Teksti suurus:

Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli täpsem kord ja täpsemad tingimused ettevõtja kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning erimärgistuse ja enesekontrolli loa taotlemise kord ja taotluse vorm

Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli täpsem kord ja täpsemad tingimused ettevõtja kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning erimärgistuse ja enesekontrolli loa taotlemise kord ja taotluse vorm - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 14.10.2011, 6

Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli täpsem kord ja täpsemad tingimused ettevõtja kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning erimärgistuse ja enesekontrolli loa taotlemise kord ja taotluse vorm

Vastu võetud 05.01.2010 nr 1
RTL 2010, 3, 49
jõustumine 17.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2011RT I, 27.05.2011, 130.05.2011
11.10.2011RT I, 14.10.2011, 317.10.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 70 lõigete 2, 3 ja 5 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.06.2011, lk 1-163), artikli 10 lõigete 1, 3 ja 6, artikli 11 lõigete 1 ja 3, ning artikli 12 lõike 1 alusel.
[RT I, 14.10.2011, 3 - jõust. 17.10.2011]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1-149), lisa 1 IX osas loetletud puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli täpsem kord ja täpsemad tingimused ettevõtja andmete kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning erimärgistuse ja enesekontrolli loa taotlemise kord ja taotluse vorm.

§ 2.   Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli täpsem kord

  Põllumajandusamet kontrollib puu- ja köögivilja vastavust turustusnormidele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 11 kohaselt.
[RT I, 14.10.2011, 3 - jõust. 17.10.2011]

§ 3.   Ettevõtjate andmekogusse andmete kandmise täpsemad tingimused

  (1) Põllumajandusamet (edaspidi PMA) kannab puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse (edaspidi ettevõtjate andmekogu) komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 10 lõikes 2 nimetatud ettevõtja kohta sama artikli lõikes 5 sätestatud andmed.

  (2) Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 10 lõikega 3 ei kanta ettevõtjate andmekogusse andmeid ettevõtja kohta:
  1) kelle suhtes ei kohaldata kohustust järgida turustusnorme komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 4 kohaselt,
  2) kelle tegevus puu- ja köögiviljasektoris piirdub kauba vedamisega.
[RT I, 14.10.2011, 3 - jõust. 17.10.2011]

§ 4.   Erimärgistuse ja enesekontrolli loa taotlemise kord ja taotluse vorm

  (1) Puu- ja köögivilja turustav ettevõtja, kes vastab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 12 lõigetes 1 ja 3 sätestatud nõuetele ning soovib saada erimärgistuse ja enesekontrolli luba (edaspidi luba), esitab PMA-le lisas toodud vormi kohase taotluse.
[RT I, 14.10.2011, 3 - jõust. 17.10.2011]

  (2) PMA kontrollib ettevõtja vastavust lõikes 1 sätestatud nõuetele nii esitatud taotluse ja ettevõtjate andmekogus olevate andmete alusel kui ka kohapeal. Ettevõtja vastab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 12 lõikes 1 sätestatud nõudele, kui tema ettevõte ei ole suure riskikategooriaga ettevõte komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 11 lõike 2 tähenduses.
[RT I, 14.10.2011, 3 - jõust. 17.10.2011]

  (3) PMA otsustab loa andmise või loa andmisest keeldumise ühe kuu jooksul taotluse saamise päevast alates.

  (4) Nende ettevõtjate nimed, kellele luba on antud, avaldatakse PMA veebilehel.

  (5) Otsus loa andmisest keeldumise kohta saadetakse taotlejale otsuse tegemisest alates seitsme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga või antakse taotlejale kätte allkirja vastu.

  (6) Loa andmisega seotud dokumente säilitatakse kümme aastat.

§ 5.   Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa TAOTLUS puu- ja köögivilja erimärgistuse ja enesekontrolli loa saamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json