Teksti suurus:

Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2014, 20

Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord1

Vastu võetud 08.06.2011 nr 40
RT I, 10.06.2011, 10
jõustumine 01.10.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.01.2014RT I, 15.01.2014, 115.02.2014

Määrus kehtestatakse „Kemikaaliseaduse” § 11 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1.   Mõisted ja määratlused

  (1) Käesoleva määruse tähenduses:
  1) käitis on ohtlikku või suurõnnetuse ohuga ettevõtet käitava isiku kontrolli all olev ala, kus käideldakse ohtlikke kemikaale, sealhulgas selle juurde kuuluvad või seotud infrastruktuurid ja protsessid;
  2) rajatis on tehniline üksus käitises, milles käideldakse ohtlikke aineid. See hõlmab kõiki rajatise tööks vajalikke seadmeid, tarindeid, torusid, masinaid, tööriistu, käitise raudtee haruraudteid, dokke, rajatist teenindavaid lossimiskaisid, maabumissildu, ladusid ja muid samalaadseid ehitisi, olenemata sellest, kas need on ujuvkonstruktsiooniga või ilma;
  3) suurõnnetus on ettevõttes ohtliku kemikaali käitlemisest tingitud õnnetusjuhtum, nagu kemikaali ulatuslik pihkumine, tulekahju või plahvatus, mis kohe või tulevikus põhjustab raskeid tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale või varale;
  4) oht on ohtliku kemikaali või olukorra olemuslik omadus potentsiaalselt põhjustada kahju inimese tervisele või keskkonnale;
  5) risk on tagajärje ilmnemise tõenäosus teatud aja jooksul või teatud asjaolude korral;
  6) gaas on igasugune kemikaal, mille absoluutne aururõhk on temperatuuril 20 °C vähemalt 101,3 kPa;
  7) vedelik on igasugune kemikaal, mida ei ole määratletud gaasina ning mis ei ole temperatuuril 20 °C ja normaalrõhul 101,3 kPa tahkes olekus;
  8) kemikaalirühm on ohtlikkuse alusel rühmitatud kemikaalid;
  9) kemikaalide rühmitis on samasuguse ohtlikkusega kemikaalide ja kemikaalirühmade kogum;
  10) samaaegselt käideldavad kemikaalid on kõik ohtlikud kemikaalid, mille asukohtade vahemaad ettevõttes osutuvad tulenevalt riskianalüüsist ebapiisavaks selleks, et suurõnnetuse korral oleks välistatud nende kaasamine.

  (2) Põlevvedelikke leekpunktiga üle 55 °C, mida ei ole klassifitseeritud keskkonnaohtlikuks, käsitletakse käesoleva määruses tuleohtlike kemikaalidena.

§ 2.   Ettevõtte ohtlikkuse määramise üldnõuded

  (1) Ettevõtte ohtlikkuse määramisel tuleb arvesse võtta ohtlike kemikaalide maksimaalseid võimalikke koguseid mis on või võivad olla mis tahes ajal olemas. Sealhulgas tuleb arvesse võtta ka protsessi toorainet, vaheprodukti, kõrvalsaadust, jääki ja kemikaale, mis võivad tekkida kontrolli kaotamisel keemilise protsessi üle. Ettevõtte ohtlikkuse määratlemisel tuleb arvesse võtta kõik ohtlikud kemikaalid, mille kogus on suurem kui 2% vastavast ohtlikkuse alammäärast või künniskogusest. Sellest väiksemad kogused tuleb arvesse võtta, kui need oma asukoha tõttu võivad algatada suurõnnetuse.

  (2) Ettevõtte, kus käideldakse ainult sööbivaid, kahjulikke või ärritavaid kemikaale või põlevvedelikke, mille leekpunkt on üle 55 °C (v.a lisas 1 toodud vedelad naftasaadused), ei ole suurõnnetuse ohuga ettevõte.

  (3) Kemikaal, mis ohtlikkuse alusel võib kuuluda erinevatesse kemikaalirühmadesse, tuleb paigutada madalaimat künniskogust või ohtlikkuse alammäära nõudvasse kemikaalirühma.

