Teksti suurus:

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.11.2018, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.11.2018 otsus nr 322

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.10.2018

§ 1.  Tarbijakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tarbijakaitseamet tagab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302, mis käsitleb siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning direktiivi 2009/22/EÜ (ELT L 60 I, 02.03.2018, lk 1–15), rakendamise ning teostab järelevalvet määruses sätestatud nõuete täitmise üle.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 701 järgmises sõnastuses:

§ 701. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2018/302 sätestatud nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302 artiklis 3 sätestatud internetipõhistele kasutajaliidestele juurdepääsu nõuete, artiklis 4 sätestatud kaupade ja teenuste kättesaadavuse nõuete või artiklis 5 sätestatud maksetega seoses diskrimineerimiskeelu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 3. detsembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json