliku järelevalve erikord jaemüügi etapil

  Puu- ja köögivilja vastavust turustamisstandarditele kontrollitakse partiid esindava lähteproovi või selle osa hindamise teel.

§ 4.   Proovide võtmine puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse üle tehtava riikliku järelevalve erikord jaemüügi etapil

  (1) Proovide võtmine on puu- või köögiviljapartiist ajutiselt võetud koondproov turustamisstandarditele vastavuse kontrollimiseks.

  (2) Rikutud pakendeid lähteproovina ei kasutata.

  (3) Paragrahvis 3 nimetatud lähteproovi koguse ning üksikproovide koguse ja arvu määrab järelevalveametnik. Lähteproovi kogus peab olema piisav puu- või köögiviljapartii turustamisstandarditele vastavuse hindamiseks. Kui järelevalveametnikul tekib kahtlus, et puu- või köögivili ei vasta asjaomasele turustamisstandardile, võetakse partiist üksikproove vähemalt vastavalt lisas märgitud arvule ja kogusele.

  (4) Suurte puu- ja köögiviljade (üks vili üle kahe kilogrammi) puhul peavad üksikproovid koosnema vähemalt viiest viljast. Kui partiis on alla viie pakendi või kui partii kaalub alla kümne kilogrammi, kontrollitakse kogu partiid.

  (5) Pähklite turustamisstandarditele vastavuse kontrollimiseks võetakse lähteproovi igast üksikproovist proovi esindav kogus. Proovi esindav kogus kokku on vähemalt 50 pähklit või üks müügipakend.

  (6) Värske puu- ja köögivilja sisu turustamisstandarditele vastavuse kontrollimiseks võetakse lähteproovist vähendatud proov. Vähendatud proovi kogus ei või ületada 10% lähteproovist.

§ 5.   Proovi kontrollimine puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil

  (1) Kui üksikprooviks on võetud pakendatud puu- või köögivili, siis pakitakse see turustamisstandarditele vastavuse kontrollimiseks lahti, välja arvatud juhul, kui pakendi laad ja pakkematerjali liik võimaldavad toodet hinnata lahti pakkimata. Pakendatud pähklid võib jätta lahti pakkimata juhul, kui neid on võimalik hinnata läbi paki.

  (2) Enne lõikes 1 nimetatud üksikproovi lahtipakkimist kontrollitakse pakendi, sealhulgas selle materjali sobivuse ja puhtuse vastavust turustamisstandarditele ning pakendi märgistust.

  (3) Puu- või köögivili tükeldatakse juhul, kui puu- või köögivilja turustamisstandardites nähakse ette selle sisu kontrollimine.

  (4) Puu- või köögiviljapartiist prooviks eraldatud kogus pannakse pärast turustamisstandarditele vastavuse kontrollimist partii hulka tagasi, välja arvatud juhul, kui see on kontrollimisel kahjustunud või muutunud müügikõlbmatuks.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 21. veebruari 2012. a määrus nr 22 „Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustusnormidele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Puu- ja köögiviljast võetavate üksikproovide vähimad kogused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json