Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendava dokumendi menetluses kogutavate andmete täpsustamisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 14.08.2021, 1

Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendava dokumendi menetluses kogutavate andmete täpsustamisega

Vastu võetud 12.08.2021 nr 20

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5, § 115 lõike 7, § 15 lõigete 1 ja 6 ning § 191 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 30. novembri 2015. aasta määruse nr 56 „Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord” muutmine

Siseministri 30. novembri 2015. aasta määruses nr 56 „Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „ning” tekstiosaga „isikutunnistuse,”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Isikutunnistuse, elamisloakaardi, elamisloa või elamisõiguse taotlejalt, kelle terviseseisund püsivalt ei võimalda tal dokumendi väljaandmise taotluse esitamiseks isiklikult selleks pädevasse asutusse pöörduda, ei pea sõrmejälgi võtma, kui tema viimasest sõrmejälgede võtmisest on möödunud vähem kui 11 aastat ja tema biomeetrilised andmed ei ole muutunud.”;

3) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Alla 12-aastast isikut ei daktüloskopeerita isikutunnistuse või reisidokumendi taotlemisel ja tema suhtes ei kohaldata biomeetriliste andmetega isikutunnistuse või reisidokumendi taotlemisel isikliku ilmumise nõuet.”.

§ 2.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 77 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu, väljastamise kord ning väljaandmise tähtajad” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 77 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu, väljastamise kord ning väljaandmise tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesolevas määruses sätestatud dokumente ei pea esitama, kui andmed sisalduvad riiklikes andmekogudes.”;

2) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Isiklikult esitatud taotluse võib allkirjastada taotluse vastuvõtmiseks pädeva asutuse infotehnoloogilise vahendiga.”;

3) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Meremehe teenistusraamat või meresõidutunnistus antakse välja meremeeste registrisse kantud kehtiva ohutusalase koolituse tunnistuse ning kehtiva meremehe tervisetõendi andmete alusel.”;

4) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete puudumisel lisab taotleja taotlusele oma tööandja kinnituse selle kohta, et taotleja töötab laeval või asub laevale tööle või praktikale. Kui taotleja on töötu, lisab ta taotlusele Eesti Töötukassa teatise selle kohta, et taotleja on meremees ning et ta on arvele võetud töötuna või tööotsijana.”;

5) paragrahvi 16 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Isikutunnistuse või elamisloakaardi taotleja, kelle terviseseisund püsivalt ei võimalda isiklikult pöörduda taotluse esitamiseks selleks pädevasse asutusse ja isiklik pöördumine on nõutav, lisab posti teel või elektrooniliselt esitatud taotlusele terviseseisundit tõendava dokumendi.”;

6) paragrahvi 18 lõikes 1 ning § 24 lõigetes 2 ja 3 asendatakse tekstiosa „elamisloakaardi,” tekstiosaga „isikutunnistuse, elamisloakaardi,”;

7) paragrahvi 23 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud või välisriigi pädeva ametiisiku kinnitatud.”.

§ 3.  Siseministri 2. novembri 2018. aasta määruse nr 27 „Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg” muutmine

Siseministri 2. novembri 2018. aasta määruses nr 27 „Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ülaserva on süvistatud Eesti Vabariigi kolmetäheline maakood „EST” ja trükitud negatiivina sinises ristkülikus Eesti Vabariigi kahetäheline riigikood „EE”, mida ümbritseb 12 kollast tähte, samuti on ülaserva kantud Eesti Vabariigi lipu värviline kujutis ning suitsupääsukest kujutav läbipaistev ja optiliselt muutuv element.”;

2) paragrahvi 2 lõiget 8 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) VÄLJAANDJA / AUTHORITY.”;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) väljaandja.”;

4) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) väljaandja.”;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Isikutunnistuse kiibi kontaktivabale elektroonilisele osale kantakse spetsifikatsiooni ICAO 9303 kohaselt järgmised andmed:
1) isikutunnistuse kasutaja näokujutis;
2) käesoleva määruse § 4 lõikes 6 nimetatud andmete kordus;
3) isikutunnistuse kasutaja sõrmejäljekujutised koos sõrme indeksnumbriga ja kiibile salvestatud sõrmejäljekujutiste arv;
4) sõrmejäljekujutistele juurdepääsu haldamise avaliku võtme info;
5) aktiivse autentimise avaliku võtme info.”;

6) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Isikutunnistuse väljaandmise menetluse ja isikutunnistuse kasutamise toimepidevuse katsetamise eesmärgil võib Politsei- ja Piirivalveamet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1157, liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavatele liidu kodanikele ja nende pereliikmetele väljaantavate elamislubade turvalisuse suurendamise kohta (ELT L 188, 12.07.2019, lk 67–78) nõuetele vastavat isikutunnistust välja anda Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori otsuses nimetatud isikutele alates 16. augustist 2021. aastast.”.

§ 4.  Siseministri 26. augusti 2020. aasta määruse nr 33 „Elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg” muutmine

Siseministri 26. augusti 2020. aasta määruses nr 33 „Elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel Ühendkuningriigi kodanikule väljastatud elamisloakaardi esikülje ülaserva keskele kantakse dokumendi nimetus „ELAMISÕIGUS” ja alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „RIGHT OF RESIDENCE”.

(62) Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel Ühendkuningriigi kodaniku perekonnaliikmele väljastatud elamisloakaardi esikülje ülaserva keskele kantakse dokumendi nimetus „PERELIIKME ELAMISÕIGUS” ja alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER”.”;

2) paragrahvi 4 lõike 8 punkti 8 ja lõike 9 punkti 9 täiendatakse pärast sõnu „Ühendkuningriigi kodanikule” sõnadega „ja tema perekonnaliikmele”.

§ 5.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punktid 1 ja 3 ning § 3 punkt 6 jõustuvad 16. augustil 2021. aastal.

  (2) Määruse § 2 punktid 1, 2 ja 5–7, § 3 punktid 1–5 ning § 4 jõustuvad 23. augustil 2021. aastal.

  (3) Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. oktoobril 2021. aastal.

  (4) Määruse § 2 punktid 3 ja 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2022. aastal.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json