Teksti suurus:

Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vormi ja tehnilise kirjelduse ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu kehtestamine ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 14.10.2014, 12

Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vormi ja tehnilise kirjelduse ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu kehtestamine ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine

Vastu võetud 09.12.2010 nr 170
RT I, 17.12.2010, 3
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.08.2011RT I, 09.08.2011, 101.01.2012
22.08.2013RT I, 27.08.2013, 101.09.2013, osaliselt 30.08.2013
10.10.2014RT I, 14.10.2014, 320.10.2014

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõigete 1 ja 5, § 342 lõike 1 ning § 343 lõike 3 alusel.

1. peatükk Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus 

§ 1.   Elamisloakaardi vorm

  (1) Elamisloakaart on polükarbonaadist valmistatud ümarate nurkadega kaart mõõtmetega 8,55 cm×5,4 cm vastavalt EVS-EN ISO/IEC 7810 standardile.

  (2) Elamisloakaardi vorm peab vastama Euroopa Liidu Nõukogu määrustes (EÜ) 1030/2002 (EÜT L 157, 15.06.2002, lk 1–7) ja (EÜ) 380/2008 (ELT L 115, 29.04.2008, lk 1–7) sätestatud nõuetele ning käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Elamisloakaardi esikülje kirjeldus

  (1) Elamisloakaardi esikülg on kujundatud punase ja sinise värvi kombinatsioonis ning ultraviolettvalguses kollase ja sinisena fluorestseerivas trükis.

  (2) Ultraviolettvalguses on nähtavad lainelistele joontele vaheldumisi kantud tähed ning lühendid „EU”.

  (3) Vasaku serva ülanurgas esitatakse elamisloakaardi väljaandja riigi lühend „EST”, millest paremale on optiliselt muutuva trükivärviga (värvus muutub rohelisest kuldseks) trükitud ICAO sümbol, mis tähistab kontaktivaba kiibiga masinloetavat reisidokumenti.

  (4) Parema serva keskossa on trükitud Eesti Vabariigi suure riigivapi stiliseeritud kujutis.

  (41) Parema serva keskossa trükitud Eesti Vabariigi suure riigivapi stiliseeritud kujutise alla on lisatud elamisloakaardi juurdepääsunumber.
[RT I, 14.10.2014, 3 - jõust. 20.10.2014]

  (5) Ülaosas on laineline korduv mikrokirjas tekst „EST” ning alaosas mikrokirjas laineline korduv tekst „EESTI”.

  (6) Vasaku serva keskosas asub elamisloakaardi kasutaja fotokujutise ala. Fotokujutise alal ilmub nurga alt vaadatuna nähtavale hõbedane muster.

  (7) Elamisloakaardi kasutaja fotokujutise ala ülaosa katab osaliselt:
  1) esikülje pinda süvendatud Eesti Vabariigi territooriumi kontuuri kujutav varikujutis, mille piirjoonele on kantud tekst „EESTI VABARIIK REPUBLIC OF ESTONIA”;
  2) mittemetalliseeritud difraktsiooniline optiliselt muutuva kujutisega element.

  (8) Elamisloakaardi esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljade nimetused:
  1) NIMI;
  2) KEHTIV KUNI;
  3) VÄLJAANDMISE KOHT JA KUUPÄEV;
  4) LOA LIIK;
  5) MÄRKUSED.
  6) [kehtetu - RT I, 14.10.2014, 3 - jõust. 20.10.2014]

§ 3.   Elamisloakaardi tagakülje kirjeldus

  (1) Elamisloakaardi tagakülg on kujundatud punase ja sinise värvi kombinatsioonis ning ultraviolettvalguses kollaselt ja siniselt fluorestseerivas iiristrükis.

  (2) Ultraviolettvalguses nähtavas trükis on lainelistele joontele vaheldumisi kantud viisnurgad ning lühendid „EU”.

  (3) Parema serva ülaosas on optiliselt muutuvate kujutistega element, mis sisaldab erineva nurga alt vaadates pääsukese ja rukkilille kujutisi.

  (4) Parema serva keskosas on rukkilille kujutist sisaldav latentne filterkujutis.

  (5) Parema serva keskosas on elamisloakaardi kahekohaline seeriatähis. Tähise esimene element on nähtav lisaks ka infrapunases valguses ja tähise teine element on siniselt fluorestseerivana nähtav ultraviolettvalguses.

  (6) Vasaku serva keskosas asub kontaktkiip, millele kantakse §-s 5 loetletud digitaalsed andmed.

  (7) Masinloetava koodi alas on kontuurtekstina sõna „EESTI”.

