Teksti suurus:

Abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamise pädevuse saamiseks notarite atesteerimise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.10.2014, 7

Abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamise pädevuse saamiseks notarite atesteerimise kord

Vastu võetud 13.05.2010 nr 58
RT I 2010, 22, 111
jõustumine 28.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.10.2014RT I, 14.10.2014, 217.10.2014

Määrus kehtestatakse „Perekonnaseisutoimingute seaduse” § 4 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib notarite atesteerimist abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamise pädevuse saamiseks.

  (2) Notarite atesteerimisel hinnatakse perekonnaõiguse, nimeõiguse ja perekonnaseisutoimingute tegemise õiguslike aluste tundmist ning kontrollitakse rahvastikuregistri tarkvara kasutamise ja perekonnaseisutoimingute tegemise oskust.

  (3) Atesteerimine on ühekordne. Atesteerimisel osalevad kõik notarid, kandidaaditeenistuses olevad notarikandidaadid ja notari asendajad. Notar, kelle ametisolek on peatatud, ja notarikandidaat, kelle kandidaaditeenistus on peatunud, atesteeritakse tema soovil.

§ 2.  Notarite atesteerimise komisjon

  (1) Notareid atesteerib Justiitsministeeriumi moodustatud notarite atesteerimise komisjon (edaspidi komisjon).
[RT I, 14.10.2014, 2 - jõust. 17.10.2014]

  (2) Komisjonis on kuus liiget. Komisjoni kuuluvad:
  1) kaks Justiitsministeeriumi ametnikku;
[RT I, 14.10.2014, 2 - jõust. 17.10.2014]
  2) üks Siseministeeriumi ametnik;
[RT I, 14.10.2014, 2 - jõust. 17.10.2014]
  3) kolm Notarite Koja määratud notarit.

  (3) Komisjoni esimeheks on Justiitsministeeriumi määratud komisjoni liige.
[RT I, 14.10.2014, 2 - jõust. 17.10.2014]

  (4) Komisjoni liikme määranud isik võib määrata komisjoni liikmele asendusliikme.

§ 3.  Komisjoni töökord

  (1) Komisjon määrab oma töökorra. Komisjoni koosoleku võib pidada elektrooniliselt.

  (2) Komisjoni esimehe puudumisel asendab teda vanim koosolekul osalev liige.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui otsustamisest võtab osa vähemalt neli liiget.

  (4) Komisjon teeb otsuseid häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on määrav komisjoni esimehe hääl, esimehe puudumisel tema asendaja hääl.

  (5) Komisjoni koosolekuid protokollib esimehe määratud isik. Komisjoni otsused vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 4.  Atesteerimise sisu

  Atesteerimine koosneb kaasuse ja tarkvara kasutamise ülesande lahendamisest.

§ 5.  Atesteerimise korraldamine

  (1) Atesteerimise kaasuse lahendamise aja ja koha määrab Notarite Koda.

  (2) Atesteeritavad jagatakse atesteerimisgraafiku järgi rühmadesse. Atesteerimisgraafiku kinnitab Notarite Koja eestseisus.

  (3) Notaritest komisjoni liikmed ja asendusliikmed atesteeritakse koos selle rühmaga, mille kaasuse koostamises ja hindamises nad ei osale.

  (4) Kaasuse koostab komisjon iga atesteeritavate rühma jaoks eraldi. Notaritest komisjoni liikmed ja asendusliikmed ei tohi osaleda selle kaasuse koostamises ega tutvuda kaasusega, mida nad ise peavad atesteerimisel lahendama.

§ 6.  Atesteerimisest teatamine

  Notarite Koda teatab atesteerimise kuupäeva, kellaaja ja koha notaritele, notarikandidaatidele ja notari asendajatele vähemalt seitse päeva enne atesteerimist. Atesteeritava soovil võib atesteerimisest etteteatamise tähtaega lühendada.

§ 7.  Atesteerimine notari ametisoleku peatamise ja kandidaaditeenistuse peatumise ajal

  Notar, kelle ametisolek on peatatud, ja notarikandidaat, kelle kandidaaditeenistus on peatunud, teatab atesteerimisel või kordusatesteerimisel osalemise soovist Notarite Kojale kolme päeva jooksul atesteerimisteate saamisest.

§ 8.  Abimaterjalide kasutamine

  (1) Atesteeritav lahendab kaasuse ja ülesande iseseisvalt. Lahendamisel võib kasutada kommenteerimata õigusakte ning Riigi Teataja ja Riigikohtu lahendite andmebaasi. Komisjon võib lubada ka muu õigusaktide andmebaasi kasutamist.

  (2) Kui atesteeritav kasutab lubamatuid abimaterjale või kõrvalist abi, võib komisjon lugeda ta mitteatesteerituks.

§ 9.  Kaasus

  Kaasuse teksti, samuti selle lahenduse eest antava maksimumpunktide arvu kinnitab komisjon enne atesteerimist. Kaasus koostatakse perekonnaõiguse, nimeõiguse ja perekonnaseisutoimingute tegemise õiguslike aluste valdkonnas.

§ 10.  Tarkvara kasutamise ülesanne

  (1) Ülesanne seisneb rahvastikuregistri tarkvaraga toimingute tegemises. Ülesanne lahendatakse selleks loodud testkeskkonnas. Atesteeritavale antakse juurdepääs testkeskkonnale, milles ta lahendab ülesande iseseisvalt.

