Teksti suurus:

Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru maakonnas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2014, 5

Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru maakonnas1

Vastu võetud 15.09.2005 nr 237
RT I 2005, 51, 404
jõustumine 01.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
09.01.2014RT I, 15.01.2014, 425.01.2014

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ning lähtudes «Looduskaitseseaduse» § 11 lõikes 1 sätestatust.

§ 1.  Lääne-Viru maakonnas kaitse alla võetavad hoiualad ja kaitse alla võtmise eesmärk

  (1) Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised hoiualad:
  1) Avijõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260)2 kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hariliku võldase (Cottus gobio) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) elupaikade kaitse;
  2) Haavakannu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjavaesel mullal asuvate liigirikaste niitude (6270*), puisniitude (6530*), vanade laialehiste metsade (9020*) ja rohunditerikaste kuusikute (9050) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) kasvukoha kaitse;
  3) Ilmandu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – liigirikaste madalsoode (7230) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse;
  4) Järni hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – puisniitude (6530*) ja vanade laialehiste metsade (9020*) kaitse;
  5) Järveoja hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse;
  6) Kunda jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – hariliku võldase (Cottus gobio), hariliku hingi (Cobitis taenia), lõhe (Salmo salar) ja paksuseinalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse;
  7) Lasila hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – liigirikaste niitude lubjavaesel mullal (6270*), puisniitude (6530*) ja vanade laialehiste metsade (9020*) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaikade kaitse;
  8) Loobu jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – jõesilmu (Lampetra fluviatilis), hariliku hingi (Cobitis taenia), lõhe (Salmo salar), paksuseinalise jõekarbi (Unio crassus) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) elupaikade kaitse;
  9) Pada jõe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – jõesilmu (Lampetra fluviatilis) elupaiga kaitse;
  10) Seljamäe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), ooside ja moreenkuhjatiste okasmetsade (sürjametsad) (9060) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse;
  11) Suurekivi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – rohunditerikaste kuusikute (9050) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – lendorava (Pteromys volans) ja kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaikade kaitse;
  12) Tammelehe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130) kaitse;
  13) Vaindloo hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), krüüsel (Cepphus grylle), tõmmukajakas (Larus fuscus), jõgitiir (Sterna hirundo) ja randtiir (Sterna paradisaea);
  14) Noonu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kuivade niitude lubjarikkal mullal (6210) ja loopealsete ehk alvarite (6280*) kaitse.
[RT I, 15.01.2014, 4 - jõust. 25.01.2014]

  (2) Lõikes 1 nimetatud hoiualade piirid on esitatud kaartidel määruse lisas3.

§ 2.  Hoiualade valitseja

  Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]


1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).
[RT I, 15.01.2014, 4 - jõust. 25.01.2014]

2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigad.

3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000), kinnitatud kaitsealade välispiiride ja maakatastri andmete alusel. Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I, 15.01.2014, 4 - jõust. 25.01.2014]

 

Avijõe hoiuala

Haavakannu hoiuala

Ilmandu hoiuala

Järni hoiuala

Järveoja hoiuala

Kunda jõe hoiuala 1

Kunda jõe hoiuala 2

Lasila hoiuala

Loobu jõe hoiuala

Pada jõe hoiuala

Seljamäe hoiuala

Suurekivi hoiuala

Tammelehe hoiuala

Vaindloo hoiuala

Noonu hoiuala 
[RT I, 15.01.2014, 4 - jõust. 25.01.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json