Teksti suurus:

Avaliku teabe seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.11.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.11.2018 otsus nr 321

Avaliku teabe seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.10.2018

§ 1.  Avaliku teabe seaduse muutmine

Avaliku teabe seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 32. Veebilehe ja mobiilirakenduse pidamise nõuded

(1) Veebilehte või mobiilirakendust pidav teabevaldaja:
1) teavitab avalikkust veebilehe või mobiilirakendusega tutvumise võimalustest, avaldades viite veebilehele või mobiilirakendusele;
2) avaldab veebilehel või mobiilirakenduses päevakohast teavet;
3) ei või avaldada veebilehel või mobiilirakenduses teavet, mis ei vasta tegelikkusele või on eksitav;
4) märgib veebilehel või mobiilirakenduses iga dokumendi avaldamise kuupäeva ja teabe uuendamise aja;
5) rakendab viivitamata abinõusid veebilehele või mobiilirakendusele juurdepääsu takistavate tehniliste probleemide kõrvaldamiseks;
6) teeb veebilehe või mobiilirakenduse käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud nõuetele vastavalt ligipääsetavaks, välja arvatud juhul, kui see nõuab ebaproportsionaalselt suurt pingutust;
7) avaldab veebilehe või mobiilirakenduse ligipääsetavust kirjeldava teabe veebilehel või mobiilirakenduse allalaadimise keskkonnas.

(2) Veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse nõuded ning ligipääsetavust kirjeldava teabe avaldamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 sätestatud ligipääsetavuse kohustus ei laiene Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 327, 02.12.2016, lk 1–15), artikli 1 lõikes 4 nimetatud veebilehtede ja mobiilirakenduste sisule.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 6 tähenduses on pingutus ebaproportsionaalselt suur, kui teabevaldaja suurust, ressurssi ja tüüpi ning veebilehe või mobiilirakenduse kasutamise sagedust ja kestust arvestades toob veebilehe või mobiilirakenduse ligipääsetavaks tegemine kaasa ebamõistlikud kulud.

(5) Riigikantselei ja ministeeriumi veebilehelt peab olema võimalik otse juurde pääseda nende haldusala asutuste veebilehtedele.

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6 ja 7 sätestatut ei kohaldata:
1) meediateenust osutavale teabevaldajale;
2) koolidele ja koolieelsetele lasteasutustele, välja arvatud üldinfo, sealhulgas vastuvõtuinfo, asukoha ja kontaktandmete avaldamisel;
3) käesoleva seaduse § 5 lõikes 3 nimetatud teabevaldajaga võrdsustatud isikule.”;

2) paragrahvi 45 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) veebilehe ja mobiilirakenduse pidamise nõuete täitmisel;”;

3) seadust täiendatakse §-ga 561 järgmises sõnastuses:

§ 561. Veebilehe ja mobiilirakenduse pidamise nõuete rakendamine

(1) Pärast 2018. aasta 23. septembrit esimest korda avaldatud veebilehtede suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 32 lõike 1 punktides 6 ja 7 sätestatut alates 2019. aasta 23. septembrist.

(2) Enne 2018. aasta 23. septembrit avaldatud veebilehtede suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 32 lõike 1 punktides 6 ja 7 sätestatut alates 2020. aasta 23. septembrist.

(3) Käesoleva seaduse §-s 32 sätestatud mobiilirakenduse pidamise nõudeid kohaldatakse alates 2021. aasta 23. juunist.”;

4) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 90–96), muudetud direktiiviga 2013/37/EL (ELT L 175/1, 27.06.2013, lk 1‒8);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 327, 02.12.2016, lk 1–15).”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. detsembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json