Teksti suurus:

Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 20 „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2011, 1

Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruse nr 20 „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 07.12.2011 nr 53

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 18. aprilli 2007. a määruses nr 20 „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse põhimäärus” (RTL 2007, 36, 627; RT I 2010, 50, 312) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Keskuse koosseisu kuuluvad sisekontrolli ja infoturbe talitus, karistusregistri osakond, üldosakond, arendusosakond, infrastruktuuride osakond, õiguskaitse infosüsteemide osakond, kohturegistrite osakond ning tugiinfosüsteemide osakond.”;

2) paragrahvi 9 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) üldosakond korraldab ja teostab keskuse finants- ning varahaldust, personalitööd, asutuse asjaajamist, õigusküsimuste lahendamist, Justiitsministeeriumi ja selle valitsemisala infotehnoloogiaalaseid hankeid ning osutab ekspluatatsioonis olevate infosüsteemide alusel andmetöötlus-, info- ja klienditeenuseid ning korraldab teenusearendust;”;

3) paragrahvi 9 lõike 5 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) tugiinfosüsteemide osakond pakub toimivaid e-teenuseid efektiivse ja eesmärgipärase haldusprotsessi tagamiseks ning tagab nende infosüsteemide käideldavuse, andmete tervikluse ja konfidentsiaalsuse ning kasutajatoe pakkumise;”;

4) paragrahvi 9 lõiget 5 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) karistusregistri osakond peab karistusregistrit, töötleb selle andmeid ja väljastab registriteateid.”;

5) paragrahvi 10 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Kristen Michal
Minister

Priit Kama
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json