Teksti suurus:

Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine“ tingimused

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.08.2015, 17

Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine“ tingimused

Vastu võetud 02.02.2009 nr 9
RTL 2009, 16, 190
jõustumine 13.02.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.08.2009RTL 2009, 65, 96610.08.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
06.12.2010RT I, 16.12.2010, 101.01.2011
23.05.2013RT I, 29.05.2013, 501.06.2013
11.08.2015RT I, 14.08.2015, 1117.08.2015

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 alusel ja kooskõlas § 19 lõikega 4 ning Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 « Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» § 5 punktiga 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» (edaspidi STS) § 3 lõikele 3 kinnitatud «Elukeskkonna arendamise rakenduskava» (edaspidi rakenduskava) prioriteetse suuna «Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine» meetme «Vooluveekogude seisundi parandamine» (edaspidi meede) rakendamiseks investeeringute kava alusel toetuse andmise ning selle kasutamise tingimused ja kord (edaspidi meetme tingimused).

§ 2.  Mõisted

 (1) Määruses kasutatakse mõisteid STSi ja STSi rakendusaktide tähenduses.

 (2) Käesoleva määruse tähenduses:
 1) taotlus on rakendusüksuse kehtestatud vormi kohane dokument koos käesoleva määruse § 13 lõikes 2 nõutavate lisadega;
 2) kinnituskiri on toetuse saaja kirjalik, rakendusüksuse nõutavas sõnastuses kinnitus, et saaja on nõus toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud nõuetega ning valmis projekti eesmärgipäraselt ellu viima;
 3) pais on veevoolu tõkestav ning vett paisutav vesiehitis;
 4) kalapääs on rajatis, mille kaudu kalad ületavad nii üles- kui ka allavoolu rändel veekogus oleva loodusliku või tehistõkke;
 5) soot on jõest eraldunud jõesilmus, mis moodustub silmuse kitsa maakaela läbimurde tulemusena suurvee ajal.

§ 3.  Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on vooluveekogude ökoloogilise seisundi ning tugevasti muudetud veekogude või tehisveekogude ökoloogilise potentsiaali parandamine.

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 4.  Toetatav tegevus

 (1) Meetme raames toetatav tegevus on kaladele läbipääsu avamine või selle parandamine kalapääsude rajamise teel koos vajaduse korral paisu rekonstrueerimise ning sette eemaldamisega vooluveekogust.

 (2) Kaladele läbipääsu avamisel või selle parandamisel antakse toetust ka järgmiste tööde tegemiseks:
 1) kalade sigimis- ja noorjärkude kasvualade renoveerimine ning uute rajamine;
 2) kaldapuistu mosaiiksuse kujundamine ja jõkke varisenud puude eemaldamine;
 3) koprapaisude likvideerimine;
 4) sette eemaldamine voolusängist koos settebasseinide rajamisega;
 5) truupide ja sildade ehitamine või rekonstrueerimine;
 6) paisude likvideerimine;
 7) soodisuudmete avamine;
 8) käesolevas paragrahvis nimetatud tööde tegemiseks seadmete soetamine ja paigaldamine ning seadmete kasutuselevõtuga seotud väljaõpe.

§ 5.  Toetuse saaja ja meetme rakendusasutus ning rakendusüksus

 (1) Toetuse saaja on Keskkonnaagentuur (edaspidi toetuse saaja).
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

 (2) Rakendusasutus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» § 5 punktile 1 Keskkonnaministeerium (edaspidi rakendusasutus).

 (3) Rakendusüksus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» § 6 punktile 1 sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi rakendusüksus).

§ 6.  Riigiabi andmise reeglite kohaldamine

  Meetme raames antav toetus ei ole riigiabi «Konkurentsiseaduse» § 30 lõike 1 tähenduses.

§ 7.  Projekti abikõlblikkuse periood

 (1) Projekti abikõlblikkuse periood algab ja lõpeb taotluse rahuldamise otsuses märgitud päevadel.

