Teksti suurus:

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21. jaanuari 2021. a määruse nr 3 „Digitaliseerimise teekaardi toetamise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 14.09.2021, 3

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21. jaanuari 2021. a määruse nr 3 „Digitaliseerimise teekaardi toetamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 09.09.2021 nr 55

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21. jaanuari 2021. a määruses nr 3 „Digitaliseerimise teekaardi toetamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 10 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Digitaliseerimisega võtab ettevõtja kasutusele digitaalse tehnoloogia, tarkvaralise või automatiseerimisalase lahenduse.“;

3) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Digitaliseerimise teekaart sisaldab ka järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.“;

5) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse määr on VTA määruse artikli 3 ning üldise grupierandi määruse artikli 18 alusel abi andmisel 50 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

(4) Väljaspool Tallinna ja Tartu linnu registreeritud ettevõtja toetuse määr on VTA määruse artikli 3 alusel abi andmisel 70 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.“;

7) paragrahvi 7 lõike 2 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) hinnangut, milliseid tarneahela ning tootmise või teenuse osutamise protsessi kitsakohti saab lahendada digitaliseerimise abil;
3) hinnangut punktis 2 nimetatud valdkondade kitsaskohtade lahendamise prioriteetsusele, lahenduste maksumusele, tasuvusajale ja mõjule ettevõtja ärimudelile ning majandustulemustele;“;

8) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) punktides 1 ja 2 nimetatud lahenduste elluviimise kolme aasta tegevuskava.“;

10) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) üldise grupierandi määruse alusel toetuse taotlemisel ei ole taotleja raskustes ettevõtja üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes;“;

11) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) projektis osaleva meeskonna liikmetel peab olema vähemalt kaks aastat kogemust projekti eesmärkidega seotud valdkonnas.“;

12) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) projekti meeskonna liikme elulookirjeldus ja ülesanded;“;

13) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 9 asendatakse sõna „ühe“ sõnaga „kolme“;

14) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

15) lisatakse paragrahv 141 järgmises sõnastuses:

§ 141. Taotluse valikukriteeriumid

Taotluses kirjeldatud projektide rahastamise otsustamisel loetakse §-s 2 sätestatud toetuse andmise eesmärgile ja tulemusele suunatud projektid toetuse saamise tingimustele vastavaks, kui esinevad kõik järgmised tingimused:
1) taotlus vastab määruses kehtestatud nõuetele;
2) taotleja vastab määruses kehtestatud nõuetele.

16) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõuetele vastava taotleja ja taotluse osas teeb rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse.“;

17) paragrahvi 18 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad „punktidele 1–4“ sõnadega „punktidele 1–3 ja 5“;

18)  paragrahvi 18 lõike 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) määrust täiendatakse §-ga 23 järgmises sõnastuses:

§ 23. Määruse rakendamine

Taotluse, mis esitati enne käesoleva määruse 2021. aasta septembris vastu võetud muudatuste jõustumist, menetlemisel kohaldatakse käesoleva määruse 29. jaanuaril 2021. a jõustunud redaktsiooni.“.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json