Teksti suurus:

Kaitseministeeriumi valitsemisalas tehnikaalade üliõpilastele stipendiumi määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.11.2023, 9

Kaitseministeeriumi valitsemisalas tehnikaalade üliõpilastele stipendiumi määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.11.2023 nr 27

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest Eesti kõrgharidustaseme õpet korraldavate kõrgkoolide (edaspidi õppeasutus) üliõpilaste tehnikaalase kõrghariduse omandamist toetava stipendiumi (edaspidi stipendium) taotlemise, määramise ning kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Stipendiumi eesmärk, eelarve, konkursid ja stipendiumite arv

  (1) Stipendiumi eesmärk on toetada ja soodustada Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2019. a määruse nr 62 „Kõrgharidusstandard” lisa 2 „Õppevaldkondade, -suundade ja õppekavarühmade loetelu” järgi õppevaldkondade „Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad” ning „Tehnika, tootmine ja ehitus” õppekavadel õppivate üliõpilaste insener-tehniliste teadmiste ja oskuste omandamist ning edasist rakendamist Kaitseministeeriumi valitsemisalas uute ja tehnoloogiliselt keerukate juhtimis- ja relvasüsteemide ning side- ja IT-süsteemide arendamiseks, käitamiseks ja hooldamiseks ning insener-tehniliste probleemide lahendamiseks.

  (2) Igal kalendriaastal kehtestab valdkonna eest vastutav minister stipendiumi konkursi eelarve ministeeriumi valitsemisala eelarve käskkirjaga.

  (3) Kaitseressursside Amet (edaspidi amet) võib kuulutada ühes kalendriaastas välja mitu konkurssi, kui eelarve seda võimaldab.

  (4) Stipendiumi konkurssi ei kuulutata välja, kui uuteks stipendiumiteks ei ole kalendriaastal vahendeid ette nähtud.

  (5) Igal kalendriaastal määratakse kuni 30 stipendiumit.

§ 3.  Stipendiumi andja ja tema ülesanded

  (1) Stipendiumi andja on amet.

  (2) Amet valmistab ette stipendiumi konkursi, kuulutab konkursi välja, menetleb taotlusi, korraldab hindamise ja stipendiumi väljamaksmise ning kontrollib stipendiumi kasutamise tingimuste täitmist.

§ 4.  Stipendiumi konkursi väljakuulutamine

  (1) Amet kuulutab stipendiumi konkursi välja ameti peadirektori käskkirjaga.

  (2) Stipendiumi konkursi väljakuulutamise käskkirjas määratakse muu hulgas konkursi toimumise aeg, stipendiumi suurus ühe üliõpilase kohta ja õppekavad, millel õppivad üliõpilased saavad stipendiumit taotleda.

  (3) Teade konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste veebilehtedel ja sotsiaalmeedias.

  (4) Stipendiumi konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) õppekavad, millel õppivad üliõpilased saavad stipendiumit taotleda;
  2) stipendiumi taotlemiseks nõutavad dokumendid;
  3) dokumentide esitamise tähtpäev, vorm ja viis;
  4) stipendiumi suurus ühe üliõpilase kohta;
  5) stipendiumi saamisega kaasnev kohustus taotleda stipendiumilepingu sõlmimiseks riigisaladusele juurdepääsu õigust;
  6) stipendiumi saamisega kaasnev kohustus asuda Kaitseministeeriumi valitsemisala asutusse tegevteenistusse või muule teenistuskohale stipendiumi saamise perioodi kahekordseks ajaks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks.

§ 5.  Stipendiumi konkursi luhtumine ja uue konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust või ükski taotlus ega taotleja ei vastanud esitatud nõuetele.

  (2) Kui konkurss on luhtunud, võib ameti peadirektor samal kalendriaastal välja kuulutada uue konkursi, muutes vajaduse korral konkursi tingimusi.

