Teksti suurus:

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 1-13/20/1820-1

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 14.08.2020, 4

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 1-13/20/1820-1

Vastu võetud 12.08.2020

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhtivekspert tehnoosakonna juhataja ülesannetes Rait Parve

Ja

Collester OÜ registrikoodiga 11210095, asukohaga Saare maakond, Muhu vald, Soonda küla, Tänavasuu, 94701 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Alan Aavik,

Maanteeamet ja Teostaja, keda edaspidi nimetatakse eraldi „Pool“ või koos „Pooled“,

võttes aluseks:

• „Liiklusseaduse“ (edaspidi „LS“) § 191 lõike 1;
• majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ (edaspidi „Määrus 1“) § 4;
• majandus- ja kommunikatsiooniministri 08.06.2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ (edaspidi „Määrus 2“) § 5,

Määrus 1 ja Määrus 2 nimetatakse edaspidi koos „Määrused“,

juhindudes ühtlasi „Halduskoostöö seadusest“,

sõlmisid käesoleva sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu (edaspidi „Leping“) alljärgnevas:

1. MÕISTED JA LEPINGU LISAD

1.1. Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:

1.1.1. ülevaatus – sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrolli protsess, mis algab sõiduki andmete avamisega ülevaatuseks liiklusregistri infosüsteemis ja alles seejärel jätkub sõiduki kontrolliga Määrustes ettenähtud töömahus ja lõppeb ülevaatuse otsuse vormistamisega liiklusregistri infosüsteemis ja registreerimistunnistusel;

1.1.2. eriliigiline ülevaatus – ADR-sõiduki ülevaatus või tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse väljastamine Määrus 1 mõttes;

1.1.3. ülevaataja – Teostajaga töö-, käsundus- või töövõtulepingu või muu sarnase teenuse osutamise lepingu sõlminud eriväljaõppega isik, kellele Maanteeamet on andnud õiguse kontrollida sõidukite tehnonõuetele vastavust ja kes omab kehtivat atesteerimistunnistust;

1.1.4. ülevaatuspunkt – Teostaja poolt kasutatavad Määruse 1 lisas 2 toodud nõuetele vastava varustusega ruumid ja territoorium sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks;

1.1.5. salakood – konkreetsele ülevaatajale Maanteeameti poolt e-posti vahendusel või kirjalikult edastatud kasutajanimi ja ülevaataja poolt kasutusele võetud parool liiklusregistri infosüsteemi kasutamiseks;

1.1.6. Maanteeameti juhend – Maanteeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud ja Maanteeameti kodulehel avaldatud tegevusjuhend; Maanteeameti Lepingu kontaktisiku poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis väljastatud korraldus või informatsioon ülevaatuse teostamiseks.

1.1.7. salvestusseade - pilti ning sõiduki ülevaatusega seonduvaid asjaolusid töötlevate ja salvestavate seadmete kogum, mis võimaldab ülevaatuspunktis toimuvat tegevust jälgida ja salvestada.

1.1.8. andmeteatmik – andmekogum, mis sisaldab M1 ja N1 kategooria sõiduki valmistaja poolseid andmeid heitgaaside ja suitsususe mõõtmiseks. Need andmed on valmistaja poolsed heitgaaside piirnormid koos mõõtmiseks vajalike mootori tühi- ja kõrgendatud pööretega.

1.2. Lepingul on sõlmimisel järgmised lisad:
1.2.1. Lisa 1 - Salvestusseadme nõuded;

2. LEPINGU EESMÄRK JA ESE

Lepinguga annab Maanteeamet Teostajale täitmiseks haldusülesande, mis seisneb ülevaatuste teostamises järgmistes ülevaatuspunktides tabelis nimetatud sõidukite kategooriatele:

Jrk.nr

Ülevaatuspunkti aadress

Lubatud sõiduki kategooriad

1.  

Muhu vald, Soonda küla, Tänavasuu

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C3. LEPINGU DOKUMENDID

3.1. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, Lepingu lisadest ja Maanteeameti juhenditest.

3.2. Pooled juhinduvad Lepingu täitmisel lisaks Lepingule ja selle lisadele ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest ja standarditest ning vajadusel muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest.

4. TEOSTAJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

4.1. Teostaja on kohustatud täitma haldusülesannet ja teostama ülevaatust vastavalt Lepingu dokumentidele ja õigusaktidele.

4.2. Teostaja peab juhinduma ülevaatuse teostamisel ka Maanteeameti juhenditest ja ajakohasest sõidukite andmeteatmikust.