  (2) Ülesande lahendamise tähtpäeva määrab Notarite Koda.

  (3) Ülesande lahendamiseks teeb atesteeritav testkeskkonnas temale antud ülesande kohaselt kas abielu sõlmimise või abielu lahutamise kande.

§ 11.  Hindamine

  (1) Kaasuse lahendus hinnatakse arvestatuks või mittearvestatuks. Kaasuse lahendus on arvestatud, kui komisjon on andnud lahenduse eest punkte vähemalt 50% võimalikust.

  (2) Iga kaasuse lahendust hindab vähemalt kolm komisjoni liiget. Kaasuse lahendus loetakse arvestatuks, kui üle poole vastuseid hinnanud komisjoni liikmetest on hinnanud selle arvestatuks. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe antud hinne.

  (3) Ülesanne on sooritatud, kui kanne on testkeskkonda edastatud. Rahvastikuregistri volitatud töötleja väljastab komisjonile Notarite Koja määratud tähtpäevaks nimekirja, kuhu on kantud nende atesteeritavate nimed, kes on komisjoni määratud tähtpäevaks edastanud kande testkeskkonda.

§ 12.  Märgusõna

  (1) Atesteeritav märgib enda valitud märgusõna kaasuse lahendusele.

  (2) Märgusõna peab koosnema vähemalt viiest tähest ja ühest numbrist ega tohi sisaldada täpitähti.

  (3) Atesteeritav esitab komisjonile kinnises ümbrikus märgusõna koos oma nimega. Komisjon avab ümbrikud pärast kaasuse lahenduse hindamist.

  (4) Atesteeritav salvestab kaasuse lahenduse, kasutades faili nimena märgusõna.

  (5) Atesteerimistulemuste kinnitamise otsusesse märgitakse atesteeritava nime juurde tema märgusõna.

§ 13.  Atesteerimistulemuste kinnitamine

  (1) Atesteeritav loetakse atesteerituks, kui kaasuse lahendus on arvestatud ja ülesanne sooritatud.

  (2) Komisjon kinnitab atesteerimistulemused otsusega 14 päeva jooksul atesteerimise toimumisest. Komisjoni esimees ja protokollija allkirjastavad otsuse atesteerimistulemuste kinnitamise kohta digitaalselt või paberil. Otsus saadetakse Notarite Kojale.

  (3) Notarite Koda saadab atesteeritavale otsuse tema atesteerimistulemuse kohta e-kirjaga kahe tööpäeva jooksul atesteerimistulemuste teadasaamisest arvates.

  (4) Kui kaasuse lahendamise aja ja ülesande lahendamise tähtpäeva vaheline aeg on üle 14 päeva, võib komisjon otsustada kinnitada ja atesteeritavale avaldada kaasuse lahenduse tulemuse enne atesteerimistulemuste kinnitamist. Tulemuste avaldamise korraldab Notarite Koda.

§ 14.  Atesteerimisele ilmumata jäämine

  (1) Mõjuval põhjusel atesteerimisele ilmumata jäämise korral otsustab uue atesteerimise toimumise aja ja koha komisjon Notarite Koja ettepanekul.

  (2) Mõjuvaks põhjuseks loetakse haigestumist, kui selle tõendamiseks esitatakse arstitõend, või muu atesteerimisele ilmumist takistanud asjaolu komisjoni otsusel.

§ 15.  Kordusatesteerimine

  (1) Mõjuva põhjuseta atesteerimisele ilmumata jäämise korral või vastavalt atesteerimistulemustele loetakse atesteeritav mitteatesteerituks ja suunatakse kordusatesteerimisele.

  (2) Kordusatesteerimise toimumise aja ja koha määrab komisjon Notarite Koja ettepanekul. Kordusatesteerimine ei või toimuda varem kui 30 päeva pärast atesteerimist. Kordusatesteerimisest teatab Notarite Koda atesteeritavale vähemalt 20 päeva enne selle toimumist.

  (3) Kui atesteeritavat ei saa kordusatesteerimise tulemuste põhjal lugeda atesteerituks või ta jääb mõjuva põhjuseta kordusatesteerimisele ilmumata, suunab komisjon atesteeritava uuesti kordusatesteerimisele, mille kulud tasub atesteeritav Notarite Kojale.

  (4) Kordusatesteerimisele kohaldatakse atesteerimise kohta sätestatut.

§ 16.  Atesteerimistulemuste vaidlustamine

  Komisjoni otsust atesteerimistulemuste kinnitamise kohta saab vaidlustada „Haldusmenetluse seaduses” sätestatud korras.

§ 17.  Rakendussätted

  (1) Notarid, kelle ametitegevus on enne 1. juulit 2010. a toimuva atesteerimise ja sellele järgneva kordusatesteerimise ajal peatatud või kellele on nimetatud ajal määratud „Notariaadiseaduse” § 20 lõike 1 alusel asendaja, atesteeritakse käesolevas määruses sätestatud korras mõistliku aja jooksul notari poolt ametitegevuse jätkamise teate esitamisest. Sätet kohaldatakse ka nimetatud ajal kandidaaditeenistusest eemalviibivate notarikandidaatide ja töökohustustest eemalviibivate notari asendajate suhtes.

  (2) Pärast 1. juulit 2010. a notariks ja notari asendajaks nimetatuid ning teenistusse võetud notarikandidaate atesteerib „Notariaadiseaduse” § 27 lõikes 1 nimetatud eksamikomisjon, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid atesteerimise sisule.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json