Teksti suurus:

Valga maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 14.10.2020, 1

Valga maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 12.10.2020 nr 80

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitse alt väljaarvamine

  (1) Loodusobjektide hävimise või nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Valga maakonnas asuvad kaitstavad pargid ja puistud:
  1) Hargla haigla puudegrupp Valga vallas (KLO1200542)1;
  2) Holdre männikud Tõrva vallas (KLO1000472);
  3) Iigaste park Valga vallas (KLO1200585);
  4) Kasemäe talu iluaed Valga vallas (KLO1200435);
  5) Kaubi kaasik Tõrva vallas (KLO1000486);
  6) Koikküla park Valga vallas (KLO1200121);
  7) Komsi puistu Otepää vallas (KLO1200426);
  8) Laanemetsa park Valga vallas (KLO1200124);
  9) Oore männikud Valga vallas (KLO1000555);
  10) Riidaja männikud Tõrva vallas (KLO1000027);
  11) Sõpruse park Tõrva linnas (KLO1200132);
  12) Säde park Valga linnas (KLO1200137);
  13) Tambre parkmets Valga linnas (KLO1200430);
  14) Vaitka männik Valga vallas (KLO1000122);
  15) Valga veterinaarravila park Valga linnas (KLO1200545);
  16) Vargasaare puistud Valga vallas (KLO1200092).

  (2) Kaitstavate loodusobjektide kattumise vältimiseks arvatakse kaitstava puistuna kaitse alt välja Tündre looduskaitsealal asuvad Paluora puistud (KLO1200070).

§ 2.  Kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Valga Rajooni TSN Täitevkomitee 29. augusti 1958. a otsuse nr 150 „Looduskaitse organiseerimisest Valga rajoonis” lisa 1 „Rajoonis asuvate kohaliku kaitse alla võetud objektide nimekiri” alajaotuse „2. Tõlliste k/n” punkt 3 (Iigaste park), alajaotuse „3. Puka k/n” punkt 5 (Komsi talu ümbruse puistu), alajaotuse „5. Kaagjärve k/n” punkt 5 (Kasemäe talu iluaed koos pihlakale poogitud pirniga), alajaotuse „6. Taheva k/n” punktid 1 (Koikküla park koos alleedega) ja 2 (Laanemetsa park) ning alajaotuse „7. Valga linn” punktid 2 („Säde” park) ja 5 Ränimõisa park (keskkonnaregistris Valga veterinaarravila park);
  2) Valga Rajooni TSN Täitevkomitee 5. juuni 1964. a otsuse nr 67 „Looduse kaitsest Valga rajoonis” lisa 1 „Riikliku looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide loetelu” alajaotuse A „Maastiku üksikelemendid” punkt 13 (Hargla maahaigla juures kasvavad põlised puud koos ümbritseva metsaga, keskkonnaregistris Hargla haigla puudegrupp), alajaotuse B „Pargid, puiesteed, puudegrupid ja puistud” punktid 6 (Iigaste park), 13 (Puistu Komsi pere ümbruses), 17 (Kasemäe kaasik ja iluaed koos pihlakale poogitud pirniga, keskkonnaregistris Kasemäe talu iluaed), 18 (Koikküla park koos puiesteedega), 20 (Laanemetsa park), 40 („Säde” park), 41 (Veterinaarravila park Tartu maantee ääres) ja 46 („Sõpruse park”);
  3) Valga Rajooni TSN Täitevkomitee 16. aprilli 1974. a otsuse nr 104 „Looduse üksikobjektide täiendavast kaitse alla võtmisest” punktid 3 (Tambre pargimets), 5 (Pikasilla–Mustla tee ääres asuv kasetukk, keskkonnaregistris Kaubi kaasik) ja 8 (Holdre m/k asuvad puistud kv 24 ja 25, keskkonnaregistris Holdre männikud);
  4) Valga Rajooni TSN Täitevkomitee 11. märtsi 1976. a otsuse nr 72 „Pargi iseloomuga ja maastikku ilmestavate puistute täiendavast kaitse alla võtmisest” punkt 2 (Iigaste metskonna kv 99 er 17 ja kv 100 er 11 − kokku 2,7 ha − kõrge männik nn Vargasaarel, keskkonnaregistris Vargasaare puistu), punkt 4 (Taagepera metskonna kv 150 er-d 14, 16, 17 ja kv 151 er 16 – kokku 11,9 ha – maastikku ilmestavad männimetsaga kaetud kuplid, keskkonnaregistris Paluora puistud), punktis 5 nimetatud Taheva metskonna kv 25 er 10 olev pargiiseloomuga männik Vaitka metsavahi asukohas (keskkonnaregistris Vaitka männik), punktis 6 nimetatud pargiiseloomuga männikud perspektiivsel Väike-Emajõe-äärsel puhkealal (keskkonnaregistris Riidaja männikud) ja punkt 7 (Valga metskonna kv 101 er-d 1, 12-13, 8 ha − pargiiseloomuga okaspuupuistu Tambre suvilate-linnakese juures, keskkonnaregistris Tambre parkmets).

§ 3.  Otsuste kehtetuks tunnistamise põhjendus

  Põhjendused parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 23. mai 2011. a käskkirjaga nr 720 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 6.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Rene Kokk
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json