Teksti suurus:

Lepingu nr 1-13/19/2450-1 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 14.10.2020, 3

Lepingu nr 1-13/19/2450-1 muutmine

Vastu võetud 13.10.2020

Lisa 1
09.11.2019. a sõlmitud
„Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu” nr 1-13/19/2450-1 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, aadressiga Teelise 4, Tallinn, mida esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 30.01.2020 käskkirja nr 1-2/20/102 alusel,

ja

Eurostauto OÜ, registrikoodiga 11552317, aadressiga Kadaka tee 72a, 12618 Tallinn (edaspidi „Teostaja”), mida esindab juhatuse liige Kalle Kaldjärv, kes tegutseb põhikirja alusel,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Muuta ja sõnastada Poolte vahel 09.11.2019. a sõlmitud Lepingu punkt 2.2 järgmiselt:
„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele
M1- ja N1-kategooria JEEP ning
M1- ja N1-kategooria NISSAN sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Eurostauto OÜ

Teelise 4

Kadaka tee 72a

10916 Tallinn

12618 Tallinn

Tel. 611 9300

Tel. 671 0900

E-post: info@mnt.ee

E-post: info@eurostauto.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 11552317

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json