Teksti suurus:

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2018, 1

Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu” muutmine

Vastu võetud 10.12.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 261 lõike 4 alusel.

§ 1.   Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruses nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekst loetakse §-ks 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Jäätmete täpsustatud nimistu

Kooskõlas jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusega kehtestada probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu vastavalt lisale.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 2 järgmises sõnastuses:

§ 2. Rakendussätted

(1) Jäätmeseaduse § 117 märgitud jäätmearuandele, mis käsitleb aruande esitaja jäätmealast tegevust 2018. kalendriaastal ja mis esitatakse Keskkonnaametile hiljemalt 2019. aasta 31. jaanuariks, kohaldatakse kuni 2018. aasta 31. detsembrini kehtinud määrust.

(2) Keskkonnaamet viib enne 2019 aasta 1. jaanuari antud keskkonnaload vastavusse käesoleva määruse lisas sätestatud nimistuga hiljemalt 2019. aasta 31. detsembriks.”;

3) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Käesolev määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json