Teksti suurus:

Biojäätmete liigiti kogumiseks toetuste andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.09.2023, 1

Biojäätmete liigiti kogumiseks toetuste andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.09.2023 nr 56

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala, eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse kohalike omavalitsuste biojäätmete liigiti kogumise korraldamiseks toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord.

  (2) Meetme eesmärk on suurendada teisese toorme kasutamist jäätmete liigiti kogumise võime tõhustamise kaudu ja seeläbi vähendada jäätmete ladestamist. Meetme eesmärgi saavutamiseks antakse toetust tarvikute soetamiseks.

§ 2.   Terminid

  (1) Projekt on käesoleva määruse nõuetele vastavate tegevuste kogum, mille kulud hüvitatakse osaliselt toetusest.

  (2) Biojäätmete konteiner on biojäätmete välitingimustel kogumiseks ette nähtud pruuni värvi, standardne kuni 140-liitrine kogumismahuti (edaspidi konteiner).

  (3) Biojäätmete korv on biojäätmete sisetingimustel kogumiseks ette nähtud, kuni 10-liitrine nõu, milles on tagatud rohke õhu juurdepääs sellesse kogutud biojäätmetele (edaspidi korv).

  (4) Biojäätmete komposter on välitingimustel kodus kompostimiseks mõeldud pealt ja külgedelt kinnine nõu, kus on tagatud piisav õhu juurdepääs (edaspidi komposter).

§ 3.   Meetme elluviijad

  (1) Meetme viib ellu Kliimaministeerium.

  (2) Toetuse taotlusi menetleb, taotluse rahuldamise ja mitterahuldamise otsustab, teeb toetatavatele projektidele väljamakseid ja projektide üle järelevalvet Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK).

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 4.   Toetatav tegevus

  (1) Toetust antakse kodumajapidamistes tekkivate biojäätmete liigiti kogumiseks vajalike konteinerite, korvide või tekkekohal kompostimiseks kompostrite soetamiseks.

  (2) Toetust ei anta projektile, mille tegevused on tehtud enne taotluse esitamist.

§ 5.   Projekti elluviimise periood

  (1) Projekti elluviimise periood määratakse kindlaks taotluse rahuldamise otsuses.

  (2) Projekti elluviimise perioodi algus ei või olla varasem kui taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ning lõpp ei või olla hilisem kui 31. märts 2025.

  (3) Toetuse saaja peab projekti tegevustega alustama kahe kuu jooksul taotluse rahuldamise otsusest.

§ 6.   Toetuse osakaal, suurus ja abikõlblikud kulud

  (1) Meetmest rahastatakse projekte.

  (2) Toetuse osakaal on 80 protsenti tarvikute ühikuhinna alusel leitud maksumusest.

  (3) Toetuse suurus koos käibemaksuga on:
  1) ühe 100–299-liitrise soojustamata kodukompostri kohta 52 eurot;
  2) ühe 300–500-liitrise soojustamata kodukompostri kohta 85 eurot;
  3) ühe 200–500-liitrise soojustatud kodukompostri kohta 335 eurot;
  4) ühe 80-liitrise konteineri kohta 47 eurot;
  5) ühe 120–140-liitrise konteineri kohta 55 eurot;
  6) ühe 7–10-liitrise biojäätmete korvi kohta 8 eurot.

  (4) Toetus ei ole riigiabi ega vähese tähtsusega abi.

  (5) Toetuse maksimaalne suurus ühe projekti kohta on 15 000 eurot.

  (6) Abikõlblikud kulud on:
  1) projekti eesmärgiga seotud konteineri, korvi ja kompostri omandamise kulud lõikes 2 nimetatud ulatuses;
  2) käibemaks.

3. peatükk Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded 

§ 7.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust võivad taotleda järgmised kohaliku omavalitsuse üksused: Alutaguse vald, Antsla vald, Häädemeeste vald, Kanepi vald, Muhu vald, Narva linn, Rakvere vald, Rõuge vald, Sillamäe linn, Võru vald.

