Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2017, 1

Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 07.12.2017 nr 34

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 2, § 31 lõike 2 ja § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruses nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eksameid korraldav asutus teeb hiljemalt kaks nädalat enne tasemetöö läbiviimist kooli direktorile elektrooniliselt teatavaks, millised õpilased valimisse kuuluvad.”;

2) paragrahvi 4 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Paberil läbiviidava tasemetöö koolidesse toimetamine toimub eksameid korraldava asutuse vahendusel.”;

3) paragrahvi 15 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Paberil läbiviidava ühtse põhikooli lõpueksami eksamimaterjalide paketi koolidesse toimetamine toimub eksameid korraldava asutuse vahendusel.”;

4) paragrahvi 29 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Riigieksami toimumise päeval annab eksameid korraldava asutuse esindaja riigieksamimaterjalide paketi üle kooli direktorile. Pärast riigieksami toimumist annab kooli direktor riigieksamimaterjalid üle eksameid korraldava asutuse esindajale.”;

5) paragrahvi 31 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigieksamite läbiviimiseks moodustab koolidest saadud info alusel eksameid korraldav asutus igal õppeaastal gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes hiljemalt 15. märtsiks riigieksamikomisjonid arvestusega, et iga 20 eksaminandi kohta on riigieksamikomisjonis üks liige ja kokku mitte vähem kui kolm liiget. Kui ühes koolis osaleb riigieksamil vähem kui 15 õpilast, moodustab eksameid korraldav asutus koolidevahelise riigieksamikomisjoni ja määrab eksami läbiviimise koha. Põhjendatud juhtudel võib eksameid korraldav asutus moodustada eksamikomisjoni ka koolides, kus eksamil osaleb vähem kui 15 õpilast.”;

6) paragrahvi 37 lõike 14 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kõrvalise abi kasutamise või mahakirjutamise tuvastab eksameid korraldav asutus eksamitööde hindamisel tekkinud põhjendatud kahtluse alusel, järgides haldusmenetluse põhimõtteid, kuulates ära kõik asjasse puutuvad isikud ning kaasates vajadusel kooli pidaja ja riiklikku või haldusjärelevalvet teostava asutuse esindaja, kes teeb järelevalvet selle kooli õppetegevuse üle, kus juhtum aset leidis.”;

7) paragrahvi 39 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json