Teksti suurus:

Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamise kord ning päritolutunnistuse taotlemisel esitatava teabe koosseis

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.09.2022, 4

Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamise kord ning päritolutunnistuse taotlemisel esitatava teabe koosseis

Vastu võetud 13.09.2022 nr 69

Määrus kehtestatakse energiamajanduse korralduse seaduse § 328 lõike 11 alusel.

§ 1.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tarbija – isik, kelle tarbitud energia päritolu tõendatakse päritolutunnistuse kustutamise kaudu;
  2) tarnija – isik, kes tõendab päritolutunnistuse kustutamise kaudu tarbijale tarnitud energia päritolu;
  3) tootja – isik, kelle toodetud energia päritolu tõendamiseks väljastab päritolutunnistuste süsteemi haldaja (edaspidi süsteemihaldaja) päritolutunnistusi.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamisega seonduvad toimingud viiakse läbi süsteemihaldaja hallatavas päritolutunnistuste infosüsteemis (edaspidi register).

  (2) Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamisega seonduvate toimingud teostatakse registris avatud konto kaudu. Konto avamiseks registris esitab tootja või tarnija taotluse süsteemihaldajale.

  (3) Tootmisseade registreeritakse energiamajanduse korralduse seaduse § 328 lõike 2 punktist 3 tulenevalt registris. Tootmisseadme registreerimiseks registris esitab tootja taotluse süsteemihaldajale.

  (4) Süsteemihaldaja lahendab lõigetes 2 ja 3 nimetatud taotluse 30 kalendripäeva jooksul vastava taotluse saamisest või taotluses esinenud puuduste kõrvaldamisest arvates.

  (5) Päritolutunnistuse väljastamisel, võõrandamisel ja kustutamisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi standardist EVS-EN 16325:2013+A1:2015 või Euroopa Liidus kehtivatest samaväärsetest nõuetest.

  (6) Biometaani kogus, mille tarbimist tõendatakse päritolutunnistustega, peab olema mõõdetud mõõteseaduse § 5 lõikes 1 toodud nõuetele vastavalt. Tarbitud gaasi mõõteandmed edastatakse maagaasiseaduse § 102 lõikes 1 nimetatud andmevahetusplatvormile vastavalt gaasituru toimimise võrgueeskirja §-s 16 sätestatule.

  (7) Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi arvestuses toimub biometaani tarbimise tõendamine vaid päritolutunnistuste kaudu.

§ 3.   Päritolutunnistuse väljastamine

  (1) Süsteemihaldaja väljastab elektrooniliselt päritolutunnistuse tootja või tootja volitatud isiku kontole registris.

  (2) Päritolutunnistus väljastatakse automaatselt, kui toodetud energia või kütuse kogused on nõuetekohaselt edastatud ja tootja on esitanud vajaliku teabe süsteemihaldajale vastavalt energiamajanduse korralduse seaduse §-le 329.

  (3) Tootmisseadme puhul, mille võimsus on alla 50 kilovati, võib päritolutunnistusel esitada lihtsustatud teabe ja väljastada koondatult ühele kontole sarnaste omadustega tootmisseadmete ja toodangu korral.

  (4) Päritolutunnistus väljastatakse tootjale kalendrikuu toodangu eest tootmisele järgneval kalendrikuul megavatt-tunni täpsusega. Registris salvestatakse tootmisperioodil täismegavatttunnist üle jäävad kilovatt-tunnid ning kantakse need üle järgmisesse tootmisperioodi.

  (5) Süsteemihaldajal on õigus väljastada tootjale tunniajase täpsusega päritolutunnistusi pikaajalise elektrienergia ostulepingu alusel võrgu kaudu tarbijale edastatava elektrienergia päritolu tõendamiseks või otseliini kaudu tarbijale edastatava elektrienergia päritolu tõendamiseks.

  (6) Biometaani päritolutunnistus väljastatakse, kui mõõteandmed on edastatud maagaasiseaduse § 102 lõikes 1 nimetatud andmevahetusplatvormile vastavalt gaasituru toimimise võrgueeskirja § 16 sätestatule.

§ 4.   Päritolutunnistuse võõrandamine

  (1) Päritolutunnistuse võõrandamiseks sooritab päritolutunnistuse omanik registris olevalt kontolt päritolutunnistuse ülekande päritolutunnistuse saaja kontole.

  (2) Päritolutunnistuse võõrandamiseks Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki kantakse päritolutunnistus elektrooniliselt üle teise riigi vastavasse registrisse.

§ 5.   Päritolutunnistuse kustutamine

  (1) Päritolutunnistuse kustutamiseks esitab tarnija järgmised andmed:
  1) tarbija nimi, kelle kasuks päritolutunnistus kustutatakse;
  2) tarbija äriregistri kood, füüsilise isiku puhul isikukood;
  3) päritolutunnistuse kustutamise eesmärk;
  4) päritolutunnistusega tõendatava energia tarbimise ajaperiood.

  (2) Süsteemihaldaja avaldab registris kalendriaasta tarne energiaallikate kaupa, võttes arvesse kustutatud päritolutunnistusi, ning seonduva kasvuhoonegaaside heite tarnijate lõikes.

§ 6.   Päritolutunnistuse taotlemisel esitatava teabe koosseis

  (1) Päritolutunnistuse taotlemisel esitatakse:
  1) tootmisperioodi kohta tootmisperioodile järgneval kalendrikuul energiamajanduse korralduse seaduse §-s 329 sätestatud teave;
  2) käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud teave.

  (2) Registris tootja konto avamise taotlusel esitatakse vähemalt järgmine teave:
  1) tootja nimi, registrikood või isikukood;
  2) käibemaksukohuslase number;
  3) tootja kontaktandmed;
  4) tootja esindaja nimi ja isikukood.

  (3) Registris tootmisseadme registreerimise taotlusel esitatakse vähemalt järgmine teave:
  1) taastuvenergia tootmisseadme asukoht, liik, installeeritud võimsus ja tehnoloogia ning energiaühiku tootmiseks kasutatavate energiaallikate loetelu ja tootmisseadme kood;
  2) kuupäev, millal tootmisseade alustas tegevust;
  3) info, kas tootmisseade on saanud investeeringutoetust või muud toetust riikliku toetuskava kaudu ja toetuskava liik;
  4) tootmisseadme mõõtepunkt, kasutatav mõõteseade ja mõõteskeem;
  5) võrguleping;
  6) väljastatud keskkonnaload;
  7) biometaani tootmisseadme registreerimise korral biokütuse säästvuse sertifikaat.

  (4) Andmete muutumisest teavitab tootja viivitamatult süsteemihaldajat.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json