  (8) Ülaosas on kaks pinnalt eenduvat erineva suurusega rukkilille kujutist, mille üks õieleht sisaldab korduvat mikroteksti „EESTI VABARIIK”.

  (9) Elamisloakaardi tagaküljel on järgmised andmeväljade nimetused:
  1) SÜNNIAEG JA -KOHT;
  2) KODAKONDSUS;
  3) SUGU;
  4) ISIKUKOOD;
  5) MÄRKUSED.

2. peatükk Elamisloakaardile kantavad andmed 

§ 4.   Elamisloakaardile kantavad andmed

  (1) Elamisloakaardile kantakse andmed lasergraveerimise teel.

  (2) Elamisloakaardi esiküljele kantakse järgmised andmed:
  1) elamisloakaardi nimetus;
  2) elamisloakaardi kasutaja perekonnanimi;
  3) elamisloakaardi kasutaja eesnimi;
  4) elamisloakaardi kehtivuse viimane kuupäev;
  5) elamisloakaardi väljaandmise koht ja kuupäev;
  6) elamisloa, elamisõiguse või Eestis viibimise loa liik;
[RT I, 09.08.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  7) märkused;
  8) elamisloakaardi kasutaja fotokujutis;
  9) elamisloakaardi kasutaja allkirjakujutis;
  10) elamisloakaardi number;
  11) elamisloakaardi juurdepääsunumber.
[RT I, 14.10.2014, 3 - jõust. 20.10.2014]

  (3) „Välismaalaste seaduse” alusel taotletud elamisloa väljundina väljaantava elamisloakaardi esikülje ülemise serva keskossa kantakse dokumendi nimetus „ELAMISLUBA” ning alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „Residence permit”.

  (4) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme poolt „Euroopa Liidu kodaniku seaduse” alusel taotletud elamisõiguse väljundina väljaantava elamisloakaardi esikülje ülemise serva keskossa kantakse dokumendi nimetus „Liidu kodaniku pereliikme ELAMISLUBA” ning alaossa dokumendi ingliskeelne nimetus „Residence card of a family member of a Union citizen”.

  (41) „Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse” alusel Eestis viibiva kolmanda riigi kodaniku või tema ülalpeetava isiku taotletud elamisloakaardi esikülje ülemise serva keskosasse kantakse dokumendi nimetus „Eesti Vabariigis viibimise luba” ning alaosasse dokumendi ingliskeelne nimetus „Right of stay in the Republic of Estonia”.
[RT I, 09.08.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (42) „Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse” alusel Eestis viibiva välismaalase ülalpeetava isiku taotletud elamisloakaardi esikülje keskosasse kantakse märge „Ülalpeetav/DEPENDANT”.
[RT I, 09.08.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Elamisloakaardi esiküljele märkuste väljale kantakse järgmised andmed:
  1) elamisloa, elamisõiguse või Eestis viibimise loa liik inglise keeles;
[RT I, 09.08.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  2) elamisloa või elamisõiguse kehtivusaeg, kui elamisluba või elamisõigus on tähtajaline;
  21) Eestis viibimise loa kehtivusaeg;
[RT I, 09.08.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  22) Eestis või muus Euroopa Liidu liikmesriigis rahvusvahelise kaitse ning Eestis pikaajalise elaniku elamisloa saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „Rahvusvahelise kaitse andis”, „International protection”, „granted by [liikmesriigi EVS-EN ISO 3166-1 kohane lühend] on [rahvusvahelise kaitse andmise kuupäev]”;
[RT I, 27.08.2013, 1 - jõust. 30.08.2013]
  3) vajaduse korral muud andmed.

  (6) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu isiku elamisloakaardi esikülje andmeväljale „KASUTAJA ALLKIRI” kantakse rukkilille stiliseeritud kujutised. Elamisloakaardi esikülje vastavale andmeväljale võib kanda 7–14-aastase või piiratud teovõimega täisealise isiku allkirjakujutise.

  (7) Elamisloakaardi tagaküljele kantakse järgmised andmed:
  1) elamisloakaardi kasutaja sünniaeg ja -koht riigi nime lühendina vastavalt elamisloakaardi väljaandmise hetkel kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  2) elamisloakaardi kasutaja kodakondsus riigi nime lühendina vastavalt elamisloakaardi väljaandmise hetkel kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  3) elamisloakaardi kasutaja sugu;
  4) elamisloakaardi kasutaja isikukood vöötkoodi ja alfanumeerilisel kujul;
  5) elamisloakaardi number vöötkoodi kujul;
  6) märkused.

