Teksti suurus:

Riigi keskkonnakaitseinspektori vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.10.2014, 15

Riigi keskkonnakaitseinspektori vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord

Vastu võetud 13.10.2014 nr 43

Määrus kehtestatakse keskkonnajärelevalve seaduse § 14 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse:
  1) riigi keskkonnakaitseinspektori, Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseinspektor välja arvatud, (edaspidi inspektor) vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord;
  2) Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseinspektori (edaspidi KKI inspektor) vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord.

§ 2.   Vormiriietuse eseme kandmisaeg

  (1) Vormiriietuse ese antakse kandmiseks tähtajatult.

  (2) Vormiriietuse ese vahetatakse uue vastu välja selle tegeliku kulumise alusel, kuid mitte sagedamini, kui on minimaalne kandmisaeg.

  (3) Vormiriietuse eseme minimaalne kandmisaeg sõltub sellest, kas vormiriietusega täidetakse suurem osa teenistusülesannetest väli- või sisetingimustes. Inspektori vormiriietuse eseme minimaalne kandmisaeg on sätestatud määruse lisas 1 ja KKI inspektori vormiriietuse eseme arv ja minimaalne kandmisaeg on sätestatud määruse lisas 2.

  (4) Kui vormiriietuse ese on veel kasutuskõlblik, pikendatakse kandmisaega 6–12 kuu võrra.

  (5) Uue vormiriietuse eseme väljaandmise vajaduse või kandmisaja pikendamise, samuti määruse lisas 1 esitatud inspektori vormiriietuse või määruse lisas 2 esitatud KKI inspektori vormiriietuse minimaalse kandmisaja rakendamise sõltuvalt ametniku töökohustusest kas väli- või sisetingimustes otsustab järelevalveasutuse juht või tema määratud isik.

  (6) Uue vormiriietuse eseme väljaandmine enne kandmisaja lõppemist on lubatud, kui kandja tasub vormiriietuse eseme väljavahetamise korral selle jääkväärtuse. Vormiriietuse eseme jääkväärtuse leidmiseks jagatakse selle maksumus kandmisaja pikkusega päevades ning korrutatakse päevade arvuga, mis jääb puudu kandmisaja lõpust.

  (7) Teenistusest lahkumisel tagastatakse väljastatud vormiriietuse ese, mille kandmisaeg ei ole veel lõppenud, välja arvatud juhul, kui teenistusest lahkumine on seotud pensionile jäämisega. Vormiriietuse kandja võib omandada temale väljastatud vormiriietuse eseme, hüvitades selle jääkväärtuse.

  (8) Vormiriietuse eseme kasutuskõlbmatuks muutumisel kandja süül enne selle kandmisaja lõppemist tasub kandja selle jääkväärtuse. Kui vormiriietuse ese on enne kandmisaja lõppemist muutunud kasutamiskõlbmatuks teenistusülesande täitmisel asjaolu tõttu, mida kandja ei saanud vältida, vahetatakse vormiriietuse ese uue vastu välja selle jääkväärtust kandjalt sisse nõudmata.

§ 3.   Vormiriietuse eseme arvestus

  Vormiriietuse eseme väljaandmise arvestust peetakse arvestuskaardil, millele kantakse:
  1) kandja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  2) vormiriietuse eseme nimetus;
  3) vormiriietuse eseme väljaandmise kuupäev;
  4) vormiriietuse eseme hind;
  5) vormiriietuse eseme kandmisaeg;
  6) tekst, mille kohaselt kandja kohustub enda kulul hooldama vormiriietuse eset ning tagastama selle hooldatult töölt lahkumisel, kui ta lõpetab teenistusvahekorra enne vormiriietuse eseme kandmisaja lõppemist, või tasuma selle jääkväärtuse;
  7) vormiriietuse eseme saanud ametniku allkiri.

§ 4.   Eririietuse eseme arvestus

  Eririietuse eseme väljaandmise arvestust peetakse arvestuskaardil, millele kantakse:
  1) kandja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  2) eririietuse eseme nimetus ja seisukord väljaandmisel;
  3) eririietuse eseme väljaandmise kuupäev ja kandja allkiri selle vastuvõtmise kohta;
  4) eririietuse eseme tagastamise aeg ja selle tagasi võtnud töötaja allkiri;
  5) märkused eririietuse eseme seisukorra kohta selle tagasivõtmisel.

