Teksti suurus:

Vaimse tervise teenusetoetus kohalikule omavalitsusele

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.09.2021, 18

Vaimse tervise teenusetoetus kohalikule omavalitsusele

Vastu võetud 10.09.2021 nr 36

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Määrusega kehtestatakse kohalikule omavalitsusele vaimse tervise teenusetoetuse andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) psühholoog – psühholoogias magistrikraadi või vähemalt samaväärset kvalifikatsiooni omav isik, kes osutab inimestele psühholoogilist abi;
  2) psühholoogiline abi – professionaalne, psühholoogi rakendatav inimesele või inimrühmale suunatud tegevus eesmärgiga leevendada inimese emotsionaalset ja psühholoogilist distressi ning parandada vaimset tervist ja heaolu;
  3) muu vaimset tervist toetav teenus – inimese emotsionaalset ja psühholoogilist distressi kahandav ning vaimset tervist ja heaolu parandav teenus, mida võib osutada isik, kes ei ole psühholoog;
  4) toetuse andja – toetuse andja on Sotsiaalministeerium;
  5) toetuse saaja – toetust saab kohaliku omavalitsuse ametiasutus, mis ei ole linnaosavalitsus.

§ 3.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetust antakse eesmärgiga parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi pakkumist ja seeläbi leevendada COVID-19 pandeemiast tulenevat negatiivset mõju Eesti elanike vaimsele tervisele.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse elanikele vahetu psühholoogilise abi osutamiseks ja muude vahetult vaimset tervist toetavate tegevuste rahastamiseks.

  (2) Toetatavaid teenuseid osutatakse üldjuhul vahetul kohtumisel. Juhtudel, kui vahetu nõustamine ei ole võimalik või mõistlik, võib abi osutada kaugteenusena.

§ 5.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja saab olla kohaliku omavalitsuse ametiasutus, mis ei ole linnaosavalitsus, kes on sõlminud teenuseosutajaga lepingu või muus vormis kokkuleppe psühholoogilise abi või muu vaimset tervist toetava teenuse osutamiseks ajavahemikus 01.09.2021–31.12.2021.

  (2) Taotlejal ei tohi taotluse esitamisel olla riiklike maksude maksuvõlgasid või need peavad olema ajatatud. Taotleja peab olema täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse.

§ 6.   Toetatavad kulud ja toetuse suuruse määramise alused

  (1) Toetust antakse teenusekulude katteks järgmistel tingimustel:
  1) vastavalt tegelikele teenusekuludele, kuid mitte rohkem kui 1937,42 eurot kalendrikuus arvestamata käibemaksu iga omavalitsuses elava 7000 elaniku kohta;
  2) kohaliku omavalitsuse elanike arvu alus on rahvastikuregistri andmed seisuga 01.06.2021;
  3) toetuse summa taotleja kohta ei ületa punktis 1 nimetatud summa viiekordset määra;
  4) põhjendatud juhul võib toetuse andja rakendada punktis 3 nimetatud määrast suuremat määra.

  (2) Toetust antakse otseselt teenuseosutamisega tekkivate kulude katmiseks. Kaudsete kulude katteks toetust ei anta.

  (3) Toetust antakse nende kulude katteks, mis tekivad perioodil 01.09.2021–31.12.2021 (edaspidi toetusperiood).

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemine toimub jooksvalt alates taotlusvooru avamisest. Taotluse esitamise hiliseim kuupäev on 15. detsember 2021.

  (2) Toetuse andja teavitab taotlusvoorust potentsiaalsete taotlejate katusorganisatsioone hiljemalt kolmandal tööpäeval arvates määruse jõustumisest.

  (3) Toetuseks eraldatud eelarve ammendumisel on toetuse andjal õigus taotlusvoor ennetähtaegselt sulgeda. Sellisel juhul teavitab toetuse andja üleriigiliste kohaliku omavalitsuse üksuste liitusid hiljemalt järgmisel tööpäeval arvates eelarve ammendumisest.

§ 8.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus tuleb esitada määruses sätestatud nõuete ja tingimuste kohaselt.