  (2) Taotlejale esitatavad nõuded:
  1) taotleja ei ole eelneval viiel kalendriaastal konteinerite, kompostrite või korvide hüvitamiseks riigieelarvelistest või Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetust saanud;
  2) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud tagasimaksmisele kuulunud toetuse tähtajaks ja nõutud summas tagasi maksnud;
  3) taotlejal on olemas projekti elluviimiseks vahendid;
  4) kui kohaliku omavalitsuse üksus või temast sõltuv üksus panustab projekti omafinantseeringusse või abikõlbmatute kulude katmisse, on taotlejal selliste kulude tasumise suutlikkus, kui on täidetud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 341 lõikes 1 nimetatud nõuded ja kohaliku omavalitsuse üksusel ja temast sõltuval üksusel on vahendid sama seaduse § 341 lõigete 2 ja 3 kohaselt;
  5) taotlejal on kehtiv korraldatud jäätmeveo hankeleping või on algatatud korraldatud jäätmeveo riigihange, mille kohaselt on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud biojäätmete tekkekohalt äravedu kooskõlas jäätmeseaduse § 31 lõikega 4.

  (3) Taotleja on kohustatud:
  1) esitama KIK-i nõudmisel enda ja taotluse kohta lisateavet etteantud vormis ja tähtajaks;
  2) võimaldama kontrollida enda ja taotluse vastavust nõuetele ning esitatud andmete vastavust tegelikkusele;
  3) viivitamata teatama kirjalikult KIK-ile taotluses esitatud andmete muutumisest või pärast taotluse esitamist ilmnenud asjaoludest, mis võivad olla olulised taotluse rahuldamise otsustamisel;
  4) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama KIK-ile teavet, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

§ 8.   Taotluse nõuded

  (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlusvormis on kõik kohalduvad lahtrid täidetud, taotlus ja selle lisad on omavahel kooskõlas ning taotlus vastab kõikidele käesoleva määruse nõuetele;
  2) projekti eesmärk ja tegevused on kooskõlas määruses esitatud tingimustega;
  3) taotletav toetussumma ei ületa ette nähtud maksimaalset toetussummat projekti kohta;
  4) projektile või üksikutele projektitegevustele samal ajal muudest riigieelarvelistest või Euroopa Liidu või välisvahenditest toetuse või omafinantseeringu katmise taotlemise korral on esitatud sellekohane teave;
  5) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  6) taotlusvorm sisaldab kinnitust omafinantseeringu olemasolu kohta;
  7) esitatud on toetuse kasutamise ajakava ja see on reaalselt elluviidav;
  8) taotluse on allkirjastatud taotleja esindusõiguslik isik või on taotlusele lisatud esindusõigusliku isiku volikiri;
  9) projekti eesmärk on põhjendatud, kavandatud tegevused on tehtavad ja tegevuste eelarve on põhjendatud ning esitatud kululiikide kaupa;
  10) projektis ei teenita tulu tarvikute elanikele jagamisega;
  11) projekt on kooskõlas taotleja jäätmekava eesmärkidega;
  12) taotluses on selgitus, kuidas omavalitsuse üksus kavatseb viia biojäätmete tekkekohalt kogumise korralduse vastavusse jäätmeseaduse § 31 lõikega 4;
  13) kinnitus, et taotleja kohustub projektis soetatut kasutama eesmärgipäraselt vähemalt kolm aastat projekti lõppemisest arvates.

  (2) KIK-il on õigus nõuda täiendavaid dokumente taotluse nõuetele vastavuse hindamiseks.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 9.   Taotlusvoor

  (1) Taotleja esitab taotluse e-toetuse keskkonnas digitaalselt allkirjastatuna pärast taotlusvooru väljakuulutamist ja enne taotlusvooru sulgemist. Taotluse esitamisel lähtutakse e-toetuse keskkonna andmeväljadest.

  (2) Taotlusvoorus rahuldatakse üks taotlus taotleja kohta.

  (3) KIK kuulutab taotlusvooru välja taotluskutse avaldamisega oma veebilehel.

  (4) Taotlusvoor kuulutatakse välja vähemalt üks kuu enne taotluste vastuvõtmisega alustamist.

  (5) Toetuse taotlemine toimub kestvalt kuni eelarve ammendumiseni. Taotlused menetletakse nende laekumise järjekorras.

  (6) KIK teatab eelarve ammendumisel oma veebilehel taotlusvooru sulgemisest.

§ 10.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluste menetlemine koosneb järgmistest tegevustest:
  1) taotluse registreerimine;
  2) taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimine;
  3) taotlusest puuduste kõrvaldamise võimaldamine;
  4) taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsustamine.

  (2) Kui KIK avastab taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel taotluses puudusi, teatab ta sellest viivitamata taotlejale ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva, mille võrra menetlusaeg pikeneb. Kui taotleja selle aja jooksul puuduseid ei kõrvalda, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (3) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb KIK 60 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates. KIK võib põhjendatud juhul pikendada otsuse tegemise aega kuni 20 kalendripäeva.