4.3. Teostaja tagab haldusülesande täitmiseks kasutatava territooriumi ja ruumide, nende sisseseade, seadmete, vahendite ja mõõteriistade olemasolu ning nende töökorrasoleku vastavalt õigusaktidega ja Lepingu dokumentidega kehtestatud tingimustele.

4.4. Teostaja poolt ülevaatuse teostamisel kasutatavad seadmed peavad vastama õigusaktides kehtestatud nõuetele ja olema nendega kooskõlas kontrollitud.

4.5. Teostaja peab ülevaatuse teostamisel kasutama selleks ettenähtud Maanteeameti poolt välja töötatud liiklusregistri infosüsteemi. Teostaja peab tagama, et kolmandatel isikutel puuduks juurdepääs nimetatud infosüsteemidele.

4.6. Teostaja peab töökorralduslikult tagama oma arvutite ja salakoodide kaitstuse mistahes isikute eest, kellel puudub õigus nende kasutamiseks.

4.7. Teostaja kohustub tagama, et ülevaatust teostavad ainult ülevaatajad.

4.8. Teostaja teavitab Maanteeametit ühe tööpäeva jooksul kui lõpetab ülevaatajaga töösuhte.

4.9. Teostaja peab olema varustatud vajaliku koguse eriliigilise ülevaatuse tunnistustega (blankettidega) kui ta teostab eriliigilist ülevaatust.

4.10. Teostaja peab omama kliendi pretensiooni/kaebuse lahendamise korda.

4.11. Teostaja peab tagama kliendisõbraliku ja viisaka teenindamise.

4.12. Teostaja on kohustatud teavitama kliente Lepingu punktis 2 nimetatud ülevaatuspunkti(de) lahtiolekuaegadest.

4.13. Teostaja edastab Maanteeametile ülevaatuse andmed Lepingu punktis 4.5 nimetatud liiklusregistri infosüsteemi vahendusel.

4.14. Teostajal on lubatud väljastada ülevaatuse andmeid ainult sõiduki omanikule või sõiduki ülevaatusele esitajale.

4.15. Teostaja kohustub välja töötama ülevaatuse hinnakirja lähtudes majandus- ja taristuministri 14.12.2017 määrusest nr 71. Teostaja kohustub tagama, et sõidukit ülevaatusele esitada soovijal oleks võimalus nimetatud hinnakirjaga tutvuda.

4.16. Teostaja on kohustatud hoidma saladuses nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka pärast Lepingu lõppemist tähtajatult talle haldusülesande täitmise käigus teatavaks saanud teavet, sh isikuandmeid ja sõidukite andmeid, välja arvatud juhul, kui sellise teabe avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

4.17. Teostaja kohustub säilitama ülevaatuse käigus saadud heitgaasi sisalduse ja suitsususe, pidurdusjõudude, müra, pikkuste ja klaaside läbipaistvuse jms mõõtetulemusi vähemalt 2 aastat ülevaatuse teostamisest arvates ning väljastama need Maanteeameti nõudel. Teostaja kustutamisel äriregistrist või pankroti välja kuulutamisel annab Teostaja eelpool nimetatud dokumendid üle Maanteeametile.

4.18. Teostaja peab Lepingu sõlmimisel ja kogu Lepingu kehtivuse perioodil vastama LS § 192 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

4.19. Teostaja on kohustatud teavitama Maanteeametit teadasaamise hetkest, kui ülevaatajale või Teostajale on esitatud süüdistus või kahtlustus kuriteo toimepanemises.

4.20. Teostajal ei ole lubatud haldusülesande täitmist edasi anda.

4.21. Teostajal on õigus saada Maanteeametilt haldusülesande täitmiseks vajalikku teavet.

4.22. Teostaja on kohustatud soetama ja paigaldama salvestusseadmed, mis vastavad Lepingu Lisa 1 nõuetele alates 1. juuli 2018. Salvestusseadmete kulu kaetakse tehnoülevaatuse eest võetavast avalik-õiguslikust tasust.

4.23. Teostaja kohustub salvestusseadmed paigaldama selliselt, et salvestistelt on takistamatult jälgitavad ülevaataja poolt ülevaatusruumis M, N, O3 ja O4 kategooria sõidukiga tehtavad tegevused selliselt, et sõiduk on nähtav eest, tagant ja külgedelt. Muuhulgas peavad salvestusseadmed olema paigaldatud selliselt, et salvestiselt on tuvastatav ka sõiduki registreerimismärk. Salvestusseadmete asukoht ja arv tuleb kooskõlastada Maanteeametiga.

