Teksti suurus:

Rahandusministri 22. septembri 2020. a määruse nr 34 „Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 14.10.2022, 1

Rahandusministri 22. septembri 2020. a määruse nr 34 „Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks” muutmine

Vastu võetud 12.10.2022 nr 45

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 91 lõike 5 alusel.

Rahandusministri 22. septembri 2020. a määruses nr 34 „Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks” tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla, sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu ja juhatuse liige;”;

2) lõike 1 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

„19) Haridus- ja Noorteameti, Kaitsepolitseiameti, Kaitseressursside Ameti, Keeleameti, Keskkonnaameti, Konkurentsiameti, Maa-ameti, Maksu- ja Tolliameti, Muinsuskaitseameti, Patendiameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Põllumajandus- ja Toiduameti, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Päästeameti, Ravimiameti, Riigi Infosüsteemi Ameti, Sotsiaalkindlustusameti, Statistikaameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Terviseameti, Transpordiameti ja Välisluureameti peadirektor;”;

3) lõike 1 punktist 20 jäetakse välja tekstiosa „, Keskkonnainspektsiooni”;

4) lõiget 1 täiendatakse punktiga 23 järgmises sõnastuses:

„23) Rahapesu Andmebüroo juht.”;

5) lõike 1 punktides 13, 16, 18, 20 ja 21 asendatakse sõna „või” sõnaga „ja”.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json