§ 5.   Vormiriietusel kanda lubatud märgid

  (1) Teenetemärkidest võib vormiriietusel kanda teenetemärkide seadusega kehtestatud korras antud märke. Lisaks teenetemärkidele võib vormiriietusel kanda ka hariduse- ja kutsemärke.

  (2) Lõikes 1 nimetamata märkide kandmine vormiriietusel on keelatud.

§ 6.   Märkide kandmine vormiriietusel

  (1) Teenetemärke kantakse vormipintsaku või vormijaki rinnaosal vasakul poolel, kui märgi kandmise kord ei näe ette teistsugust kandmist. Kõrgema järgu märgid paigutatakse paremale poole.

  (2) Hariduse- ja kutsemärke kantakse pintsaku või jaki vasaku rinnatasku peal. Kanda võib kuni nelja märki kandja enda valikul.

  (3) Märke asendavaid linte kantakse vasaku rinnatasku kohal selle ülaäärest 30 mm kaugusel, kui märgi kandmise kord ei näe ette teisiti.

§ 7.   Vormiriietuse eseme hooldamine

  Vormiriietuse eset hooldab seda kandev inspektor või KKI inspektor.

2. peatükk Inspektori vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord 

1. jagu Vormiriietuse väljaandmine ja kandmine 

§ 8.   Vormiriietuse väljaandmine

  Vormiriietus antakse inspektorile komplekteerituna Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari 2003. a määruse nr 11 „Riigi keskkonnakaitseinspektori vormiriietuse ja ametitunnuste kirjeldus” §-s 1 nimetatud esemetest.

§ 9.   Vormiriietuse kandmise kohustuslikkus

  (1) Vormiriietuse kandmine on inspektorile tööülesannete täitmisel kohustuslik, välja arvatud juhul, kui see ei ole otstarbekas või võib järelevalvetoiminguid takistada. Vormiriietust on lubatud kanda ka väljaspool tööaega tingimusel, et selle kandja käitub hea tava kohaselt.

  (2) Välisriikides viibides võib inspektor kanda vormiriietust järelevalveasutuse juhi loal.

§ 10.   Lipsu ja peakatte kandmine

  (1) Meeste pintsaku juurde kantakse lipsu. Vormisviitrit ning särki, kui need on pealisrõivaks, võib kanda lipsuta.

  (2) Vormiriietust on lubatud kanda peakatteta.

2. jagu Eririietuse väljaandmine ja kandmine 

§ 11.   Eririietus

  Järelevalvetoimingute tegemiseks, kus vormiriietuse kandmine ei ole kohane või on oht, et vormiriietus saab kannatada, antakse inspektorile ajutiseks kasutamiseks järgmisi eririietuse esemeid:
  1) kittel;
  2) kummeeritud kombinesoon;
  3) veekindel kombinesoon;
  4) kiirguskaitse rõivakomplekt;
  5) present- või kummipõll;
  6) present- või kummikindad;
  7) vihmakeep;
  8) päästevest;
  9) ohutusvest;
  10) pikad kummikud;
  11) vöörihm.

§ 12.   Eririietuse eseme hooldamine

  Eririietuse eseme hooldamise kohustus on lähtudes eririietuse eseme hooldusvajadusest järelevalveasutuse juhi või tema volitatud isiku otsuse alusel järelevalveasutusel või inspektoril.

3. peatükk KKI inspektori vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord 

1. jagu Vormiriietuse väljaandmine 

§ 13.   Vormiriietuse väljaandmine ja esemete komplekteerimine

  (1) Vormiriietus antakse KKI inspektorile komplekteerituna Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2014. a määruse nr 153 „Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseinspektori vormiriietuse ja ametitunnuste kirjeldus” §-s 1 nimetatud esemetest.

  (2) Vormiriietuse esemetest komplekteeritakse esindusvorm või tavavorm.