  (8) Tagakülje märkuste väljale kantakse:
  1) töötamise õigusega seotud andmed, kui taotleja viibib Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel;
[RT I, 27.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  11) „Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse” alusel Eestis viibiva kolmanda riigi kodaniku või tema ülalpeetava isiku taotletud elamisloakaardi puhul märked „RAHVUSV. SÕJALINE KOOSTÖÖ”, „AINULT EESTIS VIIBIMISEKS” ja ingliskeelne märge „ONLY FOR STAY IN ESTONIA”;
[RT I, 09.08.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  2) vajaduse korral muud andmed.

  (9) Tagakülje alumisele äärele masinloetava koodi alale kantakse vastavalt ICAO 9303 spetsifikatsioonile struktureeritud kujul järgmised andmed:
  1) dokumendi liik (RP);
  2) väljaandja riigi kood (EST);
  3) elamisloakaardi number;
  4) elamisloakaardi kasutaja sünniaeg;
  5) elamisloakaardi kasutaja sugu;
  6) elamisloakaardi kehtivuse viimane kuupäev;
  7) elamisloakaardi kasutaja kodakondsus;
  8) elamisloakaardi kasutaja perekonnanimi;
  9) elamisloakaardi kasutaja eesnimi.

  (10) Parema serva ülaosas on optiliselt muutuvate kujutistega element, millele kantakse erineva nurga alt nähtavale ilmuv elamisloakaardi number.

§ 5.   Elamisloakaardile kantavad digitaalsed andmed

  (1) Elamisloakaardi kontaktkiibile kantakse isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat, digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat ning nendes sertifikaatides sisalduvatele avalikele võtmetele üheselt vastavad isiklikud võtmed ja andmefail.

  (2) Isiku digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi väljaandja;
  2) sertifikaadi number;
  3) sertifikaadi omaniku perekonnanimi;
  4) sertifikaadi omaniku eesnimi;
  5) sertifikaadi omaniku isikukood;
  6) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  7) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  8) sertifikaadi kasutamiseks ettenähtud elektronpostiaadress;
  9) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (3) Digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat sisaldab järgmisi andmeid:
  1) sertifikaadi väljaandja;
  2) sertifikaadi number;
  3) sertifikaadi omaniku perekonnanimi;
  4) sertifikaadi omaniku eesnimi;
  5) sertifikaadi omaniku isikukood;
  6) sertifikaadi moodustamise kuupäev ja kellaaeg;
  7) sertifikaadi kehtivuse viimane kuupäev ja kellaaeg;
  8) sertifikaadi kasutusvaldkond.

  (4) Andmefail sisaldab järgmisi andmeid:
  1) elamisloakaardi kasutaja perekonnanimi;
  2) elamisloakaardi kasutaja eesnimi;
  3) elamisloakaardi kasutaja sugu;
  4) elamisloakaardi kasutaja kodakondsus riigi nime lühendina vastavalt elamisloakaardi väljaandmise hetkel kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  5) elamisloakaardi number;
  6) elamisloakaardi kasutaja sünniaeg;
  7) elamisloakaardi kasutaja isikukood;
  8) elamisloakaardi kasutaja sünnikoht riigi nime lühendina vastavalt elamisloakaardi väljaandmise hetkel kehtivale EVS-EN ISO 3166-1 standardile;
  9) elamisloakaardi number;
  10) elamisloakaardi kasutaja elamisloa, elamisõiguse või Eestis viibimise loa andmed;
[RT I, 09.08.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  11) elamisloakaardi kehtivuse viimane kuupäev;
  12) elamisloakaardi väljaandmise kuupäev.

  (5) Elamisloakaardi kontaktivabale elektroonilisele andmekandjale kantakse vastavalt ICAO 9303-1 spetsifikatsioonile digitaalselt:
  1) käesoleva määruse § 4 lõike 2 punktis 8 ja § 4 lõikes 9 nimetatud andmed;
  2) elamisloakaardi kasutaja sõrmejäljekujutised koos sõrme indeksnumbriga ja kiibile salvestatud sõrmejäljekujutiste arv;
  3) sõrmejäljekujutistele juurdepääsu haldamise avaliku võtme info;
  4) aktiivse autentimise avaliku võtme info.

  (6) Elamisloakaardile kantavad digitaalsed andmed kehtivad sama kaua kui elamisloakaart, millele need kantakse.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

§ 7.   Enne 20. oktoobrit 2014. a kehtinud nõuete kohaselt väljaantavad dokumendid

  Käesoleva määruse enne 20. oktoobrit 2014. a kehtinud redaktsioonis sätestatud nõuete kohast elamisloakaarti võib välja anda kuni 31. oktoobrini 2014. a.
[RT I, 14.10.2014, 3 - jõust. 20.10.2014]

Lisa Elamisloakaardi vorm
[RT I, 14.10.2014, 3 - jõust. 20.10.2014]

/otsingu_soovitused.json