Teksti suurus:

Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli erikord jaemüügi etapil

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 14.10.2011, 5

Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli erikord jaemüügi etapil

Vastu võetud 22.12.2009 nr 133
RTL 2009, 98, 1460
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2011RT I, 27.05.2011, 130.05.2011
11.10.2011RT I, 14.10.2011, 317.10.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 70 lõike 2 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.06.2011, lk 1-163), artikli 17 lõike 1 alusel.
[RT I, 14.10.2011, 3 - jõust. 17.10.2011]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1-149), lisa 1 IX osas loetletud puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli erikord jaemüügi etapil.

§ 2.   Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli viis

  Puu- ja köögivilja vastavust turustusnormidele kontrollitakse partiid esindava lähteproovi või selle osa hindamise teel. Partiid, lähteproovi ja üksikproovi käsitatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 V lisa tähenduses.
[RT I, 14.10.2011, 3 - jõust. 17.10.2011]

§ 3.   Proovide võtmine

  (1) Proovide võtmine on puu- või köögiviljapartiist teatava koguse ajutine eraldamine turustusnormidele vastavuse kontrollimiseks.

  (2) Pakendatud puu- ja köögivilja puhul rikutud pakendiga puu- ja köögivilja prooviks ei võeta.

  (3) Paragrahvis 2 nimetatud lähteproovi koguse ning üksikproovide koguse ja arvu määrab järelevalveametnik. Lähteproovi kogus peab olema piisav puu- või köögiviljapartii turustusnormidele vastavuse kontrollimiseks. Kui järelevalveametnikul tekib kahtlus, et puu- või köögivili ei vasta asjaomasele turustusnormile, võetakse partiist üksikproove vastavalt lisas märgitud arvule ja kogusele.
[RT I, 27.05.2011, 1 - jõust. 30.05.2011]

  (4) Kui puu- või köögivilja ühe vilja mass on üle 2 kg, võetakse partiist viis üksikproovi.

  (5) Pähklite turustusnormidele vastavuse kontrollimiseks võetakse lähteproovi igast üksikproovist proovi esindav kogus. Proovi esindav kogus kokku on vähemalt 50 pähklit või üks müügipakend.

  (6) Värske puu- ja köögivilja sisu turustusnormidele vastavuse kontrollimiseks võetakse lähteproovist vähendatud proov. Vähendatud proovi kogus ei või ületada 10% lähteproovist.

§ 4.   Proovi kontrollimine

  (1) Kui üksikprooviks on võetud puu- või köögivili, mis on pakendatud, siis turustusnormidele vastavuse kontrollimiseks pakitakse see lahti. Üksikproovi ei pea lahti pakkima, kui pakendi laad ja pakkematerjali liik võimaldavad toodet hinnata lahti pakkimata. Pakendatud pähkleid lahti ei pakita.

  (2) Enne lõikes 1 nimetatud üksikproovi lahtipakkimist kontrollitakse pakendi, sealhulgas selle materjali sobivuse ja puhtuse vastavust turustusnormile ning pakendi märgistust.

  (3) Puu- või köögivili tükeldatakse juhul, kui puu- või köögivilja turustusnorm näeb ette selle sisu vastavuse kontrollimist.

  (4) Puu- ja köögiviljapartiist prooviks eraldatud kogus pannakse pärast vastavuse kontrollimist partii hulka tagasi. Partii hulka tagasi ei panda tükeldatud puu- või köögivilja.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Lisa Puu- ja köögiviljast võetavate üksikproovide vähimad kogused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json