  (4) Taotluste, otsuste ja toetuse kasutamisega seotud teave ja dokumendid esitatakse e-toetuse keskkonna kaudu. E-toetuse keskkonna vahendusel edastatud dokumendid loetakse kätte toimetatuks.

  (5) KIK säilitab toetuse andmisega seotud dokumente kümme aastat alates viimasest käesoleva määruse alusel tehtavast taotluse rahuldamise otsusest.

§ 11.   Taotleja ja taotluse kontrollimine

  (1) Taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui ta vastab §-s 7 sätestatud nõuetele.

  (2) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui taotlus on esitatud käesolevas määruses sätestatud korras ja see vastab §-s 8 sätestatud nõuetele.

  (3) Taotlus ei vasta nõuetele, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta kasvõi ühele käesolevas määruses esitatud nõudele;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei ole määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud taotluses esinevaid puudusi.

§ 12.   Taotluse rahuldamine

  (1) Kui taotleja ja taotlus vastavad nõuetele, teeb KIK taotlejale taotluse rahuldamise otsuse.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) projekti nimetus;
  2) toetuse summa ja tarvikute kogus;
  3) toetuse saaja nimi, õigused ja kohustused;
  4) vara sihtotstarbelise kasutamise ja säilitamise tingimused ja kord;
  5) järelevalve tingimused ja kord;
  6) toetuse kasutamisega seotud teabe ja aruannete esitamise tähtajad ja kord;
  7) toetuse maksmise tingimused ja kord ning vajaduse korral esitatavad dokumendid;
  8) toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmisega seotud tingimused ja kord;
  9) otsuse muutmise tingimused;
  10) muud tingimused, mis on vajalikud projekti edukaks elluviimiseks.

  (3) KIK võib vajaduse korral sätestada taotluse rahuldamise otsuses projekti nõuetekohaseks elluviimiseks vajalikke lisatingimusi.

§ 13.   Taotluste rahuldamata jätmise otsus

  (1) KIK teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui taotleja või taotlus ei vasta käesoleva määruse nõuetele või taotlusekohane projekt ei mahu projektide rahastamise eelarvesse.

  (2) Kui taotlusest ei kõrvaldata puudust selleks määratud tähtaja jooksul, teeb KIK taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlejat ära kuulamata.

  (3) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  3) toetuse taotleja ja taotluse andmed;
  4) otsuse tegemise õiguslikud ja faktilised alused;
  5) taotluse rahuldamata jätmise põhjendus;
  6) otsuse vaidlustamise kord.

5. peatükk Toetuse maksmine, toetuse saaja kohustused ja toetuse tagasinõudmine 

§ 14.   Toetuse maksmine

  (1) Toetust makstakse välja ainult abikõlbliku kulu hüvitamiseks.

  (2) Toetus makstakse välja § 6 lõikes 2 sätestatud ühikuhinna ulatuses tasutud kuludokumentide alusel ja soetatud tarvikute hulga põhjal.

  (3) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja maksetaotluse e-toetuse keskkonnas digitaalselt allkirjastatuna ja lisab sellele järgmised dokumendid:
  1) projekti lõpparuanne;
  2) soetatud tarvikute müügileping;
  3) soetatud tarvikute üleandmise-vastuvõtmise akt;
  4) maksekorraldus.

  (4) KIK võib taotluse rahuldamise otsusega täiendada eelmises lõikes nõutud dokumentide loetelu.

  (5) Projekti lõpparuanne esitatakse e-toetuse vormil ja selles esitatakse järgmised andmed:
  1) teave projekti elluviimise jooksul ostetud tarvikute koguste ja suuruste kohta;
  2) välja jagatud tarvikute kogus ja välja jagamata tarvikute kogus projekti lõpparuande esitamise ajal.

  (6) KIK kontrollib 30 kalendripäeva jooksul maksetaotluse ja sellele lisatud dokumentide nõuetele vastavust. Puuduste korral määrab KIK 10-päevase tähtaja nende kõrvaldamiseks. Menetlusaeg pikeneb aja võrra, mis kulub toetuse saajal puuduste kõrvaldamiseks.

