Teksti suurus:

Õpetaja lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.11.2012, 12

Õpetaja lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Vastu võetud 25.08.2010 nr 51
RT I 2010, 60, 419
jõustumine 01.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.11.2012RT I, 14.11.2012, 417.11.2012

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 77 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õpetaja lähtetoetuse (edaspidi lähtetoetus) taotlemise, taotluste menetlemise, lähtetoetuse maksmise ja maksmise peatumise ning lähtetoetuse tagasinõudmise kord.

§ 2.   Lähtetoetuse taotlemine

  (1) Isik esitab hiljemalt neli kuud pärast lähtetoetuse saamise õiguse tekkimist lähtetoetuse saamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile (edaspidi ministeerium) kirjalikus või elektroonilises vormis taotluse koos kooli direktori kaasallkirjaga. Mitmes koolis töötamise korral esitab isik taotluse kõigi direktorite kaasallkirjadega.

  (2) Esitatud taotluses märgitakse:
  1) õpetaja ametikoht;
  2) õpetajana töötamise koormus õpetatavas aines või ainetes;
  3) kool või kutseõppeasutus, kus õpetaja töötab, ja selle asukoht;
  4) eesti keele oskuse tase;
  5) vajadusel rasedus- ja sünnituspuhkuse, lapsehoolduspuhkuse või ajateenistuskohustuse täitmise aeg või pedagoogilise praktika kestus.

  (3) Taotlusele lisatakse ametikohale esitatavatele kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid ja vajadusel eesti keele oskust keeleoskustasemel C1 ning rasedus- ja sünnituspuhkuse, lapsehoolduspuhkuse või ajateenistuskohustuse täitmise aega või pedagoogilise praktika kestust tõendavad dokumendid.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Ministeerium kontrollib isiku vastavust lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning esitatud andmete ja dokumentide õigsust, võrreldes neid Eesti Hariduse Infosüsteemis olevate andmetega või esitades need kontrollimiseks pädevatele asutustele või isikutele.

  (2) Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler otsustab lähtetoetuse andmise või sellest keeldumise käskkirjaga kahe kuu jooksul taotluse esitamisest.
[RT I, 14.11.2012, 4 - jõust. 17.11.2012]

  (3) Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler keeldub lähtetoetuse andmisest, kui:
  1) lähtetoetuse taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  2) lähtetoetuse taotleja ei vasta lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.
[RT I, 14.11.2012, 4 - jõust. 17.11.2012]

  (4) Ministeerium teavitab lähtetoetuse taotlejat lähtetoetuse andmise või sellest keeldumise otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viie tööpäeva jooksul käskkirja andmisest.

  (5) Pärast § 2 lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist esitatud taotlused jätab ministeerium läbi vaatamata, teavitades sellest lähetetoetuse taotlejat.

§ 4.   Lähtetoetuse maksmine

  (1) Lähtetoetus makstakse välja kõrghariduse tasemel toimuva õpetajakoolituse lõpetamisele järgneva kolme esimese tööaasta jooksul. Esimesel aastal makstakse välja 50 protsenti riigieelarves selleks eelarveaastaks määratud lähtetoetuse suurusest ühe õpetaja kohta ning teisel ja kolmandal aastal 25 protsenti tööleasumise aastal kehtinud lähtetoetuse suurusest.

  (2) Ministeerium kannab lähtetoetuse esimese osa isiku taotluses näidatud pangakontole hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotluse esitamist, teavitades sellest ka kooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Lähtetoetuse teine ja kolmas osa makstakse välja kolme kuu jooksul pärast vastava õppeaasta algust, teavitades sellest ka kooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Enne lähtetoetuse teise ja kolmanda osa väljamaksmist kontrollib ministeerium lähtetoetuse esimese osamakse saanud isiku andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemis. Juhul kui ministeeriumil on tekkinud kahtlus isiku vastavuses lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele, on ministeeriumil õigus nõuda lähtetoetuse saajalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (4) Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler keeldub käskkirjaga lähtetoetuse teise või kolmanda osa väljamaksmisest, kui:
  1) lähtetoetuse saaja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  2) lähtetoetuse saaja ei vasta lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele;
  3) lähtetoetuse saaja õppelaenulepingust tulenevatele nõuetele on rakendatud riigitagatist ja riigitagatise rakendamisel laenusaaja või tema käendaja ei ole kohustuste täitmisele asunud.
[RT I, 14.11.2012, 4 - jõust. 17.11.2012]

  (5) Ministeerium teavitab lähtetoetuse saajat lähtetoetuse teise või kolmanda osa väljamaksmisest keeldumise otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viie tööpäeva jooksul käskkirja andmisest.

