Teksti suurus:

Kaitseväe julgeolekuala tähistamise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.08.2019, 9

Kaitseväe julgeolekuala tähistamise kord

Vastu võetud 12.08.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 51 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kaitseväe julgeolekuala (edaspidi julgeolekuala), sealhulgas Kaitseväe territooriumi, Kaitseväe ajutise julgeolekuala, Eesti Vabariigis rahvusvahelise sõjalise koostöö raames viibiva välisriigi relvajõudude kasutusse antud Kaitseväe territooriumi (edaspidi välisriigi relvajõudude ala) ja Kaitseväe laeva, õhusõiduki ja sõiduki tähistamise kord ning tähiste kujutised.

§ 2.  Julgeolekuala tähistamise üldine kord

  (1) Julgeolekuala tähistab Kaitsevägi, kasutades käesolevas määruses kirjeldatud tähiseid.

  (2) Tähiste arvu ja asukoha valikul arvestatakse muu hulgas:
  1) tavapäraseid julgeolekualale juurdepääsu ja sellest möödumise suundi;
  2) tähise nähtavust nii, et tähis oleks ümbritsevast selgelt eristatav;
  3) tähise asetust julgeolekuala suhtes ja kaugust sellest nii, et julgeolekuala asukoht ja piirid oleksid kõrvalisele isikule üheselt arusaadavad.

  (3) Tähis paigaldatakse julgeolekuala välispiiri igale küljele. Piirdega piiritlemata alal paigaldatakse tähis piirimärkidele ning sissepääsukohtadele. Tähise võib paigaldada julgeolekualaks oleva objekti välispinnale nii, et see oleks julgeolekualale sisenemise ja lähenemise suunast selgelt eristatav.

  (4) Tähise materjal ja kinnitusviis peavad tagama tähise püsimise oma asukohas ja vastupidavuse keskkonnaoludele.

  (5) Tähisele kantud tekst ja muud elemendid võivad nähtavuse suurendamiseks olla helkmaterjalist.

  (6) Tähise kirjete kirjastiiliks on „Arial”.

  (7) Tähise ja selle elementide mõõtmeid võib suurendada proportsionaalselt.

§ 3.  Kaitseväe territooriumi tähistamine

  (1) Kaitseväe territooriumi tähis on valge ristkülik, mille pikema külje pikkus on vähemalt 42 sentimeetrit ja lühema külje pikkus on vähemalt 29,7 sentimeetrit.

  (2) Kaitseväe territooriumi tähise ülemises osas on riigilipu värvides sõõr, mille läbimõõt on vähemalt 13 sentimeetrit.

  (3) Kaitseväe territooriumi tähisel on läbivalt suurtähtedega järgmine tekst:
  1) punast värvi „STOPP!”, mille kõrgus on vähemalt viis sentimeetrit;
  2) relvastatud valve olemasolul musta värvi „RELVASTATUD VALVE”, mille kõrgus on vähemalt üks sentimeeter;
  3) musta värvi „KAITSEVÄE TERRITOORIUM”, mille kõrgus on vähemalt üks sentimeeter.

  (4) Kaitseväe territooriumi tähise näidis on esitatud määruse lisas 1 „Kaitseväe territooriumi tähise näidis”.

  (5) Kaitseväe juhataja või tema volitatud isiku otsusel võib Kaitseväe territooriumi tähistada lõigetes 1–4 sätestatust erineva tähisega, kui on vaja varjata territooriumi seost Kaitseväega või selle valvamise viisi. Sellisel juhul peab tähisest nähtuma, et territooriumile sisenemine on keelatud, ning tähisel peavad olema esitatud kontaktandmed territooriumi valdajaga ühenduse võtmiseks.

§ 4.  Välisriigi relvajõudude ala tähistamine

  (1) Välisriigi relvajõudude ala võib tähistada Kaitseväe territooriumi tähise asemel käesolevas paragrahvis kirjeldatud tähisega.

  (2) Välisriigi relvajõudude ala tähis on valge ristkülik, mille pikema külje pikkus on vähemalt 42 sentimeetrit ja lühema külje pikkus on vähemalt 29,7 sentimeetrit.

  (3) Välisriigi relvajõudude ala tähise ülemises osas on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) lipu kujutis, mille pikema külje pikkus on vähemalt 21 sentimeetrit. NATO lipu asemel võib NATOsse mittekuuluvate riikide üksuste puhul kasutada Euroopa Liidu, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni või muud lippu.

  (4) Välisriigi relvajõudude ala tähisel on läbivalt suurtähtedega järgmine tekst:
  1) punast värvi „STOPP!”, mille kõrgus on vähemalt viis sentimeetrit;
  2) musta värvi „LIITLASVÄGEDE ALA”, mille kõrgus on vähemalt üks sentimeeter;
  3) musta värvi „LOATA SISENEMINE KEELATUD!”, mille kõrgus on vähemalt üks sentimeeter;
  4) musta värvi „ALLIED FORCES AREA”, mille kõrgus on vähemalt üks sentimeeter;
  5) musta värvi „UNAUTHORIZED ENTRY IS PROHIBITED!”, mille kõrgus on vähemalt üks sentimeeter.