  (7) Maksetaotlust ei kinnitata ja makset ei tehta, kui:
  1) kulud ei ole abikõlblikud;
  2) kuludokumentide kontrollimisel selgub, et kuludokumendid ei ole korrektsed;
  3) toetuse saaja ei ole projekti ellu viinud või teinud kulusid taotluse või taotluse rahuldamise otsuse kohaselt;
  4) toetuse saaja ei ole käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel määratud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud;
  5) projekti lõpparuanne ei vasta nõuetele.

§ 15.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) omama kehtivat korraldatud jäätmeveo hankelepingut või olema algatanud jäätmeveo hankemenetluse ning korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud biojäätmete tekkekohalt äravedu kooskõlas jäätmeseaduse § 31 lõikega 4;
  2) viima projekti ellu käesolevas määruses ja taotluse rahuldamise otsuses ette nähtud tähtaegadel ja tingimustel;
  3) sõlmima projekti elluviimiseks vajalikud lepingud asjade tarnijaga kirjalikus vormis;
  4) võimaldama KIK-il teha ekspertiise või järelevalvetoiminguid projekti elluviimise ajal ja viie aasta jooksul pärast projekti tegevuste lõppu;
  5) andma audiitori või järelevalvet tegeva isiku kasutusse kõik projekti elluviimisega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul arvates audiitori või järelevalvet tegeva isiku sellekohasest e-toetuse keskkonna kaudu esitatud nõudmisest;
  6) teavitama avalikkust saadud toetusest ja selle abil ellu viidud tegevustest kohaliku omavalitsuse kodulehel, sealhulgas näitama projekti kaasrahastajana Eesti riiki ja KIK-i;
  7) teavitama viivitamata KIK-i kõigist toetuse saaja andmete muutumistest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist või projekti tulemuste saavutamist;
  8) esitama KIK-ile tema nõudmisel projektiga seotud olulise teabe e-toetuse keskkonna kaudu;
  9) tagama tarvikute säilimise ja sihipärase kasutamise biojäätmete kogumiseks kolme aasta jooksul toetuse saajale lõppmakse tegemisest;
  10) tagama, et kinnistul, kuhu tarvikuid antakse, on nende kasutamine nõuetekohaselt võimalik ning tagatud vastav jäätmekäitlusalane juhendamine;
  11) kandma toetuse abil soetatud ja elanikele eraldatud konteinerid ja kompostrid jäätmevaldajate registrisse;
  12) eraldama kodumajapidamises kasutatava mahuti vaid kinnistule, mis on liidetud korraldatud jäätmeveoga ja kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul;
  13) liitma konteineri saanud majapidamised kohe regulaarse biojäätmete veoteenusega;
  14) kasutama toetust vaid mittemajandustegevuseks ning mitte andma tarvikuid teise juriidilise isiku omandisse ega kasutusse.

  (2) Tarviku võib üle anda toetuse saaja kohaliku omavalitsuse elanikule, kes kinnitab toetuse saajale kirjalikult, et kasutab saadud konteinerit või kompostrit sihtotstarbeliselt vähemalt kolm aastat.

  (3) Tarviku üleandmisel elanikule ei tohi küsida suuremat tasu kui omaosaluse suurus.

§ 16.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja toetuse tagasinõudmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta toetuse saaja põhjendatud avalduse alusel.

  (2) Põhjendatud juhul suurendatakse toetuse summat kuni 15 000 euroni.

  (3) Kui toetuse saaja ei täida käesolevast määrusest ja taotluse rahuldamise otsusest tulenevaid kohustusi, on KIK-il õigus toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1821 kohaselt.

  (4) KIK võib teha toetuse osaliselt või täielikult tagasinõudmise otsuse sõltuvalt rikkumise raskusest, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
  2) toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata kohustuse või nõude ja see on mõjutanud kulu abikõlblikkust;
  3) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses või õigusaktides sätestatut;
  4) ilmneb, et projekti eesmärkide saavutamine ei ole võimalik;
  5) toetuse saaja esitab avalduse toetusest loobumise kohta.

  (5) Tagasinõutud toetus tuleb tagasi maksta 60 päeva jooksul. Tähtajaks tagastamata summale kohaldatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1821 lõikes 4 sätestatud viivist. Toetuse tagasinõudmise otsus kuulub sundtäitmisele.

§ 17.   Vaide esitamine

  KIKi toimingu või otsuse peale võib enne halduskohtusse kaebuse esitamist läbida vaidemenetluse, esitades vaide KIKile. KIK vaatab vaide läbi haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json