  (4) Kui lisas 1 toodud kemikaal kuulub ka käesoleva määruse lisas 2 toodud kemikaalirühma, siis määratakse ettevõtte ohtlikkus lähtuvalt lisas 1 toodud ohtlikkuse alammäärast ja künniskogusest.

  (5) Lisas 1 loetletud kemikaale tuleb ettevõtte ohtlikkuse määramisel käsitleda koos vastava kemikaalirühmaga lisast 2.

§ 3.   Ohtliku ettevõtte määratlemine

  (1) Ohtlik on ettevõte, milles käideldakse:
  1) vähemalt ühte ohtlikku kemikaali, mille kogus on võrdne või ületab lisas 1 etteantud ohtlikkuse alammäära Qa või samasse kemikaalirühma kuuluvaid kemikaale, mille summaarne kogus on võrdne või ületab lisas 2 etteantud ohtlikkuse alammäära Qa;
  2) tule- ja plahvatusohtlikke kemikaale, mille suhtarvude summa on võrdne või suurem kui 1;
  3) terviseohtlikke kemikaale, mille suhtarvude summa on võrdne või suurem kui 1;
  4) keskkonnaohtlikke kemikaale, mille suhtarvude summa on võrdne või suurem kui 1.

  (2) Suhtarvude summa arvutatakse kasutades valemit ∑ qi / Qa = 1, kus qi on ohtliku kemikaali või kemikaalirühma kogus tonnides ja Qa ohtlikule ettevõttele antud ohtliku kemikaali või kemikaalirühma ohtlikkuse alammäär tonnides vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 4.   B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte määratlemine

  (1) B-kategooria ettevõte on suurõnnetuse ohuga ettevõte, milles käideldakse:
  1) vähemalt ühte ohtlikku kemikaali, mille kogus on võrdne või ületab lisas 1 etteantud künniskoguse QkB või samasse kemikaalirühma kuuluvaid kemikaale, mille summaarne kogus on võrdne või ületab lisas 2 etteantud künniskoguse QkB;
  2) tule- ja plahvatusohtlikke kemikaale, mille suhtarvude summa on võrdne või suurem kui 1;
  3) terviseohtlikke kemikaale, mille suhtarvude summa on võrdne või suurem kui 1;
  4) keskkonnaohtlikke kemikaale, mille suhtarvude summa on võrdne või suurem kui 1.

  (2) Suhtarvude summa arvutatakse kasutades valemit ∑ qi / QkB = 1, kus qi on ohtliku kemikaali või kemikaalirühma kogus tonnides ja QkB B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttele antud ohtliku kemikaali või kemikaalirühma künniskogus tonnides vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 5.   A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte määratlemine

  (1) A-kategooria ettevõte on suurõnnetuse ohuga ettevõte, milles käideldakse:
  1) vähemalt ühte ohtlikku kemikaali, mille kogus on võrdne või ületab lisas 1 etteantud künniskoguse QkA või samasse kemikaalirühma kuuluvaid kemikaale, mille summaarne kogus on võrdne või ületab lisas 2 etteantud künniskoguse QkA;
  2) tule- ja plahvatusohtlikke kemikaale, mille suhtarvude summa on võrdne või suurem kui 1;
  3) terviseohtlikke kemikaale, mille suhtarvude summa on võrdne või suurem kui 1;
  4) keskkonnaohtlikke kemikaale, mille suhtarvude summa on võrdne või suurem kui 1.

  (2) Suhtarvude summa arvutatakse kasutades valemit ∑ qi / QkA = 1, kus qi on ohtliku kemikaali või kemikaalirühma kogus tonnides ja QkA A-kategooria ettevõttele antud ohtliku kemikaali või kemikaalirühma künniskogus tonnides vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 6.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. oktoobril.


1 EL nõukogu direktiiv 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta (ELT L 10, 14.01.1997, lk 13–33), viimati muudetud direktiiviga 2012/18/EL (ELT L 197, 24.07.2012, lk 1–37).
[RT I, 15.01.2014, 1 - jõust. 15.02.2014]

Lisa 1 Ohtliku kemikaali ohtlikkuse alammäär ja künniskogus
[RT I, 15.01.2014, 1 - jõust. 15.02.2014]

Lisa 2 Ohtliku kemikaali ohtlikkuse alammäär ja künniskogus kemikaalirühmade järgi

/otsingu_soovitused.json