Teksti suurus:

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse rakendamiseks vajalike siseministri määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2010
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2010, 2

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse rakendamiseks vajalike siseministri määruste muutmine

Vastu võetud 06.12.2010 nr 59

Määrus kehtestatakse „Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse” § 11 lõike 8, § 15 lõike 5, § 19 lõigete 3 ja 4 ning § 3314 lõike 1 alusel.

§ 1. Siseministri 14. juuli 2010. a määruses nr 23 „Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise põhimäärus” (RT I 2010, 61, 435) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) andmed ettekirjutusega kohaldatud sissesõidukeelu kehtivusaja või sissesõidukeelu kohaldamata jätmise kohta;”;

2) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) lahkumiskohustuse sundtäitmise toimingu protokoll;”.

§ 2. Siseministri 9. detsembri 2009. a määruse nr 54 „Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine” (RTL 2009, 93, 1350) § 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määrus jõustub 24. detsembril 2010. aastal.

Marko Pomerants
Siseminister

Märt Kraft
Kantsler

/otsingu_soovitused.json