4.24. Salvestised tuleb esitada Maanteeametile nõudmisel.

4.25. Salvestiste formaat peab ühilduma Maanteeameti infosüsteemiga.

4.26. Teostaja kohustub teostama M, N, O3 ja O4 kategooria sõidukile ülevaatust ainult lepingu punktis 2 nimetatud ülevaatuspunktis töötava salvestusseadme vaateväljas (v.a. punktis 4.27. kirjeldatud juhtudel) ning säilitama ülevaatuse salvestist 3 kuud.

4.27. Salvestusseadme rikke korral, kui ülevaatuspunktis teostatav ülevaatus ei ole jälgitav, kooskõlastatakse edasine ülevaatuse teostamine kuni rikke kõrvaldamiseni Maanteeameti tehnoosakonna ülevaatuse eksperdiga. Väljaspool Maanteeameti tööaega asetleidvate salvestusseadme rikete korral on lubatud ülevaatuse teostamise jätkamine kuni kooskõlastuse saamiseni.

4.28. Teostaja kohustub mitte kasutama sõidukile teostatud mõõtmiste ja kontrollimise toimingute tulemusi kui need on tehtud enne ülevaatuse algust v.a. õigusaktides sätestatud juhtudel.

4.29. Teostaja kohustub vormistama ülevaatuse otsuse liiklusregistri infosüsteemis enne sõiduki ülevaatuspunktist lahkumist.

4.30. Teostaja peab Maanteeameti nõudmisel teavitama Maanteeametit väljaspool ülevaatuspunkti läbiviidavast traktori, liikurmasina ja selle haagise ülevaatusest. Teostaja edastab Maanteeameti nõudmisel eespoolnimetatud ülevaatuste toimumisajad ja -kohad.

4.31. Juhul, kui see on haldusmenetluse nõuetega kooskõlas ja avalikes huvides vajalik, on teostaja kohustatud tunnistama kehtetuks sellise ülevaatuse otsuse isiku kasuks või kahjuks, mis andmise ajal oli õigusevastane.

4.32. Teostaja esitab iga aasta haldusülesande täitmisega seonduvate kulude ja tulude kohta majandusaasta aruande. Majandusaasta aruanne tuleb esitada Maanteeametile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

5. MAANTEEAMETI KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

5.1. Maanteeametil on õigus koostada ja kehtestada ülevaatuse läbiviimist puudutavaid Maanteeameti juhendeid ning kohustus teavitada Teostajat nende juhendite kehtestamisest.

5.2. Maanteeamet võimaldab Teostajale ligipääsu Maanteeameti poolt väljatöötatud liiklusregistri infosüsteemile.

5.3. Maanteeametil on kohustus teavitada Teostajat viivitamatult kõigist asjaoludest, mis võivad mõjutada haldusülesande täitmist.

5.4. Maanteeametil on õigus teha Lepingu ja haldusülesande täitmise üle järelevalvet, lähtudes õigusaktidest ja Lepingu punktist 6.

5.5. Maanteeametil on õigus Teostajalt saadud või Maanteeameti enda salvestisi kasutada järelevalve teostamisel ja Lepingu täitmise kontrollimiseks.

5.6. Maanteeametil on lisaks Teostaja paigaldatud salvestusseadmetele õigus vastavalt LS § 191 lõikele 3 ka ise paigaldada ja kasutada ülevaatuspunktis tehnonõuetele vastavuse kontrolli jälgimiseks ja salvestamiseks tehnilisi vahendeid.

5.7. Maanteeamet võib teha Teostajale õigusaktides või Lepingus kehtestatud tingimuste rikkumisel ettekirjutuse ja nõuda selle täitmata jätmise korral sunniraha, samuti nõuda Teostajalt leppetrahvi ning kasutada muid sanktsioone ja õiguskaitsevahendeid Lepingus ja õigusaktides sätestatud korras.

5.8. Maanteeamet võib teostada liiklusregistri infosüsteemi hooldus- ja parandustöid. Maanteeamet teavitab Teostajat hooldus- ja parandustöödest, mis võivad takistada ülevaatuse teostamist, ette vähemalt 20 päeva. Erakorralistest parandustöödest ei pea ette teatama. Maanteeamet teavitab Teostajat erakorralistest parandustöödest.

5.9. Maanteeamet kohustub Teostajat teavitama sellest, kui piirkonnas, kus Teostaja sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostab, hakatakse korraldama riigihanget sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamiseks.

