Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2023
Avaldamismärge:RT I, 14.11.2023, 1

Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 02.11.2023 nr 42

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 2, § 31 lõike 2 ja § 34 lõike 3 alusel.

Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruses nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 3 toodud eesmärgil võib valim hõlmata kogu lennu kõiki õpilasi.”;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna „nädal” sõnadega „viis tööpäeva”;

3) paragrahvi 4 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Testide andmekogus läbiviidava tasemetöö ruumis on iga õpilase kohta arvuti, mille külge on ühendatud tasemetöö sooritamiseks vajalikud sisend- ja väljundseadmed. Igasse ruumi, kus toimub tasemetöö, määrab kooli direktor testi administraatori. Testide andmekogusse sisenevad õpilased, kasutades autentimislahendust HarID, isikutunnistust (ID-kaarti), digitaalset isikutunnistust (mobiil-ID), elamisloakaarti, muud kõrge turvalisuse tasemega autentimisvahendit (Smart-ID) või koolilt või testi administraatorilt saadud testimiskeskkonna loodud salasõna. Pärast kõigi õpilaste sisenemist testimiskeskkonda annab testi administraator loa alustada tasemetöö tegemist. Tehniliste probleemide ilmnemisel juhendab testi administraator õpilast.”;

4) paragrahvi 15 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Paberil läbiviidava ühtse põhikooli lõpueksami eksamimaterjalide paketi koolidesse toimetamine toimub eksameid korraldava asutuse vahendusel. Eksamimaterjalide paketis on eksamitööd eksaminandidele ja üks eksamitöö lõpueksamikomisjonile. Eesti keele kui teise keele lõpueksami puhul ei ole paketis eraldi eksemplari lõpueksamikomisjonile.

(5) Paberil läbiviidava ühtse põhikooli lõpueksami läbiviimisjuhendi, eksamitöö hindamisjuhendi, vastavustabeli, võõrkeele lõpueksamite kuulamisosa helifail, vajaduse korral küsimustikud kooli direktorile, õpetajale ja eksaminandile ning eeltäidetud ühtse põhikooli lõpueksami aruande teeb eksameid korraldav asutus koolile kättesaadavaks testide andmekogus või muul viisil elektrooniliselt.”;

5) paragrahvi 29 lõike 10 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Riigieksami toimumise päeval või põhjendatud juhtudel riigieksamile eelneval tööpäeval annab eksameid korraldava asutuse esindaja riigieksamimaterjalide paketi üle kooli direktorile.”;

6) paragrahvi 30 lõike 1 punktid 1 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 30 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) protokolli vorm riigieksamitööde paketi avamise ja riigieksami toimumise kohta;”;

8) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Võõrkeele riigieksami ja eesti keele teise keelena kuulamise osa helifaili teeb eksameid korraldav asutus koolile kättesaadavaks testide andmekogus või muul viisil elektrooniliselt.”;

9) paragrahvi 33 lõike 10 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) eksaminand kasutab riigieksami sooritamisel kõrvalist abi või kirjutab maha, üritab seda teha või aitab sellele kaasa või on võtnud eksamile kaasa või kasutab § 31 lõike 4 punktis 3 nimetatud vahendeid;”;

10) määrust täiendatakse paragrahviga 465 järgmises sõnastuses:

§ 465. Eksamikorralduse erisus 2023/2024. õppeaastal

2023/2024. õppeaastal ei saa gümnaasiumit lõpetav õpilane riigieksamit asendava rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamina sooritada тест по русскому языку как иностранному B1-taseme eksamit ega тест по русскому языку как иностранному B2-taseme eksamit (vene keel).”.

Kristina Kallas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json