  (6) Lähtetoetuse saajal on õigus loobuda teise ja kolmanda osa väljamaksmisest, teavitades sellest ministeeriumi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks.

§ 5.   Lähtetoetuse maksmise peatumine

  (1) Rasedus- ja sünnituspuhkuse ja lapsehoolduspuhkuse ajal lähtetoetust ei maksta. Lähtetoetuse väljamaksmist jätkatakse pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse ja lapsehoolduspuhkuse lõppemist, arvestades esmakordsel tööle asumise aastal kehtinud lähtetoetuse suurust.

  (2) Ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohuslasele lähtetoetust ei maksta. Lähtetoetuse väljamaksmist jätkatakse pärast ajateenistuskohustuse täitmise lõppemist, arvestades esmakordsel tööle asumise aastal kehtinud lähtetoetuse suurust.

  (3) Lähtetoetuse saaja ja kool teavitab ministeeriumi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lähtetoetuse saaja rasedus- ja sünnituspuhkusel, lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuskohustuse täitmisel viibimise kohta hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks. Ministeeriumi teavitamata jätmisel ja ministeeriumi poolt lähtetoetuse osamakse väljamaksmisel on lähtetoetuse saaja kohustatud osamakse tagastama hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks.

  (4) Lapsehoolduspuhkuse katkestamisest või ajateenistusest vabastamisest enne ajateenistustähtaja lõppemist teavitab lähtetoetuse saaja ministeeriumi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Lähtetoetuse maksmise jätkamisel kannab ministeerium lähtetoetuse osamakse isiku pangakontole hiljemalt kolme kuu jooksul pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse, lapsehoolduspuhkuse või ajateenistuskohustuse täitmise lõppemist või ministeeriumi teavitamist vastavalt lõikele 4, teavitades sellest ka kooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 6.   Lähtetoetuse tagasinõudmine

  (1) Lähtetoetust saanud isik on kohustatud tagastama talle väljamakstud toetuse, kui tema pidev töötamine õpetajana lõpeb enne viie aasta möödumist alates lähtetoetuse esimese osa saamisest. Töötamine loetakse pidevaks lähtetoetust saanud isiku püsiva töövõimetuse ajal või juhul, kui lähtetoetust saanud isiku õpetajana töötamise staaž «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 77 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimuste kohaselt ei katke nimetatud viieaastase perioodi kestel rohkem kui kolmeks kuuks korraga.

  (2) Kool on kohustatud teavitama ministeeriumi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viieteistkümne päeva jooksul lähtetoetust saanud isikuga töölepingu lõppemisest.

  (3) Ministeerium esitab lähtetoetuse tagasimaksmiseks kohustatud isikule lähtetoetuse tagasimaksmise teatise kolme kuu jooksul lähtetoetust saanud isiku töölepingu lõppemisest.

  (4) Lähtetoetus tuleb maksta tagasi lähtetoetuse tagasimaksmise teatise esitamisest alates kolme aasta jooksul igal aastal ühe kolmandiku suuruses osas tagasimaksmisele kuuluvast lähtetoetuse summast. Lähtetoetuse saaja hüvitab talle väljamakstud toetuse proportsionaalselt seaduses nimetatud aja lõpuni jäänud ajaga.

  (5) Lähtetoetust saanud isik ei ole kohustatud tagastama talle väljamakstud lähtetoetust juhul, kui ta on tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu töölepingu erakorraliselt üles öelnud või kui tööandja on töölepingu erakorraliselt üles öelnud, kuna töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määruse jõustub 2010. aasta 1. septembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json