6. JÄRELEVALVE JA VASTUTUS

6.1. Teostaja, ülevaatuspunkti ja ülevaatuse läbiviimise ning selle kvaliteedi vastavust õigusaktides ja Lepingu dokumentides sätestatud nõuetele kontrollib Maanteeamet haldusjärelevalve teostajate kaudu kooskõlas mh LS §-ga 73-75 ja § 191 lõikega 3 ning Lepinguga.

6.2. Kui ülevaatuse läbiviimine või selle kvaliteet ei vasta õigusaktis või Lepingu dokumendis sätestatud nõuetele, on haldusjärelevalve teostajal õigus teha Teostajale täitmiseks kohustuslik ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks ja ülevaatuse õigusaktides või Lepingu dokumentides sätestatud nõuetele vastavusse viimiseks.

6.3. Maanteeamet võib haldusjärelevalve teostaja poolt tehtud ettekirjutuse täitmata jätmise korral nõuda Teostajalt sunniraha.

6.4. Kuni ettekirjutuse täitmiseni Teostaja poolt on Maanteeametil õigus haldusülesande täitmine peatada ning katkestada juurdepääs Lepingu p 4.5. nimetatud liiklusregistri infosüsteemile.

6.5. Kui Teostaja on rikkunud Lepingus või õigusaktides toodud kohustusi, on Maanteeametil alternatiivselt punktis 6.2. ja 6.3. toodule õigus nõuda Teostajalt ka Lepingu täitmist ja/või leppetrahvi kuni 9600 eurot.

6.6. Juhul kui Teostaja suhtes rakendatakse Lepingu punkti 6.2 või 6.5, siis avaldatakse Teostaja ja Lepingu rikkumise või ettekirjutuse andmed Maanteeameti kodulehel.

6.7. Haldusjärelevalve teostajal on vastavalt õigusaktidele ja Lepingule õigus:
6.7.1. takistamatult ja ette teatamata kontrollida ülevaatuse läbiviimist ja selle kvaliteeti ning ülevaatuspunkti vastavust õigusaktides ja Lepingu dokumentides sätestatud nõuetele;
6.7.2. kontrolli läbiviimiseks siseneda ülevaatuspunkti, nõuda ülevaatajalt ja Teostajalt vajalike dokumentide, andmete ja muude materjalide ning selgituste esitamist;
6.7.3. viibida ülevaatuse läbiviimise juures ja tutvuda selle korraldusega;
6.7.4. peatada järelevalvatav asjakohane töötaja ning teda küsitleda;
6.7.5. kontrollida mootorsõidukit ja selle haagist ülevaatusele õigusaktidega kehtestatud nõuete täitmise osas;
6.7.6. teha täitmiseks kohustuslikke ettekirjutusi Maanteeameti nimel;
6.7.7. kasutada salvestisi Lepingu täitmise kontrollimisel ja haldusjärelevalve teostamisel;
6.7.8. rakendada seaduses sätestatud muid haldusjärelevalve meetmeid.

6.8. Maanteeamet vastutab haldusjärelevalve teostamise käigus süülise kahju tekitamise eest.

7. POOLTE VASTUTUS

7.1. Pooled vastutavad ülevaatuse teostamisel õigusaktides ja Lepingu dokumentides sätestatud nõuete rikkumise eest.

7.2. Teostaja vastutab ülevaataja poolt ülevaatuse teostamisel toime pandud rikkumiste eest.

7.3. Pooled on kokku leppinud, et Teostaja kohustub hüvitama Lepingu täitmise käigus süülise rikkumisega tekitatud kahju kolmandatele isikutele.

8. LEPINGU MUUTMINE

8.1. Lepingut saab muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised. Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana.

8.2. Maanteeamet võib Lepingut muuta ühepoolselt juhul, kui see on vajalik tulenevalt õigusakti sätte muutumisest või muudel seaduses sätestatud juhtudel, samuti juhul, kui see on avalikes huvides vajalik ülevaatuse kvaliteedi tõstmiseks. Lepingu ühepoolsest muutmisest peab Maanteeamet Teostajale ette teatama vähemalt 60 päeva.

8.3. Maanteeamet võib alternatiivselt punktis 8.2 nimetatud õiguskaitsevahendile Lepingut muuta ühepoolselt, eemaldades Lepingu punktis 2 toodud tabelisse kantud ülevaatuspunkti juhul, kui vastava ülevaatuspunkti tegevusega on rikutud oluliselt Lepingut.

9. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

9.1. Leping jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist ja kehtib kuni 30. juuni 2022.

9.2. Maanteeamet võib Lepingu erakorraliselt üles öelda, kui piirkonnas, kus Teostaja Lepingu alusel sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostab, hakatakse sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostama hankelepingu alusel. Lepingu lõpetamisest peab ette teatama 60 päeva. Piirkondadeks loetakse Tallinna linn ja maakonnad. Juhul, kui Teostaja teostab sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli erinevates piirkondades, siis lõpetatakse Leping üksnes piirkonna osas, kus hankelepingu alusel hakatakse sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostama.

9.3. Teostaja võib Lepingu üles öelda, teatades sellest Maanteeametile vähemalt 60 päeva ette.

9.4. Kui Teostaja rikub oluliselt Lepingut, õigusakte või kui Teostaja on jätnud täitmata Maanteeameti poolt tehtud ettekirjutuse ja/või tasumata Lepingu rikkumise eest määratud leppetrahvi, võib Maanteeamet Lepingu erakorraliselt üles öelda ja Teostajalt Lepingu punktis 2 nimetatud õiguse ära võtta. Maanteeamet võib Lepingu erakorraliselt üles öelda ka muudel seaduses sätestatud juhtudel.

9.5. Pooled on kokku leppinud, et oluliseks Lepingu rikkumiseks loetakse muu hulgas, kuid mitte ainult järgmisi asjaolusid:
9.5.1. korduv mõõtmine ettenähtud korras kontrollimata seadme või mõõtevahendiga;
9.5.2. korduv ülevaatuspunkti ruumi, sisseseade või territooriumi mittevastavus ettenähtud nõuetele;
9.5.3. korduv puudus ülevaatuse läbiviimisel ja/või kvaliteedis;
9.5.4. Lepingu tingimuste korduv mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine ülevaatuspunktis;
9.5.5. Teostaja ei vasta vähemalt ühele „Halduskoostöö seaduse“ § 12 lg 2 punktides 1-3 või LS § 192 lõikes 1 loetletud tingimustele ega ole võimeline ettenähtud tähtaja jooksul vastavat puudust kõrvaldama;
9.5.6. Teostaja ülevaataja suhtes on jõustunud kohtuotsus haldusülesande täitmise  ajal, millega on teda karistatud Teostajaga töösuhtes olemise ajal ülevaatuse teostamise nõuete rikkumise eest (sh altkäemaksu võtmine);
9.5.7. salvestusseadme vaatevälja varjamine ja/või salvestusseadme töö häirimine.

9.6. Leping loetakse automaatselt lõppenuks, kui Teostaja kustutatakse äriregistrist või kuulutatakse välja Teostaja pankrot.

10. POOLTE KONTAKTISIKUD

Poolte kontaktisikud on:

10.1. Maanteeameti poolt: Helari Holm, tehnoosakonna ülevaatuse ekspert, tel. 6201239, e-post: helari.holm@mnt.ee;

10.2. Teostaja poolt: Alan Aavik, juhatuse liige, tel. 5273775, e-post: alan@collester.ee

10.3. Poolte kontaktisiku äraoleku ajaks on õigus määrata asendus kontaktisik.

10.4. Poole kontaktisiku muutumisel tuleb sellest koheselt teist Poolt teavitada.

11. LÕPPSÄTTED

11.1. Leping on sõlmitud elektroonilises vormis. Leping allkirjastatakse Poolte poolt digitaalselt. Pooltevaheline asjaajamiskeel on eesti keel.

11.2. Lepingu sisu on avalik teave, kui seadusest ei tulene teisiti.

11.3. Maanteeamet võib edastada ülevaatusega seonduvat informatsiooni, sh Maanteeameti juhendeid ja soovitusi ning kontaktisiku tegevusjuhendeid Teostaja kontaktisiku e-posti aadressile ning see loetakse kättesaaduks selle saatmise päeval.

11.4. Informatiivset teadet võib edastada ka näiteks suuliselt, telefoni, e-posti vms teel.

11.5. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, mitte kahjustades seejuures Poolte Lepingust ja seadusest tulenevaid õigusi ega huve. Kui kokkulepet nimetatud viisil ei saavutata, lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt Maanteeameti asukohajärgses kohtus.

11.6. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Lepinguga, juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

12. ALLKIRJAD

Maanteeamet                                                            Teostaja

____________________                                           ____________________

/digitaalselt allkirjastatud/                                         /digitaalselt allkirjastatud/

Lisa Salvestusseadme nõuded

/otsingu_soovitused.json