Teksti suurus:

Keskkonnaministri 18.01.2006. a määruse nr 5 „Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” ning 24.05.2007. a määruse nr 36 „Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2018, 2

Keskkonnaministri 18.01.2006. a määruse nr 5 „Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” ning 24.05.2007. a määruse nr 36 „Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 06.12.2018 nr 49

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

(1) Keskkonnaministri 18. jaanuari 2006. a määruses nr 5 „Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa naaritsa püsielupaikadena võetakse kaitse alla Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas järgmised vooluveekogud või nende osad koos 50 m laiuse kaldavööndiga veekogu mõlemal kaldal:
1) Suuremõisa jõgi Suuremõisa, Viilupi ja Hellamaa külas;
2) Vaemla jõgi Jõeküla ja Kaasiku külas;
3) Luguse jõgi Luguse, Kleemu, Aadma, Ühtri, Lelu ja Pärnselja külas;
4) Rebasselja jõgi Luguse, Selja ja Nõmme külas;
5) Tulimurru jõgi Luguse ja Selja külas;
6) Jausa jõgi Jausa külas;
7) Vanajõgi Jõesuu ja Kiivera külas;
8) Armijõgi Heiste, Isabella ja Lilbi külas;
9) Pihla jõe 1. lahustükk Koidma, Metsaküla, Heigi ja Pihla külas ning 2. lahustükk Pihla ja Otste külas ning Kõrgessaare alevikus;
10) Kidaste jõgi Kidaste, Malvaste, Mudaste ja Ogandi külas.”;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa naaritsa püsielupaiga maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ning majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks, mille moodustab vooluveekogu ja selle veepiirist arvestades 10 m laiune kaldavöönd, välja arvatud Pihla jõe 1. lahustükk, kus sihtkaitsevööndi osaks on 20 m laiune kaldavöönd, ning piiranguvööndiks.”;

3) lisas oleval kaardil muudetakse Pihla jõe 1. lahustüki piiri Koidma, külas1.

(2) Keskkonnaministri 24. mai 2007. a määruse nr 36 „Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” paragrahvi 2 lõige 1 koos määruse lisas esitatud Põdrapao hiidkupra püsielupaiga kaardiga tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Muudatuste põhjendused

(1) Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse-eeskirja ja selle lisa muutmise kohta on määruse seletuskirjas2 esitatud selgitus kohaliku omavalitsuse nime muutuse, püsielupaiga tsoneeringu täpsustamise ja euroopa naaritsa püsielupaiga Pihla jõe 1. lahustüki piiri muutmise kohta.

(2) Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse-eeskirja muutmise kohta on määruse seletuskirjas esitatud põhjendused rohelise hiidkupra Põdrapao püsielupaiga liitmise kohta Pihla-Kaibaldi looduskaitsealaga.

§ 3.   Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

Keskkonnaministri 18. jaanuari 2006. a määruse nr 5 „Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” ning 24. mai 2007. a määruse nr 36 „Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 8. märtsi 2016. a käskkirjaga nr 1-2/16/220 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.   Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis ja keskkonnaregistris.

2 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 1 kohaselt on I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine massiteabevahendites keelatud. Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis ja keskkonnaregistris.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Pihla jõe euroopa naaritsa püsielupaik

/otsingu_soovitused.json