Teksti suurus:

Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.11.2014, 5

Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded1

Vastu võetud 12.11.2014 nr 100

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 12 lõike 4 ja § 38 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Toidulisandina käsitatakse selle määruse tähenduses toitu, mille kasutamise eesmärk on tavatoitu täiendada ja mis on inimesele toitainete või muude toitainelise või füsioloogilise toimega ainete kontsentreeritud allikaks.

  (2) Toitainena käsitatakse selle määruse tähenduses vitamiine ja mineraaltoitaineid.

  (3) Toidulisand viiakse turule müügipakendisse pakendatuna üksikult või kombineeritult kindlate annustena, nagu kapslitena, pastillidena, tablettidena ja muul sellisel kujul, pulbrikotikestena, vedelikuampullidena, tilgutuspudelitena, ning muul sellisel kujul, mis on ette nähtud vedeliku ja pulbri tarvitamiseks väikeste mõõdetud kogustena.

  (4) Määruse nõudeid ei kohaldata ravimile ravimiseaduse tähenduses.

§ 2.   Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded

  (1) Toidulisandi koostises võib kasutada üksnes neid vitamiine ja mineraaltoitaineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.07.2002, lk 51–57) I lisas ja II lisas sätestatud kujul.

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud toitainetele on komisjoni määrusega (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.03.2012, lk 1–295), kehtestatud lisaainete suhtes esitatavad nõuded, peavad nimetatud ained vastama nendele nõuetele.

§ 3.   Toidulisandi toidualase teabe esitamise nõuded

  (1) Toidulisandi toidualase teabe esitamise korral tuleb järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18–63), esitatud nõudeid ning selles paragrahvis sätestatud nõudeid.

  (2) Määruses käsitletava toote turustamisel kasutatakse nimetust „toidulisand”.

  (3) Toidulisandi märgistusel on:
  1) toodet iseloomustava toitaine või muu aine grupi nimetus või viide nende iseloomulike omaduste kohta;
  2) päevane tarbimiseks soovitatav kogus;
  3) hoiatus selle kohta, et päevaseks tarbimiseks soovitatavat kogust ei ületataks;
  4) hoiatus selle kohta, et toidulisandit ei kasutataks mitmekesise toitumise asendajana;
  5) hoiatus selle kohta, et toodet hoitaks lastele kättesaamatus kohas.

  (4) Toidulisandi toidualase teabe esitamise korral ei ole lubatud viidata asjaolule, et tasakaalustatud ja mitmekesine toitumine ei taga vajalikku toitainete kogust.

  (5) Toitaine või muu toitainelise või füsioloogilise toimega aine sisaldus näidatakse märgistusel numbrilisel kujul, kasutades Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/46/EÜ I lisas toodud ühikuid. Nimetatud sisaldus näidatakse soovitatava päevase koguse kohta ja see peab olema keskmine väärtus, mis saadakse toidulisandi valmistaja tehtaval toidulisandi keemilisel analüüsil.

  (6) Teave toitaine sisalduse kohta väljendatakse ka protsendina täiskasvanu päevasest võrdluskogusest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 XIII lisa A osa punktile 1. Nimetatud protsendilise sisalduse võib esitada ka graafiliselt.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. detsembril 2014. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.07.2002, lk 51–57), muudetud direktiiviga 2006/37/EÜ (ELT L 94, 01.04.2006, lk 32–33) ning määrustega (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54), (EÜ) nr 1170/2009 (ELT L 314, 01.12.2009, lk 36–42), (EL) nr 1161/2011 (ELT L 296, 15.11.2011, lk 29–30) ja (EL) nr 119/2014 (ELT L 39, 08.02.2014, lk 44–45).

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json