§ 6.  Nõuded taotlejale

  Stipendiumit on õigus taotleda üliõpilasel, kes õpib stipendiumi konkursiteates nimetatud õppekaval ja kes vastab järgmistele tingimustele:
  1) ta on Eesti kodanik;
  2) ta õpib vähemalt teisel õppeaastal täis- või osakoormusega;
  3) ta ei viibi akadeemilisel puhkusel;
  4) tal on eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel;
  5) teda ei ole karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
  6) ta on andnud kirjaliku nõusoleku taotleda riigisaladusele juurdepääsu õigust ja kirjaliku kinnituse, et on teadlik sellest, et juurdepääsuõiguse andmisest keeldumise korral on ametil õigus temaga sõlmitud stipendiumileping üles öelda;
  7) ta on andnud kirjaliku nõusoleku asuda Kaitseministeeriumi valitsemisala asutusse tegevteenistusse või muule teenistuskohale stipendiumi maksmise perioodi kahekordseks ajaks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks;
  8) ta on valmis tegema praktika Kaitseväes.

§ 7.  Stipendiumi taotluse esitamine

  (1) Üliõpilane esitab konkursiteates märgitud tähtpäevaks, vormis ja viisil stipendiumi taotluse ning järgmised dokumendid:
  1) motivatsioonikiri, mis sisaldab üliõpilase visiooni enda insener-tehniliste teadmiste ja oskuste arendamisest õpingute jooksul ning nende rakendamisest riigikaitse hüvanguks;
  2) kõrgkooli tõend õppekaval õppimise, õppekava nominaalkestuse ja õppekoormuse kohta;
  3) paragrahvi 6 punktides 6 ja 7 sätestatud kirjalikud nõusolekud ja kinnitus.

  (2) Tähtpäevaks esitamata taotlused jäetakse läbi vaatamata.

§ 8.  Stipendiumi taotluste läbi vaatamine

  (1) Amet kontrollib üliõpilase ja taotluse vastavust käesolevas määruses sätestatud ning konkursiteates esitatud tingimustele ja nõuetele. Puuduste korral teavitab amet üliõpilast ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Üliõpilasel on puuduste kõrvaldamiseks või lisateabe esitamiseks aega kuni seitse kalendripäeva. Kui üliõpilane nimetatud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 9.  Taotluste hindamine ja paremusjärjestuse koostamine

  (1) Paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud konkursi väljakuulutamise käskkirjas nimetab ameti peadirektor stipendiumi konkursile esitatud taotluste hindamiseks vähemalt viieliikmelise hindamiskomisjoni.

  (2) Hindamiskomisjon hindab nõuetele vastavaid stipendiumi taotlusi, koostab taotluste paremusjärjestuse ja teeb ettepaneku stipendiumi taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Hindamiskomisjon võib enne taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta ettepaneku tegemist soovi korral stipendiumi taotlejaga kohtuda.

  (3) Stipendiumi taotluste paremusjärjestuse koostamisel hindab hindamiskomisjon taotlustele lisatud motivatsioonikirju, lähtudes järgmistest kriteeriumidest:
  1) üliõpilase visioon enda insener-tehniliste teadmiste ja oskuste arendamisest õpingute jooksul;
  2) üliõpilase visioon nende teadmiste ja oskuste rakendamisest riigikaitse hüvanguks.

§ 10.  Stipendiumi määramine

  (1) Stipendium määratakse ameti peadirektori käskkirjaga, tuginedes § 9 lõikes 2 nimetatud hindamiskomisjoni ettepanekule.

  (2) Stipendium määratakse üliõpilasele õppekava nominaalkestuse jooksul, välja arvatud juhul, kui üliõpilane viibib akadeemilisel puhkusel.

§ 11.  Stipendiumilepingu sõlmimine

  (1) Amet sõlmib üliõpilasega stipendiumilepingu 30 kalendripäeva jooksul pärast stipendiumi määramise otsuse tegemist.

  (2) Stipendiumilepingus märgitakse vähemalt:
  1) stipendiumi eesmärk;
  2) lepingupooled ning vajaduse korral nende esindajad ja kontaktandmed;
  3) stipendiumi suurus ja maksmise lõpptähtpäev;
  4) stipendiumi maksmise tingimused;
  5) üliõpilase õigused ja kohustused;
  6) Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuse ülesannete täitmisele asumise tähtaeg, mis ei ole hilisem kui õpingute lõpetamise kalendriaasta;
  7) Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuses tegevteenistuses või muul teenistuskohal asutuse ülesannete täitmise tähtaeg, mis võib olla stipendiumi maksmise perioodi kahekordne aeg, kuid mitte pikem kui viis aastat;
  8) ameti õigused ja kohustused;
  9) stipendiumi tagasinõudmise alused.