 (2) Projekti abikõlblikkuse perioodi algus ei või olla varasem kui 1. jaanuar 2009 ja lõpp hilisem kui 31. detsember 2015.
[RT I, 14.08.2015, 11 - jõust. 17.08.2015]

§ 8.  Abikõlblikud kulud

 (1) Abikõlblikud kulud on need projekti kulud, mis on vajalikud meetme ja projekti eesmärkide saavutamiseks käesoleva määruse §-s 4 nimetatud tööde tegemiseks ja ettevalmistamiseks, sealhulgas:
 1) projektijuhi personalikulu, Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määruse nr 26 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord“ § 31lõikes 3 nimetatud tegevuse ulatuses;
 2) kinnisasja või rajatise ostmise kulud, mis võivad moodustada kuni 10% projekti abikõlblikest kuludest, kui see on projekti eesmärkide saavutamiseks vältimatu.
[RTL 2009, 65, 966 - jõust. 10.08.2009]

 (2) Abikõlblikud kulud peavad olema mõistlikud, põhjendatud ja tehtud projekti abikõlblikkuse perioodil.

 (3) Abikõlblikud ei ole kulud, mis on loetud abikõlbmatuks nõukogu määruses (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999, samuti nõukogu määruses (EÜ) nr 1080/2006 ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1084/2006, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond ning tunnistatakse kehtetuks (EÜ) määrus nr 1164/89, ja Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määruses nr 26 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord».

§ 9.  Toetuse määr ja meetme eelarve

 (1) Toetuse maksimaalne määr on 100% abikõlblikest kuludest.

 (2) Meetme eelarve kinnitab rakendusasutuse juht.

3. peatükk INVESTEERINGUTE KAVA KOOSTAMINE, KINNITAMINE JA MUUTMINE 

§ 10.  Vooluveekogude seisundi parandamise investeeringute kava

 (1) Meetme eelarvest toetuse andmise aluseks on vooluveekogude seisundi parandamise investeeringute kava (edaspidi kava).

 (2) Kava kehtestatakse aastateks 2009–2013.

 (3) Kava koostatakse eelistusnimekirjana, kus on nimetatud projektid, mille osas võib toetuse saaja toetust taotleda.

  Kavas peab olema iga projekti nimetus ja nimetatud projekti hinnanguline maksumus, toetuse saaja, toetuse maksimaalne määr ning projekti rakendamise eeldatav alustamise ja lõpetamise päev.
[RTL 2009, 65, 966 - jõust. 10.08.2009]

 (4) Kava koostamist korraldab rakendusasutus.

§ 11.  Kava koostamine

 (1) Rakendusasutus teavitab toetuse saajat kava koostamise algatamisest kirja teel, määrates ettepanekute esitamise tähtajaks vähemalt 22 tööpäeva.

 (2) Toetuse saaja esitab pärast määruse jõustumist rakendusasutusele ettepaneku kavasse lülitatavate projektide kohta nende eelistusnimekirjana.

 (3) Ettepanek esitatakse määruse lisa kohasel vormil paberil või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt. Paberil esitamise korral esitatakse täidetud ettepaneku vorm lisaks ka elektrooniliselt.

 (4) Tähtpäevaks laekunud ettepanekud registreeritakse rakendusasutuses üldises korras.

 (5) Projekti ettepanekud peavad vastama järgmistele kriteeriumidele:
 1) projektil peab olema mõju prioriteetse suuna eesmärkide saavutamisele;
 2) projekt peab olema teostatav;
 3) toetus peab olema vajalik projekti edukaks elluviimiseks;
 4) projektil peab olema positiivne keskkonnamõju;
 5) projekt peab olema kooskõlas Keskkonnaministeeriumi arengukavaga ja vastavat vooluveekogu käsitleva alamvesikonna veemajanduskavaga;
 6) projekti tulemusena peab vooluveekogul avanema või paranema kalade läbipääs;
 7) projekti tulemus peab olema jätkusuutlik st peab olema tagatud projekti tulemuse haldamine ja eesmärgipärane kasutamine pärast projekti lõppemist.