  (5) Välisriigi relvajõudude ala tähise näidis on esitatud määruse lisas 2 „Eesti Vabariigis rahvusvahelise sõjalise koostöö raames viibivate välisriigi relvajõudude kasutusse antud Kaitseväe territooriumi osa tähise näidis”.

§ 5.  Kaitseväe ajutise julgeolekuala tähistamine

  (1) Kaitseväe ajutist julgeolekuala tähistatakse § 3 lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud tähisega, millel on läbivalt suurtähtedega järgmine tekst:
  1) punast värvi „STOPP!”, mille kõrgus on vähemalt viis sentimeetrit, või muu Kaitseväe ajutise julgeolekuala kehtestamisega seotud piirangut kirjeldav tekst, mille kõrgus on vähemalt kaks sentimeetrit;
  2) relvastatud valve olemasolul musta värvi „RELVASTATUD VALVE”, mille kõrgus on vähemalt üks sentimeeter;
  3) musta värvi „KAITSEVÄE AJUTINE”, mille kõrgus on vähemalt üks sentimeeter;
  4) musta värvi „JULGEOLEKUALA”, mille kõrgus on vähemalt üks sentimeeter.

  (2) Kaitseväe ajutise julgeolekuala tähise näidis on esitatud määruse lisas 3 „Kaitseväe ajutise julgeolekuala tähise näidis”.

  (3) Välisriigi relvajõudude tarbeks loodud ajutise julgeolekuala võib ühel ajal tähistada nii välisriigi relvajõudude ala tähise kui ka Kaitseväe ajutise julgeolekuala tähisega.

§ 6.  Lisatähised

  Paragrahvides 3–5 nimetatud tähistele võib teksti alla lisada punast värvi läbiva joonega ringi läbimõõduga kaheksa sentimeetrit, mille keskel on musta värvi fotoaparaadi, mikrofoni või mehitamata õhusõiduki kujutis.

§ 7.  Tähistamise erand

  Kaitseväe territoorium, välisriigi relvajõudude ala ning Kaitseväe ajutine julgeolekuala, millel toimuvad laskmised, lõhketööd või relvade, lahingumoona, lahingu- ja muu tehnika katsetused, tähistatakse vastavalt relvaseaduse § 85 lõike 5 alusel kehtestatud harjutusvälja ja lasketiiru ning nende ohuala tähistamise nõuetele ning vajaduse korral lisatakse vastavalt §-des 3–5 nimetatud tähised.

§ 8.  Kaitseväe laeva tähistamine

  (1) Kaitseväe laev on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni artiklis 29 sätestatule vastav sõjalaev.

  (2) Kaitseväe laeva tähistatakse:
  1) laeva suurusele vastavate ja eemalt tuvastatavate pardanumbritega;
  2) Eesti lipu seaduse § 19 lõike 2 alusel kehtestatud kirjeldusele vastava Eesti mereväe lipuga.

  (3) Sadamas seisva Kaitseväe laeva trapi kaile toetuvale otsale võib paigaldada Kaitseväe territooriumi tähise. Välisriigi sadamas seisva Kaitseväe laeva tähist võib dubleerida kohalikus keeles oleva tõlkega.

§ 9.  Kaitseväe õhusõiduki tähistamine

  Kaitseväe õhusõiduk tähistatakse vastavalt lennundusseaduse § 72 lõike 3 alusel kehtestatud määruse nõuetele.

§ 10.  Kaitseväe sõiduki tähistamine

  (1) Kaitseväe sõiduk käesoleva määruse tähenduses on:
  1) liiklusregistris registreeritud Kaitseväele kuuluv sõiduk;
  2) Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris registreeritud Kaitseväele kuuluv sõiduk;
  3) sõiduk, mida Kaitsevägi kasutab võlaõigusliku lepingu alusel.

  (2) Kaitseväe sõiduki tähis on riigilipu värvides sõõr, mille läbimõõt on mopeedi ja mootorratta tähistamisel vähemalt viis sentimeetrit ning muudel juhtudel vähemalt 12 sentimeetrit.

  (3) Kaitseväe sõiduki tähise näidis on esitatud määruse lisas 4 „Kaitseväe sõiduki tähise näidis”.

  (4) Lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud sõiduki võib Kaitseväe juhataja või tema volitatud isiku otsusel jätta tähistamata, kui on vaja varjata sõiduki seost Kaitseväega.

  (5) Lõike 1 punktis 2 nimetatud sõiduki võib tähistada Kaitseväe juhataja või tema volitatud isiku otsusel, kui on vaja näidata seost Eesti Vabariigi Kaitseväega.

§ 11.  Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tähised kehtivad kuni nende kasutuskõlbmatuks muutumiseni.

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 3. veebruari 2009. a määrus nr 10 „Kaitseväe julgeolekuala tähistamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Luik
Minister

Erki Kodar
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Kaitseväe territooriumi tähise näidis

Lisa 2 Eesti Vabariigis rahvusvahelise sõjalise koostöö raames viibivate välisriigi relvajõudude kasutusse antud Kaitseväe territooriumi osa tähise näidis

Lisa 3 Kaitseväe ajutise julgeolekuala tähise näidis

Lisa 4 Kaitseväe sõiduki tähise näidis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json