Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 14.11.2014, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 12.11.2014 nr 97

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruses nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Amet teostab riigi infosüsteemi valdkonnas seadusega sätestatud ülesannete ulatuses riigi poliitika ja arengukavade elluviimist, juhtimisfunktsiooni, riiklikku järelevalvet sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ja terviklikkuse tagamise üle ning haldus- ja riiklikku järelevalvet elutähtsa teenuse osutamiseks kasutatavate infosüsteemide turvameetmete alalise rakendamise ning andmekogude kasutuselevõtmise ja haldamise vastavuse üle õigusaktidele ja tehnilistele nõuetele.”;

2) paragrahvi 8 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) haldus- ja riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle ja nende nõuete rikkumise korral riikliku sunni rakendamine;”;

3) paragrahvi 8 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 8 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) riigi infosüsteemi haldussüsteemi pidamine ja andmekogude registreerimine riigi infosüsteemi haldussüsteemis;”;

5) paragrahvi 9 punkt 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„41) teostab küberturbe seiret, hinnates perioodiliselt küberkeskkonna turvalisust ja sellega seotud riske ning nende mõju Eesti riigile ja elutähtsatele teenustele, sealhulgas teostab riigiasutuste vahelise andmeside turvaseiret ning koordineerib riigi infosüsteemi teiste komponentide turvaseire teostamist;”;

6) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) kooskõlastab ja registreerib andmekogusid;”;

7) paragrahvi 9 täiendatakse punktidega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„71) teostab järelevalvet sidevõrkude ja -teenuste turvalisuse ja terviklikkuse tagamise üle;
72) viib läbi väärtegude kohtuvälist menetlemist oma pädevuse piires;”;

8) paragrahvi 15 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json