 (6) Rakendusasutuse juht moodustab ettepanekute meetme tingimustes, sealhulgas lõikes 5, sätestatud nõuetele vastavuse hindamiseks ekspertidest komisjoni (edaspidi hindamiskomisjon).

 (7) Hindamisjuhendi kinnitab keskkonnaminister.

 (8) Kui ettepanek ei vasta meetme tingimustes kehtestatud nõuetele või kui projekti kohta on vajalik täiendav teave, on rakendusasutusel õigus nõuda ettepaneku vastavusse viimist meetme tingimustes kehtestatud nõuetega, täiendava dokumentatsiooni esitamist või muudatuste tegemist ettepanekus käsitletud tööde osas seitsme tööpäeva jooksul sellekohase nõude esitamisest arvates.

 (9) Rakendusasutus koostab hindamistulemuste alusel kava eelnõu.

 (10) Kava koostatakse meetme eelarve piires.

 (11) Kava kinnitamiseks esitab rakendusasutus Vabariigi Valitsusele korralduse eelnõu.

 (12) Projektide rakendamise alguseks loetakse kuupäeva, millal toetuse saaja sõlmis projektijuhiga töölepingu, tingimusel, et see ei toimunud enne 2009. aasta 1. jaanuari.
[RTL 2009, 65, 966 - jõust. 10.08.2009]

§ 12.  Kava muutmine

 (1) Kava võib muuta, kui toetuse saaja soovib projekti kavast välja arvata, asendada kavas kinnitatud projekt teiste projektidega või meetme eelarve vabade vahendite arvelt projekte juurde lisada.

 (2) Toetuse saaja esitab rakendusasutusele ettepaneku kava muutmiseks.

 (3) Rakendusasutus hindab toetuse saaja kava muutmise ettepanekut 30 kalendripäeva jooksul ettepaneku kättesaamisest arvates. Kui muutmine on põhjendatud, koostab rakendusasutus Vabariigi Valitsuse korralduse muutmise eelnõu ja esitab selle Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks. Rakendusasutus teavitab rakendusüksust kava muutmise algatamisest.

 (4) Juhul kui mõnda kavasse võetud projektidest pole mingil põhjusel võimalik ellu viia, peab selle projekti kavandaja sellest viivitamatult teavitama rakendusasutust.

4. peatükk TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 13.  Taotlusele esitatavad nõuded

 (1) Toetuse saaja peab toetuse taotluse esitama rakendusüksusele korrektselt täidetud taotlusvormil, millele on lisatud lõikes 2 nimetatud dokumendid. Taotlusvormi kehtestab ja avalikustab rakendusüksus hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul kava kinnitamisest arvates. Taotlusvorm koos selle täitmise juhendiga on kättesaadav elektroonilisel kujul rakendusüksuse veebilehel www.kik.ee.

 (2) Toetuse saaja peab lisama taotlusele järgmised dokumendid:
 1) projekti dokumentatsiooni, mis võimaldaks hinnata projekti vastavust meetme tingimustes sätestatud nõuetele;
 2) dokumendid, mis põhjendavad projekti eelarve kujunemist;
 3) riigihanke menetlusega seotud dokumendid, juhul kui taotluse esitamise ajaks on korraldatud projektiga seotud hankeid;
 4) keskkonnamõju hindamise aruande seaduses määratud juhtudel.

 (3) Rakendusüksusel on õigus nõuda taotluse nõuetele vastavuse hindamiseks täiendavaid dokumente.

5. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE RAKENDUSÜKSUSES 

§ 14.  Taotluse menetlemine rakendusüksuses

 (1) Taotluse menetlemine rakendusüksuses koosneb:
 1) taotluse registreerimisest;
 2) taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisest;
 3) taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

 (2) Taotlused saadetakse rakendusüksusse posti teel või tuuakse rakendusüksusse käsipostiga rakendusüksuse määratud tähtpäevaks. Paberil taotlus esitatakse allkirjastatuna ühes eksemplaris. Paberil taotlusele lisatakse taotlus ka elektrooniliselt. Taotluse võib esitada ka digitaalselt allkirjastatuna.

