Teksti suurus:

Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. aasta määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2017, 5

Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. aasta määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” muutmine

Vastu võetud 08.12.2017 nr 55

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 79 lõike 3 alusel.

§ 1.   Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. aasta määruses nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õhusaasteluba on nõutav, kui põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 1 MWth või suurem.”;

2) paragrahvi 4 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Õhusaasteluba ei ole nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis summaarselt ei ületa käesoleva määruse lisas nimetatud saasteainete heidete künniskoguseid, ja tegemist on järgmiste seadmetega:
1) põletusseadmed, mida reguleeritakse tööstusheite seaduse 3. või 4. peatükiga (IED 2010/75EL III või IV peatükk);
2) põletusseadmed, mida reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 59, 27.2.1988, lk 17–102);
3) põllumajandusettevõtetes kasutatavad põletusseadmed, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 5 MWth või väiksem ning mis kasutavad kütusena üksnes kodulindude töötlemata sõnnikut, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 9 punktis a (EÜT L 300, 14.1.2009, lk 1–64);
4) põletusseadmed, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil;
5) tehnilised seadmed, mida kasutatakse sõidukite, laevade või õhusõidukite jõuseadmena;
6) avamereplatvormidel kasutatavad gaasiturbiinid, gaasi- ja diiselmootorid;
7) katalüütilisel krakkimisel kasutatavad katalüsaatorite regenereerimise seadmed;
8) vesiniksulfiidi väävliks muundamise seadmed;
9) keemiatööstuses kasutatavad reaktorid;
10) koksiahjud;
11) kõrgahju õhueelsoojendid;
12) krematooriumid;
13) mineraalõli ja gaasi rafineerimistehaste põletusseadmed, milles põletatakse rafineerimistehaste kütust eraldi või koos teiste kütustega energia tootmiseks;
14) tselluloosi tootmisseadmete utilisaatorkatlad;
15) teadus-, arendus- ja katsetamistegevuses kasutatavatele keskmise võimsusega põletusseadmetele.”

§ 2.   Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 19. detsembril.

Siim Kiisler
Minister

Margit Martinson
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json