Teksti suurus:

Suurtükiväepataljoni põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2014, 11

Suurtükiväepataljoni põhimäärus

Vastu võetud 09.01.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Suurtükiväepataljoni staatus

  Suurtükiväepataljon (edaspidi pataljon) on Kirde kaitseringkonna ülema vahetus alluvuses olev Kaitseväe väeüksus.

§ 2.  Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab pataljon riiki ja Kaitseväge.

§ 3.  Pataljoni nimetus inglise keeles

  Pataljoni nimetus inglise keeles on Artillery Battalion.

§ 4.  Pataljoni tegevust reguleerivad õigusaktid

  Pataljon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.  Pataljoni koostöö teiste isikutega

 (1) Pataljon teeb koostööd avalik- ja eraõiguslike isikutega ning teiste Kaitseväe struktuuriüksustega.

 (2) Pataljon teeb koostööd välisriikide ja -organisatsioonidega Kaitseväe juhataja määratud ajal ning ulatuses.

§ 6.  Pataljoni asukoht

  Pataljon asub Tapal. Pataljoni postiaadress on Loode 35, 45106 Tapa.

§ 7.  Pataljoni pitsat, sümbolid ja asjaajamine

 (1) Pataljonil on Kaitseväe juhataja kehtestatud kujundusega pitsat.

 (2) Pataljonil võivad olla õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ja kinnitatud teenetemärgid ning sümbolid.

 (3) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtub pataljon Kaitseväe asjaajamiskorrast.

2. peatükk Juhtimine, ülesanded ja koosseis 

§ 8.  Pataljoni juhtimine

 (1) Pataljoni juhib pataljoniülem.

 (2) Pataljoniülema äraolekul asendab teda staabiülem, viimase äraolekul Kirde kaitseringkonna ülema määratud tegevväelane.

§ 9.  Pataljoni ülesanded

  Pataljoni põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.

§ 10.  Pataljoniülema ülesanded

  Pataljoniülema põhiülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse § 12 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Kaitseväe põhimääruses.

§ 11.  Pataljoni ülesehitus ja koosseis

 (1) Pataljon koosneb staabist ja järgmistest allüksustest:
 1) staabi- ja teeninduspatarei;
 2) suurtükiväekool;
 3) tulepatarei.

 (2) Staabi ja allüksuste ülesehituse kehtestab Kaitseväe juhataja.

 (3) Pataljoni koosseisus olevate ameti- ja töökohtade arvu ning liigituse kehtestab Kaitseväe juhataja.

§ 12.  Staabi ülesanded

  Staabi põhiülesanded on:
 1) pataljoniülema nõustamine ja tema tegevuse toetamine;
 2) pataljoni luure- ja julgeolekualase tegevuse koordineerimine;
 3) staabis ja allüksustes läbi viidava välja- ning täiendusõppe korraldamine;
 4) allüksuste väljaõppetaseme ja lahinguvõime hindamine;
 5) pataljoni õppekogunemise, mobilisatsiooni ja sõjaaja tegevuse planeerimine ning korraldamine;
 6) sõjaaja ja reservüksuste formeerimise korraldamine;
 7) staabi väljaõppe taseme hoidmine ja arendamine;
 8) pataljoni ülesannete täitmiseks vajaliku logistilise toetuse, töö- ja abivahendite ning meditsiinilise abi vajaduse planeerimine ja tagamine;
 9) pataljoni osaeelarve kavandi koostamine ja osalemine Kirde kaitseringkonna eelarve kavandi koostamisel;
 10) pataljonile eraldatud vahendite kasutamise korraldamine ja kontrollimine;
 11) riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest ning selle alusel välja antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine ja julgeoleku tagamine;
 12) pataljoni asjaajamise korraldamine;
 13) tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuete täitmise tagamine;
 14) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 13.  Staabi- ja teeninduspatarei ülesanded

  Staabi- ja teeninduspatarei põhiülesanded on:
 1) ajateenistuse ja ajateenijate väljaõppe korraldamine;
 2) kadettide erialapraktika korraldamine;
 3) pataljoni juhtimisvõimekuse tagamine;
 4) pataljoni allüksustele lahinguteenindustoetuse tagamine;
 5) allüksuste ja teiste väeüksuste vahelise koostöö harjutamine;
 6) tegevväelaste täiendusõppe korraldamine;
 7) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 14.  Suurtükiväekooli ülesanded

  Suurtükiväekooli põhiülesanded on:
 1) suurtükiväe erialaõpe koostöös Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega;
 2) ajateenijatele suurtükiväe erialase- ja baasväljaõppe korraldamine;
 3) suurtükiväealase õppekirjanduse, õppemetoodiliste materjalide ja teiste õppevahendite koostamine;
 4) suurtükiväe tegevuspõhimõtete väljatöötamine ja arendamine;
 5) teaduslik uurimis- ja arendustöö suurtükiväe valdkonnas;
 6) suurtükiväealase koostöö arendamine teiste asutustega;
 7) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 15.  Tulepatarei ülesanded

  Tulepatarei põhiülesanded on:
 1) ajateenistuse ja ajateenijate väljaõppe korraldamine;
 2) kadettide erialapraktika korraldamine;
 3) pataljoni allüksuste ja teiste väeüksustega koostöö harjutamine;
 4) tegevväelaste täiendusõppe korraldamine;
 5) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgema ülema antud ülesannete täitmine.

§ 16.  Tegevväelase ametijuhendi kehtestamine

 (1) Sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha asukoht, teenistusülesanded, nõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele ning töökorraldusele ja asendamisele määratakse ametijuhendis.

 (2) Pataljoni koosseisus oleva sõjaväelise auastmega rahuaja ametikoha, millel asub tegevväelane, ametijuhendi kehtestab pataljoniülem.

 (3) Pataljoniülema ametijuhendi kehtestab Kirde kaitseringkonna ülem.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 22. detsembri 2008. a määrus nr 35 „Suurtükiväepataljoni põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Reinsalu
Minister

Mikk Marran
Kantsler