Teksti suurus:

Lepingu nr 1-13/20/0614-1 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 14.08.2020, 1

Lepingu nr 1-13/20/0614-1 muutmine

Vastu võetud 07.08.2020

Lisa 1
27.03.2020. a sõlmitud
„Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu“ nr 1-13/20/0614-1 juurde

Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, aadressiga Teelise 4, Tallinn, mida esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 30.01.2020 käskkirja nr 1-2/20/102 alusel,

ja

aktsiaselts TAURE, registrikoodiga 10025219, asukohaga Tehnika tn 8, 72213 Türi (edaspidi „Teostaja“), mida esindab juhatuse liige Andres Kontse, kes tegutseb põhikirja alusel,

võttes aluseks Lepingu p 8.1.,

kokku alljärgnevas:

1. Muuta ja sõnastada Poolte vahel 27.03.2020. a sõlmitud Lepingu punkt 2.2. järgmiselt:

„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele
R3A-kategooria BECO,
R3A-kategooria FMG,
R3A-kategooria KRONOS ning
T1-kategooria VALTRA sõidukitele (edaspidi „Sõiduk“).“

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Maanteeamet 
Teelise 4 
10916 Tallinn   
Tel. 611 9300  
E-post: info@mnt.ee 
Registrikood: 70001490 
____________________    
/digitaalselt allkirjastatud/  
aktsiaselts TAURE
Tehnika tn 8
72213 Türi
Tel. 384 6660
E-post: taure@taure.ee
Registrikood: 10025219
____________________
/digitaalselt allkirjastatud/

 

/otsingu_soovitused.json