§ 12.  Stipendiumi maksmine

  (1) Üliõpilane esitab läbitud semestri eest stipendiumi saamiseks ametile õppeasutuse tõendi õppekaval õppimise ja õppekoormuse kohta kümne kalendripäeva jooksul semestri lõpust arvates.

  (2) Stipendiumit ei maksta üliõpilasele enne, kui üliõpilane on saanud riigisaladusele juurdepääsu õiguse.

  (3) Kui stipendiumilepingu kehtivuse ajal ilmnevad üliõpilase riigisaladusele juurdepääsu õiguse omamist välistavad asjaolud, on ametil õigus üliõpilasega sõlmitud stipendiumileping üles öelda ja välja makstud stipendium tagasi nõuda.

  (4) Stipendium makstakse kümne õppekuu eest üliõpilase pangakontole kahes osas järgmiselt:
  1) läbitud sügissemestri eest veebruaris;
  2) läbitud kevadsemestri eest juulis.

  (5) Kui üliõpilane õpib osakoormusest väiksema õppekoormusega, siis väljamakset ei tehta ja stipendiumi maksmine lõpetatakse.

§ 13.  Stipendiumi maksmise peatamine akadeemilise puhkuse ajaks

  (1) Üliõpilane teavitab ametit akadeemilisele puhkusele jäämisest kirjalikult vähemalt seitse kalendripäeva enne akadeemilisele puhkusele jäämist.

  (2) Üliõpilase akadeemilisel puhkusel viibimise ajaks peatab amet stipendiumi maksmise.

  (3) Kui üliõpilane pärast akadeemiliselt puhkuselt naasmist õpinguid jätkab, esitab üliõpilane stipendiumi maksmise jätkamiseks 14 kalendripäeva jooksul taotluse ja dokumendi, mis tõendab tema ennistamist õppekohale. Stipendiumi maksmise jätkamise kohta sõlmitakse stipendiumilepingu muudatus.

§ 14.  Stipendiumist loobumine

  (1) Üliõpilasel on õigus stipendiumist loobuda.

  (2) Stipendiumist loobumiseks esitab üliõpilane ametile kirjaliku avalduse.

  (3) Stipendiumileping lõpetatakse stipendiumist loobumise avalduse alusel.

  (4) Kui üliõpilane on esitanud stipendiumist loobumise avalduse, peab üliõpilane juba välja makstud stipendiumi ametile tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul avalduse esitamisest arvates.

  (5) Amet võib stipendiumi tagasimaksmise ajatada stipendiumi saaja põhjendatud taotlusel. Stipendiumi tagasimaksmise ajatamise korral tuleb stipendium tagasi maksta kuni kahe aasta jooksul tagasimaksmise ajatamise otsuse tegemise päevast arvates.

§ 15.  Stipendiumilepingu lõpetamine, stipendiumi tagasinõudmine ja -maksmine

  (1) Amet võib stipendiumilepingu lõpetada ja üliõpilaselt stipendiumi osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui:
  1) üliõpilane on esitanud stipendiumi taotlemisel ebaõigeid andmeid või teavet või on stipendiumi eraldamise aluseks olevaid andmeid varjanud;
  2) üliõpilane on eksmatrikuleeritud enne õppekava täitmist;
  3) üliõpilane ei sõlmi pärast õppekava täies mahus täitmist teenistus- või töösuhet Kaitseministeeriumi valitsemisala asutusega temast olenevatel põhjustel, välja arvatud tervislikel põhjustel, õpingute lõpetamise kalendriaastal;
  4) ilmnevad üliõpilase riigisaladusele juurdepääsu õiguse omamist välistavad asjaolud;
  5) üliõpilane õpib osakoormusest väiksema õppekoormusega.

  (2) Üliõpilane peab tagasinõutud stipendiumi tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul stipendiumi tagasinõudmise otsuse tegemisest arvates.

  (3) Stipendiumi tagasimaksmist võib amet ajatada § 14 lõikes 5 sätestatud tingimustel ja korras.

Hanno Pevkur
Minister

Kusti Salm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json