Teksti suurus:

Villtulika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.11.2023, 3

Villtulika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 08.11.2023 nr 67

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2, § 11 lõike 1 ja § 12 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Villtulika püsielupaikade kaitse-eesmärk

  (1) Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 1 lõike 2 punkti 19 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi villtulika (Ranunculus lanuginosus) väljaspool kaitsealasid ja hoiualasid asuvad kasvukohad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

  (2) Villtulika püsielupaikade (edaspidi püsielupaik) maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse, välja arvatud Väike-Pungerja püsielupaik, mis kuulub piiranguvööndisse.

  (3) Püsielupaigas tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

§ 2.  Püsielupaikade asukohad

  (1) Ida-Viru maakonnas võetakse kaitse alla:
  1) Mustanina püsielupaik Narva-Jõesuu linnas Mustanina külas;
  2) Auvere püsielupaik Narva-Jõesuu linnas Auvere külas;
  3) Väike-Pungerja püsielupaik Alutaguse vallas Väike-Pungerja külas;
  4) Uikala püsielupaik Toila vallas Uikala külas ja Jõhvi vallas Kotinuka külas.

  (2) Püsielupaikade välis- ja vööndi piirid on kantud määruse lisas esitatud kaartidele1.

§ 3.  Püsielupaiga valitseja

  Püsielupaiga valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4.  Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndi piiri kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

2. peatükk Kaitsekorra üldpõhimõtted 

§ 5.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi ning pidada jahti kogu püsielupaigas.

  (2) Püsielupaigas on lubatud:
  1) kuni 20 osalejaga rahvaürituse korraldamine;
  2) jalgrattaga sõitmine radadel, muudel juhtudel sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine järelevalve- ja päästetöödel, püsielupaiga valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel.

§ 6.  Keelatud tegevus

  (1) Püsielupaigas on keelatud telkimine ja lõkke tegemine.

  (2) Püsielupaiga valitseja nõusolekuta on püsielupaigas keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda veeluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
  8) jahiulukeid lisasööta.

§ 7.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Püsielupaiga valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab püsielupaiga valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada püsielupaiga kaitse-eesmärgi saavutamist või püsielupaiga seisundit.

  (2) Kui tegevust ei ole püsielupaiga valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud püsielupaiga valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta püsielupaiga kaitse-eesmärgi saavutamist või püsielupaiga seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õigupärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

3. peatükk Sihtkaitsevöönd 

§ 8.  Sihtkaitsevööndi määratlus

  Sihtkaitsevöönd on püsielupaiga maa-ala seal väljakujunenud looduslike koosluste ning seal leiduvate villtulika ja teiste kaitsealuste liikide kasvukohtade soodsa seisundi säilitamiseks.

§ 9.  Lubatud tegevus

  Püsielupaiga valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud:
  1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja loodusliku veerežiimi taastamine;
  2) olemasolevate rajatiste hooldustööd;
  3) kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus ja koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile.

§ 10.  Keelatud tegevus

  Sihtkaitsevööndis on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul tehnovõrgu- või tootmisotstarbeta rajatise püstitamine püsielupaigas paikneva kinnistu, püsielupaiga või riigikaitse tarbeks.

4. peatükk Piiranguvöönd 

§ 11.  Piiranguvööndi määratlus

  Piiranguvööndisse kuulub Väike-Pungerja püsielupaik seal majandustegevuse osaliseks lubamiseks ja villtulika kasvukoha hoidmiseks.

§ 12.  Lubatud tegevus

  Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi.

§ 13.  Keelatud tegevus

  (1) Piiranguvööndis on keelatud:
  1) uue maaparandussüsteemi rajamine;
  2) uue veekogu rajamine;
  3) maavara kaevandamine, välja arvatud §-s 17 sätestatud juhul;
  4) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
  5) uuendusraie;
  6) biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine;
  8) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul rajatise püstitamine.

  (2) Piiranguvööndis on keelatud puidu kokkuvedu külmumata pinnaselt. Püsielupaiga valitseja võib lubada puidu kokkuvedu, kui pinnas seda võimaldab.

  (3) Koosluse loodusliku tasakaalu ja villtulika kasvukoha säilitamiseks on piiranguvööndis keelatud I rinde täiuse alandamine alla 60% ning noorendikes on keelatud puu- ja põõsarinde liituvuse alandamine alla 60%.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 15.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 31. augusti 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/295 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 16.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.

§ 17.  Määruse rakendamine

  Enne Väike-Pungerja püsielupaiga kaitse alla võtmist antud keskkonnaloa nr KMIN-054 alusel on lubatud loaga määratud mahus ja ajal allmaakaevandamine Väike-Pungerja püsielupaigas.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Kliimaministeeriumis, Keskkonnaametis või Keskkonnaportaalis (register.keskkonnaportaal.ee).

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Kliimaministeeriumi veebilehel ja Keskkonnaametis.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

Lisa Villtulika püsielupaikade kaardid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json