Teksti suurus:

Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määruse nr 41 „Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2010, 3

Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määruse nr 41 „Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 07.12.2010 nr 112

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

§ 1. Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määrust nr 41 „Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2010, 19, 340) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 7 punktis 1 asendatakse tekstiosa „1000 krooni” tekstiosaga „64 eurot”;

2) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „50 000 krooni” tekstiosaga „3196 eurot”;

3) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „3000–50 000 krooni” tekstiosaga „192–3196 eurot”;

4) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „3000 krooni” tekstiosaga „192 eurot”;

5) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõuandetoetust antakse § 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuste kohta kuni 75% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas ning mitte rohkem kui 39 eurot ühe nõuandeteenuse osutamiseks kulunud tunni (60 minutit) kohta. Kui nõuandeteenust osutab konsulent koos nõuandekeskusega lepingulises suhtes oleva nõustajaga, kes ei oma konsulendi kutset, antakse nõuandeteenuse osutamiseks kulunud tunni (60 minutit) kohta toetust kuni 52 eurot.”;

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Nõuandetoetust antakse § 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste kohta kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava isiku kohta kalendriaastas.”;

7) paragrahvi 7 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Nõuandekeskusele antakse nõuandesüsteemi toetust esimesel kalendriaastal kuni 25 565 eurot, teisel kalendriaastal kuni 12 783 eurot, kolmandal kalendriaastal kuni 6392 eurot, neljandal kalendriaastal kuni 3196 eurot ja viiendal kalendriaastal kuni 1598 eurot selle maakonna kohta, kus taotlejat on tunnustatud.

(3) Koordineerivale keskusele antakse nõuandesüsteemi toetust esimesel kalendriaastal kuni 119 515 eurot, teisel kalendriaastal kuni 54 965 eurot, kolmandal kalendriaastal kuni 24 926 eurot, neljandal kalendriaastal kuni 11 952 eurot ja viiendal kalendriaastal kuni 5944 eurot.”;

8) paragrahvi 7 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „3 129 320 krooni” tekstiosaga „200 000 eurot”;

9) paragrahvi 7 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „7 823 300 krooni” tekstiosaga „500 000 eurot”;

10) paragrahvi 7 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „3 129 320 krooni” tekstiosaga „200 000 eurot”;

11) paragrahvi 7 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „7 823 300 krooni” tekstiosaga „500 000 eurot”;

12) paragrahvi 7 lõikes 9 asendatakse tekstiosa „10 000 krooni” tekstiosaga „640 eurot”;

13) paragrahvi 7 lõikes 10 asendatakse tekstiosa „50 000 krooni” tekstiosaga „3196 eurot”;

14) paragrahvi 7 lõikes 11 asendatakse tekstiosa „350 000 krooni” tekstiosaga „22 370 eurot” ning tekstiosa „7000 krooni” tekstiosaga „448 eurot”;

15) paragrahvi 13 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „234 700 krooni maksmise ulatuses” tekstiosaga „15 000 euro maksmiseks”;

16) paragrahvi 17 lõikest 4 jäetakse pärast sõna „täita” välja sõnad „tegevuse lõpetamise tõttu”;

17) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

18) lisas 2 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” asjakohases arvus ja käändes;

19) lisas 3 asendatakse rida „__________3 krooni” reaga „__________3 eurot”.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Nõuandetoetuse avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json