 (3) Rakendusüksus kontrollib taotluse vastavust STS § 15 lõikes 1 ja käesoleva määruse §-s 13 sätestatud nõuetele. Kui rakendusüksus avastab taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel taotluses puudusi, teatab ta sellest toetuse saajale ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.
[RTL 2009, 65, 966 - jõust. 10.08.2009]

 (4) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui see vastab STS § 15 lõikes 1 ja käesoleva määruse §-s 13 sätestatud nõuetele.

 (5) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks STS § 15 lõikes 3 nimetatud asjaoludest.

 (6) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste kohta teeb rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse.

 (7) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse:
 1) otsuse tegija;
 2) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
 3) otsuse tegemise õiguslikud ja faktilised alused;
 4) toetuse saaja andmed;
 5) projekti nimetus ja kogumaksumus;
 6) toetuse andmise eritingimused taotluses esitatud tegevuse või eelarve kohta;
 7) projekti abikõlblikkuse perioodi alguse ja lõpu päev;
 8) maksimaalne toetussumma eurodes;
[RT I, 16.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
 9) aruandluse tingimused ja kord;
 10) otsuse vaidlustamise kord;
 11) muud õigusaktides sätestatud asjaolud.

 (8) Kui taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

 (9) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse lõike 7 punktides 1–3 ja 10 sätestatu ning taotluse rahuldamata jätmise põhjus.

 (10) Rakendusüksus väljastab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale viivitamatult kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

 (11) Koos taotluse rahuldamise otsusega saadab rakendusüksus toetuse saajale kinnituskirja vormi. Kui toetuse saaja, kelle taotlus on rahuldatud, on nõus taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustega, tagastab ta kinnituskirja allkirjastatult rakendusüksusele hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse kättesaamisest arvates.

 (12) Kui toetuse saaja ei tagasta kinnituskirja rakendusüksusele 10 kalendripäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist, võib rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada.

6. peatükk TOETUSE KASUTAMINE 

§ 15.  Toetuse saaja kohustused

 (1) Toetuse saaja on kohustatud täitma STSis, selle alusel antud õigusaktides, käesolevas määruses ning taotluse rahuldamise otsuses sätestatud toetuse saaja kohustusi, sealhulgas:
 1) esitama rakendusüksusele nõutud teabe-, sh projekti rahastamise kava kvartalite kaupa kogu abikõlblikkuse perioodiks etteantud vormis ja tähtaegadel;
 2) esitama «Riigihangete seaduse» tähenduses rahvusvahelist piirmäära ületavate hangete korral enne hanke väljakuulutamist rakendusüksusele hankedokumentide eelnõud. Rakendusüksus kontrollib hankedokumentide vastavust taotluse rahuldamise otsusele, STSile ja selle rakendusaktidele;
 3) esitama koos toetuse väljamaksetaotlusega hankemenetlust tõendavad dokumendid, juhul kui taotluse rahuldamise otsuses ei nõutud hankedokumentide eelnõude rakendusüksusele esitamist;
 4) teavitama viivitamatult rakendusüksust kirjalikult projekti teostamise käigus ilmnenud projekti elluviimist takistavatest asjaoludest, samuti projektiga seotud kohtumenetlusest või selle võimalikkusest ja toetuse saaja korraldatud riigihangete tulemuste vaidlustamistest;
 5) teavitama viivitamatult rakendusüksust kirjalikult projekti odavnemisest või kallinemisest, juhul kui erinevus projekti eelarvest on üle 10%;
 6) kavas nimetatud projektile toetuse saamiseks esitama rakendusüksusele 30 kalendripäeva jooksul kava kinnitamisest arvates projekti elluviimise täpsustatud ajakava.

 (2) Toetuse saaja esitab informatsiooni rakendusüksusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 16.  Toetuse väljamaksed ja kasutamise aruanded

 (1) Toetus makstakse toetuse saajale välja vastavalt STS §-le 23, rahandusministri 1. märtsi 2007. a määrusele nr 15 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord» ning taotluse rahuldamise otsuses kehtestatud tingimustele.

