Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2013. a määruse nr 100 „Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2023
Avaldamismärge:RT I, 14.11.2023, 4

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2013. a määruse nr 100 „Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord” muutmine

Vastu võetud 10.11.2023 nr 101

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2013. a määruses nr 100 „Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Avaliku teenistuse tippjuhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord”;

2) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kaitsepolitseiameti peadirektorile, Välisluureameti peadirektorile, Kaitseväe juhatajale ning Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektorile kohaldatakse § 6 lõikeid 1 ja 2.”;

3) määruse 2. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

2. peatükk
Nõuded ja kompetentsid
”;

4) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Tippjuhile esitatavad nõuded ja tippjuhi kompetentsid

(1) Tippjuhil peab olema teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja võõrkeelte oskus. Minister võib oma valitsemisala tippjuhile ametikoha teenistusülesannete täitmiseks kehtestada täpsustavaid nõudeid.

(2) Tippjuhi kompetentsid kirjeldatakse Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelis (edaspidi kompetentsimudel), mille kiidab heaks avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon (edaspidi tippjuhtide valikukomisjon). Kompetentsimudel avalikustatakse Riigikantselei veebilehel.”;

5) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Avaliku konkursi tippjuhi ametikohale kuulutab ministri ettepaneku alusel välja Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus (edaspidi tippjuhtide kompetentsikeskus). Ettepaneku Riigikantselei direktori ametikoha täitmiseks teeb riigisekretär.”;

6) paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, § 9 lõikes 2 nimetatud tippjuhikandidaadile”;

7) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Avaliku konkursi viib läbi tippjuhtide valikukomisjon.”;

8) paragrahvi 3 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tippjuhikandidaate hinnatakse avaliku teenistuse seaduse, käesoleva määruse 2. peatüki ja ametikohale esitatavate nõuete alusel ning tuginedes kompetentsimudelile.

(6) Tippjuhtide valikukomisjon esitab konkursi lõppedes ametikohale nimetamise ettepaneku esitamise õigust või ametikohale nimetamise õigust omavale isikule ametikohale nimetamiseks ühe kuni kolm kandidaati. Mitme kandidaadi esitamisel koostab tippjuhtide valikukomisjon kandidaatide paremusjärjestuse või märgib, et tegemist on võrdsete kandidaatidega. Sobivate kandidaatide puudumisel loobub tippjuhtide valikukomisjon kandidaadi esitamisest.”;

9) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tippjuhtide valikukomisjon hindab kantslerikandidaadi vastavust avaliku teenistuse seaduse, käesoleva määruse 2. peatüki ja ametikohale esitatavate nõuete alusel ning tuginedes kompetentsimudelile ja esitab ministrile oma arvamuse kirjalikult.”;

10) paragrahvi 6 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tippjuhi kompetentse hinnatakse kompetentsimudeli alusel vähemalt üks kord ametiaja jooksul.”;

11) paragrahvi 7 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, arvestades kompetentside hindamise tulemusi”;

12) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Arengu- ja hindamisvestluses osalejad esitavad kokku lepitud arengueesmärgid tippjuhtide kompetentsikeskusele.”;

13) paragrahv 8, määruse 5. peatükk ja määruse lisa „Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel” tunnistatakse kehtetuks.

Kaja Kallas
Peaminister

Mart Võrklaev
Rahandusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json