Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 14.11.2017, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.11.2017 nr 58

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 96 lõike 8 ning § 100 lõigete 6 ja 7 alusel.

§ 1.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruses nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõike 2 teine lause ja § 23 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 25 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rahvusvaheline juhiluba antakse Eesti juhiloa omanikule, kellel on kehtiv juhtimisõigus.”;

3) määruse lisa 1 „Eksamite liigid olenevalt juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist” tabeliosa „Välisriigis väljaantud juhiloa vahetamine” asendatakse tabeliosaga järgmiselt:

Eesti juhiloa saamiseks Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis väljastatud juhiloa vahetamisel Eesti juhiloa vastu
Eesti juhiloa saamiseks, kui Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, Šveitsi Konföderatsioonis ja Viini 1968. aasta teeliikluse konventsiooni osalisriigis väljastatud juhiluba ei ole vahetatud viie aasta jooksul sellele märgitud kehtivusaja möödumisest
+
2
Eesti juhiloa saamiseks Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsiooni osalisriigis väljastatud juhiloa vahetamisel Eesti juhiloa vastu
+
2
Eesti juhiloa saamiseks Viini 1968. aasta teeliikluse konventsiooni ja Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsiooni osalisriigis väljastatud juhiloa vahetamisel, kui see on välja antud isikule, kes juhiloa saamise ajal elas alaliselt Eestis
+
2

4) määruse lisa 15 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. juuni 2011. a määruses nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad” tehakse järgmised muudatused:

1) määrusest jäetakse välja tekstiosa „kelle alaline elukoht on Eestis ja”, tekstiosa „, kelle alaline elukoht on Eestis” ja tekstiosa „kelle alaline elukoht ei ole Eestis ning”;

2) paragrahvi 281 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Mootorsõidukijuhi koolituskursusele võib võtta õppima ka isiku, kes vastab käesoleva määruse §-des 23–27 kehtestatud vanuse alammäära ja juhiloa omamise nõuetele, kui koolituskursusel osalemise eesmärk on mootorsõiduki juhtimisõigust taastava isiku teadmiste ja oskuste täiendamine.”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 15 Rahvusvahelise juhiloa näidis alates 29.03.2011

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json