Teksti suurus:

Lastekaitsetöötajate täienduskoolituse tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2022, 4

Lastekaitsetöötajate täienduskoolituse tingimused ja kord

Vastu võetud 03.02.2016 nr 8
RT I, 05.02.2016, 3
jõustumine 08.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.12.2022RT I, 14.12.2022, 101.01.2023

Määrus kehtestatakse lastekaitseseaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse lastekaitsetöötajate täienduskoolituse (edaspidi koolitus) tingimused ja kord.

§ 2.   Kohaldamisala

  (1) Määruses sätestatud koolituse tingimusi ja korda kohaldatakse lastekaitsetöötajatele lastekaitseseaduses sätestatud eesmärkide täitmiseks, vajalike erialaste teadmiste ning oskuste omandamiseks, täiendamiseks ja hoidmiseks.

  (2) Määruses sätestatud koolitusele kohaldatakse täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõudeid.

§ 3.   Koolituse korraldamine

  (1) Koolitust korraldab lastekaitseseaduse § 14 lõike 1 punktis 7 ja § 14 lõikes 3 sätestatud alusel Sotsiaalministeerium Sotsiaalkindlustusameti või eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi koos koolitusasutus) kaudu.
[RT I, 14.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Koolitusasutus selgitab perioodiliselt välja lastekaitsetöötajate koolitusvajaduse ja koostab selle alusel koolituse õppekava, mis tehakse lastekaitsetöötajatele teatavaks hiljemalt iga aasta 1. märtsiks koolitusasutuse veebilehe kaudu.

§ 4.   Koolituse õppekava

  (1) Koolitust viiakse läbi õppekava alusel.

  (2) Koolituse õppekava peab toetama lastekaitsetöötajal täita talle seaduses või muus õigusaktis pandud ülesandeid lapse heaolu ja arengu tagamisel, lapse õiguste ja huvide kaitsel ning lapse toetamiseks vajalike meetmete pakkumisel.

  (3) Koolituse õppekava võib olla jagatud põhikoolituseks ja täiendavaks koolituseks. Põhikoolitus ja täiendav koolitus võivad olla jagatud mooduliteks.

  (4) Koolituse õppekava peab sisaldama teoreetilist ja praktilist väljaõpet auditoorse ja iseseisva töö vormis käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud eesmärkide täitmiseks.

  (5) Koolituse õppekavas määratakse kindlaks:
  1) õppekava nimetus ja õppekava rühm;
  2) õppekava koostamise alus;
  3) õppe kogumaht ja struktuur, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  4) kasutatav õppekeskkond;
  5) õppe sihtrühm ja õppe alustamise nõuded, mis on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  6) õppe eesmärk ja õppe sisu, sealhulgas teemad ja alateemad;
  7) õpiväljundid;
  8) iseseisva töö sisu ja vajalike õppematerjalide loend;
  9) nõuded koolituse lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
  10) koolitaja kompetentsust tõendav kvalifikatsioon või õpi- või töökogemus;
  11) õppekava kinnitamise aeg.

  (6) Koolituse õppekava mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

§ 5.   Koolituse dokumentatsioon

  (1) Koolitusasutus peab lastekaitsetöötajale pärast koolitust väljastama tunnistuse koolituse läbimise kohta või tõendi koolitusel osalemise kohta.

  (2) Tunnistus koolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija need saavutas. Tõend koolitusel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija neid ei saavutanud.

  (3) Tunnistusele kantakse:
  1) koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
  2) koolitusasutuse nimi ja majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti hariduse infosüsteemis;
[RT I, 14.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  3) õppekava, kutsestandard ja selle kutsetase;
[RT I, 14.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  4) koolituse toimumise aeg ja maht akadeemilistes tundides;
  5) saavutatud õpiväljundid ja nende saavutamise tõendamiseks kasutatud hindamismeetodid (eksam, test, praktiline töö);
[RT I, 14.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  6) koolitajate nimed;
  7) tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
  8) tunnistuse registreerimisnumber.

  (4) Tõendile kantakse käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–4 ja 6–8 loetletud andmed.

  (5) Koolituse läbimist kinnitava tunnistuse ja koolitusel osalemist kinnitava tõendi kohta kantakse koolitusasutuse dokumendiregistrisse järgmised andmed:
  1) väljaantava dokumendi number;
  2) väljaantava dokumendi nimetus;
  3) väljaantava dokumendi väljastamise aluseks oleva otsuse kuupäev ja number;
  4) väljaantava dokumendi saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  5) õppekava nimetus ja maht akadeemilistes tundides;
  6) koolituse toimumise periood.

§ 6.   Koolituse eest tasumine

  Koolituse eest tasutakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json