  (2) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on toetuse andjale esitatud määruse tingimustes ettenähtud ajaks ja vormil (lisa 1) koos nõutud dokumentidega toetuse andjale;
  2) taotlus sisaldab määruses nõutud teavet, mis on asjakohane, ammendav ja õige;
  3) taotluse on digitaalselt allkirjastatud esindusõigust omav isik;
  4) toetust taotletakse määruses sätestatud eesmärkidel ja toetatavatele tegevustele.

  (3) Taotleja esitab koos taotlusega teenust vahetult osutatava isiku CV, millelt nähtub isiku kutsealane ja hariduslik ettevalmistus ning töökogemus.

  (4) Juhul, kui teenust osutab juriidiline isik, mis ei ole kohalik omavalitsuse hallatav asutus, esitab taotleja koos taotlusega teenust osutava juriidilise isiku esindaja või füüsilisest isikust ettevõtja allkirjastatud kinnituse või muu tõendi, millelt nähtub isiku valmisolek osutada toetusperioodil taotlejale teenuseid.

§ 9.   Taotluse menetlus

  (1) Taotluse menetlus koosneb taotluse registreerimisest, taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimisest ning taotluse hindamisest koos taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisega.

  (2) Kalendrikuu jooksul laekunud taotluste rahuldamine otsustatakse hiljemalt järgneva kalendrikuu 20. kuupäevaks.

  (3) Pärast 15. detsembrit 2021 või taotlusvooru ennetähtaegse sulgemise järel saadetud taotlusi menetlusse ei võeta ja sellest informeeritakse taotlejat hiljemalt viie tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 10.   Taotluse registreerimine ning taotleja ja taotluse vastavuse hindamine

  (1) Toetuse andja registreerib esitatud taotlused ning kontrollib taotleja ja taotluse vastavust määruse sätestatud nõuetele.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, teeb toetuse andja ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks antakse kolm tööpäeva, mille tõttu võib pikeneda toetuse taotluse menetlemise tähtaeg.

§ 11.   Taotluste hindamine, valikukriteeriumid ja valiku kord

  (1) Taotluste hindamiseks kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga taotluste hindamise kord ja moodustatakse kolmeliikmeline hindamiskomisjon.

  (2) Taotlusi hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumite lõikes:
  1) teenuse vastavus määruse eesmärgile;
  2) teenust vahetult osutava isiku tasemehariduslik ettevalmistus;
  3) teenust vahetult osutava isiku kutsealane ettevalmistus;
  4) teenust vahetult osutava isiku kogemus teenusepakkujana.

  (3) Taotluse koondhinne on hindamiskriteeriumite lõikes antud punktide summa, mis moodustub määruse lisa 2 kohaselt antud hindepunktide alusel. Taotluse maksimaalne koondhinne on 34 punkti.

  (4) Komisjonil on õigus küsida taotlejalt lisainfot, kui taotluse hindamisel tekib ebaselgusi. Taotleja on kohustatud kirjalikult vastama kolme tööpäeva jooksul vastavasisulise selgitustaotluse saamisest alates. Kui taotleja selgitustaotlusele nõutud tähtaja jooksul ei vasta, võib komisjon jätta taotluse hindamata.

  (5) Kui lõike 2 punktides 2–4 nimetatud isikuid on mitu, arvutatakse taotleja hinne hinnatavate isikute punktisummade aritmeetilise keskmisena.

  (6) Komisjoni aruteludes määratakse komisjoni liikmete hinnangute alusel iga kriteeriumi punktisumma. Eriarvamuste korral saab otsustavaks komisjoni esimehe hinnang.

  (7) Komisjon koostab taotluste keskmiste koondhinnete alusel taotluste paremusjärjestuse, milles esimesel kohal on kõrgeima hinde saanud taotlus. Paremusjärjestusse ei arvata taotlusi, mille keskmine hinne on alla 16 punkti või kus taotleja on saanud mõne lõikes 2 nimetatud hindamiskriteeriumi puhul null punkti.

  (8) Võrdsete koondhinnetega taotluse korral asetatakse paremusjärjestuses kõrgemale positsioonile taotlus, mis on saanud lõike 2 punktis 1 nimetatud kriteeriumi puhul kõrgema hinde.

  (9) Komisjon annab oma hinnangu eelmisel kalendrikuul laekunud taotlustele hiljemalt järgneva kalendrikuu viiendaks tööpäevaks.