§ 14.   Esindusvorm

  Esindusvorm komplekteeritakse järgmiste vormiriietuse esemete hulgast:
  1) päevasärk (pikkade või lühikeste varrukatega);
  2) meeste pintsak;
  3) naiste bleiser;
  4) viigipüksid;
  5) klassikaline seelik;
  6) vest;
  7) kootud vest;
  8) sviiter;
  9) lips;
  10) lipsunõel;
  11) püksirihm;
  12) mantel;
  13) talvejope (lühike või pikk);
  14) suvejope;
  15) meeste müts;
  16) naiste kübar;
  17) nahkkindad;
  18) sall;
  19) meeste klassikalised kingad;
  20) naiste klassikalised kingad;
  21) meeste klassikalised saapad;
  22) naiste klassikalised saapad.

§ 15.   Tavavorm

  Tavavorm komplekteeritakse järgmiste vormiriietuse esemete hulgast:
  1) pullover;
  2) fliisjakk;
  3) suvepüksid;
  4) püksirihm;
  5) suveseelik;
  6) T-särk;
  7) pikeesärk;
  8) tööjalatsid;
  9) naiste madalad kingad;
  10) sisejalatsid;
  11) talvejope (lühike või pikk);
  12) suvejope;
  13) tööpüksid;
  14) poolkombinesoon;
  15) suvine nokkmüts;
  16) talvine nokkmüts;
  17) kootud müts;
  18) sall;
  19) sõrmkindad;
  20) labakindad;
  21) töösaapad.

2. jagu Vormiriietuse kandmine 

§ 16.   Vormiriietuse kandmise üldised põhimõtted

  (1) Vormiriietuse kandmine on KKI inspektorile teenistusülesannete täitmisel kohustuslik, välja arvatud juhul, kui see võib järelevalvetoiminguid takistada.

  (2) Välisriigis viibides võib KKI inspektor kanda vormiriietust Keskkonnainspektsiooni peadirektori loal.

  (3) KKI inspektori vormiriietusel on nimesilt.

  (4) KKI inspektor võib kanda vormiriietust väljaspool tööaega tingimusel, et selle kandja käitub hea tava kohaselt.

  (5) Esindusvormi kantakse teenistusülesannete täitmisel, mis on seotud Keskkonnainspektsiooni esindamisega teistes ametiasutustes või kolmandate isikute ees või Keskkonnainspektsiooni ruumides.

  (6) Tavavormi kantakse teenistusülesannete täitmisel, mis on seotud riikliku järelevalve või menetlustoimingute tegemisega, nii sise- kui välitingimustes või Keskkonnainspektsiooni ruumides.

§ 17.   Vormiriietuse esemete kombineerimine

  (1) Välitingimustes kantakse vormiriietust koos peakattega või ilma. Meeste mütsi või naiste kübarat kantakse koos mantliga.

  (2) Meeste pintsaku all kantakse päevasärki koos lipsuga. Sviitri all kantakse päevasärki koos lipsuga või ilma lipsuta.

  (3) Meeste pintsakut või naiste bleisrit ei kanta koos lühikese talve- või suvejopega.

  (4) Klassikalist seelikut ei kanta koos talve- või suvejopega.

  (5) Vormiriietust kantakse koos vormi juurde kuuluvate jalatsitega.

3. jagu Eririietuse väljaandmine ja kandmine 

§ 18.   Eririietus

  Teenistusülesannete täitmiseks, kus vormiriietuse kandmine ei ole kohane või on oht, et vormiriietus saab kannatada, antakse KKI inspektorile ajutiseks kasutamiseks järgmisi eririietuse esemeid:
  1) ohutusvest;
  2) töösõrmikud;
  3) töökindad;
  4) soe pesu;
  5) sokid;
  6) kummisaapad;
  7) muud erivahendid sõltuvalt konkreetse teenistusülesande iseloomust.

§ 19.   Eririietuse eseme hooldamine

  Eririietuse eseme hooldamise kohustus on Keskkonnainspektsiooni peadirektori või tema volitatud isiku otsuse alusel eririietuse eseme hooldamise eest vastutaval teenistujal või eset kasutaval KKI inspektoril ja hooldamine sõltub eririietuse eseme hooldusvajadusest.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 13. mai 2003. a määrus nr 41 „Riigi keskkonnakaitseinspektori vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord” (RTL 2003, 63, 885) tunnistatakse kehtetuks.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 17. oktoobril 2014. aastal.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Inspektori vormiriietuse eseme minimaalne kandmisaeg

Lisa 2 KKI inspektori vormiriietuse eseme arv ja minimaalne kandmisaeg

/otsingu_soovitused.json