Teksti suurus:

Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2017, 10

Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba1

Vastu võetud 14.12.2016 nr 67
RT I, 22.12.2016, 5
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2017RT I, 14.12.2017, 519.12.2017

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 79 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab saasteainete heidete künniskogused ja käitise tegevuse künnisvõimsused, millest alates on nõutav õhusaasteluba.

§ 2.   Saasteainete heidete künniskogused, millest alates on nõutav õhusaasteluba

  Õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab määruse lisas nimetatud künniskogust.

§ 3.   Käitise tegevuse künnisvõimsused, millest alates on nõutav õhusaasteluba

  (1) Õhusaasteluba on nõutav, kui põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 1 MWth või suurem.
[RT I, 14.12.2017, 5 - jõust. 19.12.2017]

  (2) Õhusaasteluba ei ole nõutav, kui põletusseade ületab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud künnisvõimsuse, kuid töötab alla 500 töötunni aastas.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul tuleb põletusseade registreerida Keskkonnaametis vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse neljanda peatüki esimese jao esimesele jaotisele.
[RT I, 22.12.2016, 5 - jõust. 01.01.2018, jõustub lõige 3]

  (4) Õhusaasteluba on nõutav, kui terminali või tankla summaarne naftasaaduste, muude mootor- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 kohaselt) laadimiskäive aastas on 10 000 m³ või suurem.

  (5) Sea-, veise- või linnukasvatusel on õhusaasteluba nõutav järgmiste künnisvõimsuste korral:
  1) seakasvatusel, kui nuumsigade (kehamassiga üle 30 kg) kohtade arv on 1000 või enam. Sigade kasvatamisel arvutatakse sigade kohtade arv kokku, kasutades järgmisi tegureid: nuumsea koht 1,0; emise koht 1,6; võõrdepõrsa (kehamassiga 7–30 kg) koht 0,4;
  2) veisekasvatusel, kui piimalehmade kohtade arv on 300 või enam. Veiste kasvatamisel arvutatakse veiste kohtade arv kokku, kasutades järgmisi tegureid: piimalehma koht 1,0; ammlehma või lihaveise koht 0,75; noorveise koht 0,5; vasika koht 0,25. Noorveiseks loetakse üle kuue kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kuue kuu vanuseid pulle;
  3) kodulinnukasvatusel, kui linnukohtade arv on 30 000 või enam. Kodulind on kana, kalkun, pärlkana, hani, part, vutt, tuvi, faasan või nurmkana, kes on üles kasvatatud või keda on peetud aretuseks, liha või toidumunade tootmiseks või uluklinnupopulatsiooni täiendamiseks.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 4 ja 5 nimetatud tegevuse korral ei kohaldata käesoleva määruse lisas nimetatud künniskoguseid, olenemata tegevuse künnisvõimsusest.

§ 4.   Seadmete võimsuse põhjal künnisvõimsuste määramise erandid

  (1) Kui põletusseade ületab käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud künnisvõimsust, ei ole õhusaasteluba nõutav tingimusel, et ükski põletusseadmest eralduv saasteaine ei ületa käesoleva määruse lisas nimetatud künniskoguseid ning tegemist on põletusseadmega,
  1) mille gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks kuumutamiseks, kuivatamiseks või esemete või materjalide muul viisil töötlemiseks või
  2) mis on projekteeritud tööstusprotsessidest eralduva heitgaasi puhastamiseks põletamise teel ning mida ei kasutata iseseisva põletusseadmena.

  (2) Õhusaasteluba ei ole nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis summaarselt ei ületa käesoleva määruse lisas nimetatud saasteainete heidete künniskoguseid, ja tegemist on järgmiste seadmetega:
  1) põletusseadmed, mida reguleeritakse tööstusheite seaduse 3. või 4. peatükiga (IED 2010/75EL III või IV peatükk);
  2) põletusseadmed, mida reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 59, 27.2.1988, lk 17–102);
  3) põllumajandusettevõtetes kasutatavad põletusseadmed, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 5 MWth või väiksem ning mis kasutavad kütusena üksnes kodulindude töötlemata sõnnikut, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 9 punktis a (EÜT L 300, 14.1.2009, lk 1–64);
  4) põletusseadmed, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil;
  5) tehnilised seadmed, mida kasutatakse sõidukite, laevade või õhusõidukite jõuseadmena;
  6) avamereplatvormidel kasutatavad gaasiturbiinid, gaasi- ja diiselmootorid;
  7) katalüütilisel krakkimisel kasutatavad katalüsaatorite regenereerimise seadmed;
  8) vesiniksulfiidi väävliks muundamise seadmed;
  9) keemiatööstuses kasutatavad reaktorid;
  10) koksiahjud;
  11) kõrgahju õhueelsoojendid;
  12) krematooriumid;
  13) mineraalõli ja gaasi rafineerimistehaste põletusseadmed, milles põletatakse rafineerimistehaste kütust eraldi või koos teiste kütustega energia tootmiseks;
  14) tselluloosi tootmisseadmete utilisaatorkatlad;
  15) teadus-, arendus- ja katsetamistegevuses kasutatavatele keskmise võimsusega põletusseadmetele.
[RT I, 14.12.2017, 5 - jõust. 19.12.2017]

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõige 3 jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22–30);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus (ELT L 23, 26.01.2005, lk 3–16);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT L 152, 11.06.2008, lk 1–44);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334 17.12.2010, lk 17–119);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2193 keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta (ELT L 313, 28.11.2015, lk 1–19).

Lisa Saasteainete heidete künniskogused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json