Teksti suurus:

Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruse nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 14.09.2021, 1

Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruse nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 07.09.2021 nr 23

Määrus kehtestatakse krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 57 lõike 5 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruses nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Krediidivahendaja on kohustatud koostama ja esitama järgmised aruanded:
1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud aruanded;
2) „Eestis vahendatud tarbijakrediitide käivete aruanne” vastavalt lisale 8 (lisatud).“;

2) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) Eestis vahendatud tarbijakrediitide käivete aruanne” koodiga 6110.“;

3) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt;

„(5) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 3 ja 6 ning lõike 2 punktis 2 nimetatud aruandes esitatakse andmed aruandeperioodil toimunud käivete alusel.“;

4) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „1–7“ tekstiosaga „1–8“;

5) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „1–6“ tekstiosaga „1–8“;

6) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Määruse 2022. 1. aprillil jõustuvat redaktsiooni kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 2022. aasta 1. aprillil.“;

7) lisad 3 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

8) määrust täiendatakse lisaga 8 „Eestis vahendatud tarbijakrediitide käivete aruanne“  (lisatud).

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2022. aasta 1. aprillil.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 3 Eestis väljastatud tarbijakrediitide käivete aruanne

Lisa 4 Eestis väljastatud tarbijakrediitide jääkide aruanne

Lisa 8 Eestis vahendatud tarbijakrediitide käivete aruanne

/otsingu_soovitused.json