Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2010
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2010, 5

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.12.2010 nr 114

Määrus kehtestatakse „Maaparandusseaduse” § 6 lõike 8, § 9 lõike 6, § 45 lõike 5 ja § 53 lõike 5 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 13. märtsi 2009. a määrust nr 35 „Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilised nõuded” (RTL 2009, 27, 342) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eesvoolu ja kraavi mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimiseks ehitatakse mullavallialune veeviimar kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised”1 (edaspidi kogumik) joonisel 1.7 toodud konstruktsiooni kohaselt, kui ehitusprojektis ei ole ette nähtud teistsugust konstruktsiooni.”;

2) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Põllumajandusministeeriumi 2008. aasta kogumik „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” on avalikustatud Põllumajandusameti veebilehel aadressil http://www.pma.agri.ee”.

§ 2. Põllumajandusministri 21. juuli 2005. a määrust nr 82 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded” (RTL 2005, 86, 1294; 2009, 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 17 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Tehnilise joonise koostamisel kasutatakse kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised”1 joonistel 7.1-1–7.1-6 toodud rajatiste tingmärke.”;

2) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Põllumajandusministeeriumi 2008. aasta kogumik „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” on avalikustatud Põllumajandusameti veebilehel aadressil http://www.pma.agri.ee”.

§ 3. Põllumajandusministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 18 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” (RTL 2005, 27, 377; 2009, 61, 888) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Põllumajandusministeeriumi 2008. aasta kogumik „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” on avalikustatud Põllumajandusameti veebilehel aadressil http://www.pma.agri.ee”.

§ 4. Põllumajandusministri 25. juuli 2003. a määruse nr 75 „Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded” (RTL 2003, 90, 1336; 2010, 47, 289) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=412” tekstiosaga „http://www.pma.agri.ee”.

§ 5. Põllumajandusministri 14. juuli 2008. a määrust nr 72 „Maaparandushoiukava sisu- ja vorminõuded ning kava koostamise kord” (RTL 2008, 61, 872; 2009, 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hoiukavad koostatakse Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruse nr 132 „Vesikondade ja alamvesikondade määramine” § 1 punktis 3 nimetatud vesikonna ja § 2 lõigetes 1 ja 2 loetletud alamvesikondade kohta.”;

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hoiutööde ja keskkonnameetmete otstarbekamaks kavandamiseks esitatakse Koiva vesikonna ja alamvesikonna (edaspidi alamvesikond) hoiukava seletuskiri, tehnilised üldnäitajad, lisas 1 toodud hoiukava piirkondade (edaspidi piirkond) tehnilised näitajad ja § 5 lõike 5 punktides 4–6 nimetatud kaardid piirkondade kaupa.”;

3) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõna „ulatus” sõnaga „asukoht”;

4) paragrahvi 5 lõike 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hoiukava seletuskirja (edaspidi seletuskiri) osad on:
1) üldosa;
2) alamvesikonna ülevaade;
3) piirkondade ülevaade;
4) alamvesikonna maaparandushoiu kokkuvõte.”;

5) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) muudel I järgu eesvooludel kavandatud keskkonnameetmete rakendamise vajadus;”;

6) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) I järgu eesvoolud on üle 10 km2 valgalaga eesvoolud.”;

7) paragrahvi 5 lõike 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Seletuskirja juurde kuuluvad Eesti põhikaardi alusel koostatud järgmised hoiukava kaardid:
1) alamvesikonna üldkaart;
2) alamvesikonna riigi eesvoolude ökoloogilist seisundit kajastav kaart;
3) alamvesikonna maaparandusalast ühistegevust kajastav kaart;
4) piirkonna maaparandussüsteemide kaart;
5) piirkonna maaparandussüsteemidega seotud kaitstavate loodusobjektide kaart;
6) piirkonna eesvoolude veekaitse kaart;
7) muu asjakohane kaart.”;

8) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Üldosa

Hoiukava üldosas antakse ülevaade:
1) maaparanduse vajadusest;
2) maaparandussüsteemide toimimisest;
3) maaparandushoiu vajadusest.”;

9) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Alamvesikonna ülevaates kirjeldatakse:
1) alamvesikonna üldandmeid;
2) kasutatud andmestikke ja tehtud uurimistöid;
3) alamvesikonna valgala hüdrograafiat;
4) looduslikke tingimusi ja maakasutust;
5) piirkondi;
6) maaparandussüsteemide üldandmeid;
7) alamvesikonna maaparandushoiu olulisemaid probleeme;
8) maaparandushoiu ühistegevust.

