Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 5. veebruari 2016. a määruse nr 3 „Nõuded järelevalvealase finantsteabe aruandluse esitamisele individuaalsel alusel” muutmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2016, 1

Eesti Panga presidendi 5. veebruari 2016. a määruse nr 3 „Nõuded järelevalvealase finantsteabe aruandluse esitamisele individuaalsel alusel” muutmine

Vastu võetud 09.12.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 91 lõike 1 alusel.

§ 1.   Eesti Panga presidendi 5. veebruari 2016. a määruses nr 3 „Nõuded järelevalvealase finantsteabe aruandluse esitamisele individuaalsel alusel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded, mida tuleb järgida Finantsinspektsioonile järelevalvealase finantsteabe individuaalsel alusel aruandluse esitamisel.”;

2) paragrahvi 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Määruse nõudeid on kohustatud järgima kõik Eestis asutatud krediidiasutused ja välisriikide krediidiasutuste Eestis asutatud filiaalid (edaspidi krediidiasutus).”;

3) 2. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

2. peatükk
Finantsteabe aruanded, nende koostamine, esitamine ja andmevahetusvorming
”;

4) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Finantsteabe aruanded

Finantsinspektsioonile tuleb esitada finantsteabe aruanded, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (edaspidi järelevalvealase finantsteabe määrus) I lisas „Järelevalvealase finantsteabe lihtsustatud aruandlus”.”;

5) 2. peatükki täiendatakse paragrahviga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Finantsteabe aruannete koostamine

(1) Finantsteabe aruannete koostamisel ja esitamisel lähtutakse järelevalvealase finantsteabe määruse lisas I sätestatud juhistest.

(2) Ajavahemikuga seotud finantsteabe aruande näitajad esitatakse kumulatiivselt alates aruandeaasta algusest.”;

6) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruse §-s 3 nimetatud kord kvartalis esitatavate finantsteabe aruannete aruandekuupäevad on 31. märts, 30. juuni, 30. september ja 31. detsember. Määruse §-s 3 nimetatud kord aastas esitatava finantsteabe aruande aruandekuupäev on 31. detsember.”.

§ 2.   Määruse jõustumine ja kohaldamine

  (1) Määrus jõustub 1. juunil 2017.

  (2) Määrust kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel alates aruandeperioodidest, mis lõpevad 30. juunil 2017.

Ardo Hansson
president

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json