Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2023, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.12.2023 otsus nr 338

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 22.11.2023

§ 1.  Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 72 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud juhul, kui erihoolekandeteenuse osutajaks on valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav riigiasutus”;

2) paragrahvi 72 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 77 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „või kohaliku omavalitsuse üksusele” tekstiosaga „, kohaliku omavalitsuse üksusele või valitsusasutuse hallatavale riigiasutusele”;

4) paragrahvi 91 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) valmistama isikut ette võimaluse korral iseseisvalt ilma toetuseta tööle asuma.”;

5) paragrahvi 91 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Töötamise toetamise teenuse osutamise käigus võib teenuseosutaja pakkuda isikule võimetekohast sobivat tööd, sealhulgas tööd, mille tegemiseks vajab isik pidevalt toetust ja juhendamist.”;

6) paragrahvi 92 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) tal on tuvastatud töövõimetoetuse seaduse alusel puuduv töövõime, välja arvatud juhul, kui ta on jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka;”;

7) paragrahvi 92 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) ta vajab enne tööle asumist või töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist;”;

8) paragrahvi 134 lõikes 6 ja § 140 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „§ 28 lõikele 3” tekstiosaga „§-le 28”;

9) paragrahvi 1391 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 1392 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) seaduse 3. peatüki 10. jagu tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 160 täiendatakse lõigetega 44 ja 45 järgmises sõnastuses:

„(44) Käesoleva seaduse § 92 punktis 11 sätestatud puuduva töövõime tingimus on täidetud ka siis, kui isik on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel tunnistatud püsivalt töövõimetuks töövõime kaotusega vähemalt 80 protsenti.

(45) Sotsiaalkindlustusamet väljastab isikule, kes on võetud töötamise toetamise teenuse järjekorda, kuid kellel ei ole tuvastatud töövõimetoetuse seaduse alusel puuduvat töövõimet või kes ei ole riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel tunnistatud püsivalt töövõimetuks töövõime kaotusega vähemalt 80 protsenti, suunamisotsuse töötamise toetamise teenuse saamiseks, kui on täidetud muud käesoleva seaduse §-s 71 sätestatud tingimused.”;

13) seaduse 9. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 1606 järgmises sõnastuses:

§ 1606. Paragrahvi 140 rakendamine

Käesoleva seaduse §-s 140 nimetatud sotsiaaltoetust on õigus saada isikul, kes on asunud Eestisse elama enne 2024. aasta 1. jaanuari.”.

§ 2.  Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmine

Riikliku pensionikindlustuse seaduse 13. peatükki täiendatakse §-ga 6128 järgmises sõnastuses:

§ 6128. Sotsiaalhoolekande seaduse § 140 alusel määratud sotsiaaltoetust saavale isikule rahvapensioni määramine ja maksmine

(1) Sotsiaalkindlustusamet määrab hiljemalt 2029. aasta 31. märtsil käesolevas seaduses sätestatud rahvapensioni sotsiaalhoolekande seaduse § 140 alusel määratud sotsiaaltoetust saavale isikule, kes vastab käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 1 sätestatud rahvapensioni saamise tingimustele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule, kes sai sotsiaalhoolekande seaduse § 140 alusel määratud sotsiaaltoetuse maksmise ajal ka muud sissetulekut, mille suurus oli alla rahvapensioni määra kalendrikuus, makstakse rahvapensioni ka juhul, kui isik saab mõne teise riigi pensioni, mille suurus on alla rahvapensioni määra kalendrikuus.”.

§ 3.  Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 28.04.2022, 1) § 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva seaduse § 1 punkt 37 jõustub 2025. aasta 1. juulil.”.

§ 4.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 7 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „9,”.

§ 5.  Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse muutmine

Sotsiaalseadustiku üldosa seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Hüvitise andjal on õigus maksta isikule kõik rahalised hüvitised ühele arvelduskontole.”;

2) paragrahvi 28 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „lõikes 3” tekstiosaga „lõigetes 3 ja 31”.

§ 6.  Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1–7 ja 12 ning § 3 jõustuvad üldises korras.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 9–11 ja § 4 jõustuvad 2029. aasta 1. aprillil.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json