 (2) Toetuse saaja esitab väljamakse taotluse rakendusüksuse kehtestatud vormil koos nõutavate lisadokumentidega.

 (3) Väljamakse aluseks on väljamakse taotlus, mille toetuse saaja esitab rakendusüksusele koos lõikes 4 nimetatud lisadega.

 (4) Väljamakse taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) hanke korraldamist tõendavad dokumendid ning asjaomased lepingud;
 2) kuludokumentide nimekiri juhul, kui taotluse rahuldamise otsuses on nimekiri nõutav;
 3) kuludokumendid lõikes 1 viidatud määruse mõistes, millele lisatakse osutatud teenuse või tehtud töö või tarnitud kauba üleandmist ja vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;
 4) kulu tasumist tõendav dokument;
 5) projekti kulude raamatupidamises kajastamist tõendavad dokumendid.

 (5) Rakendusüksus kontrollib 30 kalendripäeva jooksul esitatud väljamakse taotluse ja sellele lisatud dokumentide nõuetele vastavust, kulude abikõlblikkust ning vastavust taotluse rahuldamise otsusele. Puuduste korral määrab rakendusüksus toetuse saajale tähtaja nende kõrvaldamiseks. Menetlusaeg pikeneb aja võrra, mis kulub toetuse saajal puuduste kõrvaldamiseks.

 (6) Viimane väljamakse taotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega või pärast projekti lõpparuande esitamist. Viimane väljamakse tehakse pärast seda, kui rakendusüksus on projekti lõpparuande heaks kiitnud.

 (7) Rakendusüksus võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
 1) esitatud väljamaksetaotlus või kuludokumendid ei vasta nõuetele;
 2) toetust taotletakse mitteabikõlblike kulude katteks;
 3) projekt on seotud tagasimakse menetlusega;
 4) toetuse saaja on jätnud talle puuduste kõrvaldamiseks tehtud ettekirjutuse tähtajaks täitmata.

 (8) Rakendusüksus saadab viivitamata lõikes 7 nimetatud otsuse toetuse saajale kirjalikult;

 (9) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele toetuse kasutamise aruanded vastavalt STS § 24 lõike 4 alusel kehtestatud korrale.

§ 17.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine

 (1) STS § 18 lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud juhtudel esitab toetuse saaja põhjendatud avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks (edaspidi avaldus).

 (2) Taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud projekti eelarvet võib toetuse saaja muuta taotluse rahuldamise otsuse muutmise avaldust esitamata juhul, kui projekti eelarve muutub kululiikide kaupa vähem kui 10% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest. Seejuures peab toetuse saaja rakendusüksust tehtavast muudatusest eelnevalt teavitama.

 (3) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse teeb rakendusüksus 30 kalendripäeva jooksul lõikes 1 nimetatud avalduse saamisest arvates ning saadab otsuse viivitamata toetuse saajale. Juhul kui rahuldamise otsuse muutmine eeldab toetuse saajalt täiendavate andmete nõudmist või rakendusüksuselt täiendavat ekspertiisi, pikeneb avalduse menetlemise aeg täiendavate dokumentide esitamiseks või ekspertiisiks vajaliku aja võrra.

 (4) Kui rakendusüksus ei rahulda avaldust, on toetuse saaja kohustatud projekti ellu viima vastavalt taotluse rahuldamise otsusele.

 (5) Kui toetuse saaja ei ole nõus avalduse rahuldamata jätmise korral projekti ellu viima, on toetuse saaja kohustatud sellest viivitamata rakendusüksust teavitama ja rakendusüksus võib taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada vastavalt STS § 18 lõike 6 punktile 5.

 (6) Kui toetuse saajal ei ole mõjuval põhjusel võimalik alustada projekti elluviimist vastavalt taotluses märgitule, võib toetuse saaja taotleda rakendusüksuselt projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist, kuid mitte kauemaks kui 31. detsembrini 2015.
[RT I, 14.08.2015, 11 - jõust. 17.08.2015]

Lisa  Ettepaneku vorm

/otsingu_soovitused.json