  (10) Toetuse andja teavitab taotlejaid tehtud otsusest taotlusvormil märgitud e-posti aadressil hiljemalt § 9 lõikes 2 nimetatud ajaks.

§ 12.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Taotlusi rahuldatakse paremusjärjestuse alusel kuni taotlusvooru eelarvevahendite lõppemiseni. Kui taotleja vastab määruses sätestatud tingimustele ja koht paremusjärjestuses võimaldab taotlejale toetust maksta, määrab toetuse andja toetuse lähtudes §-st 6 ja taotluses esitatud andmetest. Kui taotleja määruses sätestatud tingimustele või nõuetele ei vasta, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (2) Toetust ei määrata selle teenust osutava isiku tegevuse eest, keda on vähemalt ühe paragrahv 11 lõike 2 punktides 2–4 nimetatud kriteeriumi lõikes hinnatud 0 punktiga.

  (3) Taotlejad, kelle taotlus rahuldatakse, ja neile määratava toetuse suuruse ning taotlejad, kelle taotlust ei rahuldata, kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

  (4) Taotlejale, kelle taotlus rahuldatakse, teeb toetuse andja ettepaneku sõlmida toetuse kasutamise leping.

  (5) Toetuse andja edastab lepingu hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates käskkirja koostamisest taotleja e-posti aadressile allkirjastamiseks.

  (6) Kui taotleja ei allkirjasta lepingut kümne tööpäeva jooksul, siis loetakse, et taotleja on toetusest loobunud.

  (7) Kui edukaks osutunud taotleja loobub toetusest, tehakse ettepanek anda toetussumma järgmises järjekorras:
  1) pingerea esimesele taotlejale, kelle taotlus jäeti rahuldamata eelarvevahendite lõppemise tõttu;
  2) esimesele pingereast väljajäänud taotlejale.

  (8) Toetuse andja maksab toetuse saajale toetuse lepingus märgitud pangaarvele 10 tööpäeva jooksul arvates lepingu allkirjastamisest.

  (9) Toetuse taotlejast saab toetuse saaja peale lepingu allkirjastamist.

§ 13.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja teeb hiljemalt 10 päeva jooksul arvates toetuse kasutamise lepingu sõlmimisest oma kodulehel teatavaks teenuse osutamise üksikasjad ning edastab asjakohase veebilehe andmed toetuse andjale.

  (2) Toetuse saaja peab toetuse kohta arvestust vastavalt raamatupidamise seadusest tulenevatele nõuetele, sealhulgas pidades eraldi kuluarvestust toetuse maksmise aluseks olevate tegevuste kohta, ning eristab maksmise aluseks olevate tegevuste dokumendid muudest dokumentidest. Elektroonsel kujul säilitatavaid kuludokumente peab olema võimalik kirjalikult taasesitada.

  (3) Toetuse saaja võimaldab toetuse andjal või tema volitatud isikul kontrollida toetuse kasutamise aruandluse õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust, toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust ning muude lepingutingimuste täitmist.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetusperioodi lõppemise järel teenuse osutamise aruande lisas 3 ette nähtud vormil.

  (5) Kui tegelikud kulud, mille eest toetust taotleti, on väiksemad välja makstud toetusest, on toetuse saaja kohustatud toetuse summa ja tegeliku kulu vahe toetuse andjale tagasi maksma.

  (6) Toetuse saaja täpsemad kohustused lepitakse kokku toetuse kasutamise lepingus.

§ 14.   Toetuse saamist välistavad tegurid

  (1) Toetust ei maksta või see nõutakse tagasi, kui toetavat tegevust rahastatakse muust toetusmeetmest.

  (2) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse kehtetuks või toetus nõutakse tagasi, kui ilmnevad asjaolud, mille kohaselt taotlust ei oleks rahuldatud või on toetuse saaja või psühholoogilise abi osutaja rikkunud teenuse osutamise käigus isikuandmete kaitse nõudeid või abi osutamise korraldus ei vasta lepingus sätestatule.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Taotlusvorm

Lisa 2 Hindamise alused

Lisa 3 Aruandevorm

/otsingu_soovitused.json