(2) Alamvesikonna maaparandushoiu olulisemad probleemid on muu hulgas:
1) eesvoolude hooldatus;
2) maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu seisund;
3) eesvoolude hoidu mõjutav inimtegevus;
4) muult maalt (elamumaa, ärimaa, tootmismaa, turbatööstusmaa) maaparandussüsteemi suunatud vee mõju maaparandussüsteemi toimimisele;
5) põllumajanduslikust kasutusest välja jäänud kuivendatav maa ja selle kasutussobivus;
6) koprapaisutused maaparandussüsteemidel;
7) üleujutusoht maaparandussüsteemidel;
8) riigi eesvoolude ökoloogiline seisund;
9) põllumajandusliku hajukoormuse vähendamise võimalused maaparandussüsteemidel;
10) maaparandushoidu mõjutavad kaitsealused objektid.

(3) Maaparandushoiu ühistegevuse kirjeldamisel esitatakse muu hulgas andmeid maaparandusühistute kohta, analüüsitakse maaparandusühistute tegutsemist ja prognoositakse uute maaparandusühistute moodustamise vajadust.”;

10) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Piirkonna ülevaade

Piirkonna ülevaates kirjeldatakse:
1) piirkonna valgala;
2) maaparandussüsteemide üldnäitajaid;
3) riigi eesvoolude voolusängide püsivust;
4) maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu seisundit;
5) riigi eesvooludel hoiutööde tegemise vajadust;
6) riigi eesvooludel paiknevaid muid ehitisi, sealhulgas paistiike ja hüdrotehnilisi ehitisi;
7) riigi eesvooludel paiknevate regulaatorite lubatud paisutuskõrgusi;
8) riigi eesvooludel ökoloogilise seisundi parandamise vajadust;
9) muul maaparandussüsteemi osal hoiutööde tegemise ja rekonstrueerimise vajadust;
10) maaparandussüsteemide maa-ala maakasutust;
11) maaparandussüsteemide kaudu põllumajanduse hajureostuse leviku ohtu.”;

11) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Alamvesikonna maaparandushoiu kokkuvõte

(1) Alamvesikonna maaparandushoiu kokkuvõttes antakse ülevaade:
1) riigi eesvoolude maaparandushoiu prioriteetidest;
2) riigi eesvoolude hoiuks vajalikest vahenditest;
3) riigi eesvoolude ökoloogilise seisundi parandamiseks vajalikest vahenditest.

(2) Alamvesikonna maaparandushoiu kokkuvõttes prognoositakse vahendite vajadust lõikes 1 nimetamata maaparandussüsteemi osade hoiul, et:
1) tagada maatulundusmaa sihtotstarbeline kasutusvõimalus 2010. aasta tasemel;
2) minimeerida reostustundlikesse veekogudesse hajureostuse leviku oht.

(3) Alamvesikonna maaparandushoiu kokkuvõttes analüüsitakse maakasutuse muutusi ebapiisava maaparandushoiu korral ja maaparandushoiu tegemise võimekust järgmiste sihtgruppide kaupa:
1) riik;
2) maaparandusühistud;
3) põllumajandustootjad;
4) metsakasvatajad.”;

12) paragrahvid 8–11 ja § 14 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Alamvesikonna üldkaardile kantakse:
1) alamvesikonna piir;
2) piirkondade piirid;
3) maakondade piirid;
4) kohalike omavalitsuste piirid;
5) maaparandussüsteemide maa-ala piir;
6) maaparandussüsteemi eesvoolud, sealhulgas eraldi riigi eesvoolud;
7) keskkonnaregistrisse kantud vooluveekogud ja seisuveekogud.

(2) Alamvesikonna riigi eesvoolude ökoloogilist seisundit kajastavale kaardile kantakse:
1) alamvesikonna piir;
2) maakondade piirid;
3) kohalike omavalitsuste piirid;
4) maaparandussüsteemide maa-ala piir;
5) maaparandussüsteemi eesvoolud, sealhulgas eraldi riigi eesvoolud;
6) muult maalt (elamumaa, ärimaa, tootmismaa, turbatööstusmaa) maaparandussüsteemi suunatud vee suubumiskohad;
7) nende vooluveekogumite seisundiklassid, kuhu riigi eesvoolud kuuluvad;
8) riigi eesvooludel koprapaisude asukohad;
9) keskkonnaregistrisse kantud vooluveekogud ja seisuveekogud.

(3) Alamvesikonna maaparandusalast ühistegevust kajastavale kaardile kantakse:
1) alamvesikonna piir;
2) maakondade piirid;
3) kohalike omavalitsuste piirid;
4) maaparandussüsteemide maa-ala piir;
5) maaparandussüsteemi eesvoolud, sealhulgas eraldi riigi eesvoolud ja ühistute hooldatavad ühiseesvoolud;
6) olemasolevate maaparandusühistute tegevuspiirkonnad;
7) keskkonnaregistrisse kantud vooluveekogud ja seisuveekogud.

(4) Piirkonna maaparandussüsteemide kaardile kantakse:
1) piirkonna piir;
2) maakondade piirid;
3) kohalike omavalitsuste piirid;
4) maaparandussüsteemide maa-ala piir;
5) maaparandussüsteemi eesvoolud, sealhulgas eraldi riigi eesvoolud;
6) maaparandussüsteemi eesvoolude kaitselõigud;
7) kasutuses olev kuivendatud põllumajandusmaa;
8) drenaažiga kuivendatud maa-alal eraldi sügava madalsoo ja peenliivade ala;
9) keskkonnaregistrisse kantud vooluveekogud ja seisuveekogud.

(5) Piirkonna maaparandussüsteemidega seotud kaitstavate loodusobjektide kaardile kantakse:
1) piirkonna piir;
2) maakondade piirid;
3) kohalike omavalitsuste piirid;
4) maaparandussüsteemide maa-ala piir;
5) maaparandussüsteemi eesvoolud, sealhulgas eraldi riigi eesvoolud;
6) maaparandussüsteemil asuvate või sellega piirnevate kaitstavate loodusobjektide piirid või asukohad;
7) keskkonnaregistrisse kantud vooluveekogud, seisuveekogud ja allikad.

(6) Piirkonna eesvoolude veekaitse kaardile kantakse:
1) piirkonna piir;
2) maakondade piirid;
3) kohalike omavalitsuste piirid;
4) maaparandussüsteemide maa-ala piir;
5) maaparandussüsteemi eesvoolud, sealhulgas eraldi riigi eesvoolud ja muud I järgu eesvoolud;
6) riigi eesvooludel ja muudel I järgu eesvooludel hajureostuse levikust mõjutatud lõigud ja hajukoormuse koondatud sissevoolud;
7) keskkonnaregistrisse kantud vooluveekogud ja seisuveekogud;
8) kohad, kus maaparandussüsteemi suublaks on karst.”;

14) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „koostamist” tekstiosaga „Koiva vesikonna ja”;

15) paragrahvi 15 lõigetes 2 ja 3 asendatakse arv „2011” arvuga „2015”;

16) määruse lisa 1 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„ALAMVESIKONDADE JA KOIVA VESIKONNA HOIUKAVADE PIIRKONNAD”;

17) määruse lisas 1 asendatakse tekstiosa „9. Mustjõe alamvesikond” tekstiosaga „9. Koiva vesikond”;

18) määruse lisa 2 osa C sõnastatakse järgmiselt:

C. MUUDEL I JÄRGU EESVOOLUDEL KAVANDATUD KESKKONNAMEETMETE RAKENDAMISE MAHUD JA EELDATAV MAKSUMUS

Muudel I järgu eesvooludel keskkonnameetmete rakendamise vajadus

38.

Hajureostuse leviku ohtlikud lõigud

km

 

39.

Hajureostuse koondatud sissevoolud

tk

 

40.

Lõigud, mida on kavandatud ökoloogiliselt parendada

km

 

41.

Eeldatav maksumus koos käibemaksuga

1000 krooni

”;

19) määruse lisa 3 tabel 1 sõnastatakse järgmiselt:

Tabel 1. Eesvoolude valgalade kirjeldus

Jrk
nr

Suublaks olev veekogu või riigi eesvoolu lõiguga veejuhe

Veejuhtme

Valgala
(km²)

Veejuhtme pikkus
(km)

Põllumajandusmaa kuivendus
(ha)

Metsa-
kuivendus
(ha)

Kuivendus
kokku

riigi eesvoolu lõik¹

looduslik
lõik

eesvool

kuivendus-
kraavid

kraav-
kuivendus

drenaaž-
kuivendus

sh haritav maa

ha

%
valgalast

R1

R2

R3

riigi

muu

ha

%
valgalast

               
               
               

Piirkond kokku

         

1 riigi eesvoolu lõik, kuhu süsteemid suubuvad. Alaindeks 1–3 näitab riigi eesvoolude omavahelist paiknemist (suurem indeks näitab eesvoolu suubumist väiksema indeksiga eesvoolu)”;

20) määruse lisa 3 tabel 5 sõnastatakse järgmiselt:

Tabel 5. Riigi eesvoolude tööde mahud

Jrk
nr

Eesvool

Sette eemaldamine
(1000 m³)

Võsa ja peenmetsa raie ning koristamine
(ha)

Rohttaimestiku niitmine
(ha)

Koprapaisude likvideerimine
(tk)

Muude voolutakistuste eemaldamine
(km)

nimetus

kood

               
               
               

Kokku

         

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler